Menu

Informacja dla pracodawców

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. Lokalnej Strategii Rozwoju w Biurze Stowarzyszenia w Świnoujściu

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” ogłasza konkurs na stanowisko:Specjalista ds. Lokalnej Strategii Rozwoju w Biurze Stowarzyszenia w Świnoujściu.

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 24 kwietnia 2017r. do godziny 15:00 na adres: Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”, ul. Dworcowa 4, 72-602 Świnoujściu (Baza Rybacka). Uwaga: decyduje data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia. Kopertę zawierającą ofertę należy oznaczyć napisem: „Oferta na stanowisko Specjalista ds. Lokalnej Strategii Rozwoju”. Szczegółowy opis stanowiska, wykaz pożądanych umiejętności i inne ważne informacje dla kandydatów znajdują się na stronie internetowej: www.lgr-zalew.pl Informacje można również uzyskać pod tel. 724 880 302.

BIP

CAZ

Do końca 2017 r. zatrudnienie cudzoziemców na dotychczasowych zasadach.

U progu sezonu – praca w rolnictwie, pod takim tytułem odbyła się dziś konferencja prasowa podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafała Romanowskiego oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda.

– Jesteśmy u progu intensywnych prac w rolnictwie i chciałbym uspokoić rolników, którzy zatrudniają cudzoziemców do prac sezonowych – powiedział podsekretarz stanu Rafał Romanowski informując, że procedowany jest projekt ustawy w tej sprawie.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw został przyjęty w 14 marca przez Radę Ministrów. W najbliższych dniach zostanie przekazany do prac parlamentarnych.

Głównym celem projektu jest to transpozycja do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Inne cele to ograniczeniu nadużyć dot. wykonywania pracy na podstawie oświadczeń oraz usprawnienie zarządzania migracjami zarobkowymi (usprawnienie komunikacji pomiędzy właściwymi urzędami i instytucjami).

– Dyrektywa sezonowa dotyczy przede wszystkim zatrudnienia w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce – podkreślił sekretarz stanu w MRPiPS Stanisław Szwed.

Sekretarz stanu zwrócił uwagę, że w projekcie ustawy zaproponowano między innymi wydłużenie możliwości pracy sezonowej cudzoziemców z 6 do 9 miesięcy. Inną możliwością jest zezwolenie wielosezonowe na 3 lata.

Sprawy dotyczące pracy sezonowej rozpatrywać będą powiatowe urzędy pracy, a zatem bliskość urzędu pozostaje. Łatwiejsze będzie przedłużenie pracy sezonowej danego cudzoziemca.

Obaj wiceministrowie podkreślili dobrą współpracę resortów podczas przygotowywanych zmian w przepisach, a także zaangażowanie przedstawicieli związków i organizacji rolniczych. W proponowanych rozwiązaniach zostało uwzględnionych szereg uwag i postulatów zgłaszanych przez stronę społeczną. Dotyczy to m.in. wydłużenia wspomnianego okresu wykonywania pracy sezonowej do 9 miesięcy, czy też wydłużenia możliwości wykonywania pracy na podstawie zarejestrowanego przed wejściem w życie ustawy oświadczenia do końca 2018 roku. Zgodzono się również aby rolnik powierzający wykonywanie cudzoziemcowi innej pracy niż praca sezonowa na krótki okres (do 30 dni) nie musiał zgłaszać tego faktu do starosty.

Przewidywany termin wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2018 roku. Zatem do końca 2017 r. zatrudnienie cudzoziemców odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

Bezpośredni link do strony źródłowej:

Zatrudnienie cudzoziemców

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku pracownika socjalnego w Dziale Pracy Socjalnej

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która:

 1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 2. przed 01 stycznia 2008r. otrzymała dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,
 3. posiada ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;
 4. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
 1. pedagogika,
 2. pedagogika specjalna,
 3. politologia,
 4. polityka społeczna,
 5. psychologia,
 6. socjologia,
 7. nauki o rodzinie
 1. przed dniem 1 stycznia 2007 r. otrzymała dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna,
 2. przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończyła lub kontynuowała studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,
 3. przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyła studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia,
 4. w dniu 01 maja 2004r. kontynuowała i do dnia 31 października 2007r. ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia,
 5. przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia po uzyskaniu dyplomu mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.Wymiar czasu pracy – cały etat.
 6. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo na około 1 rok, możliwość dalszego zatrudnienia.Wymiar czasu pracy – cały etat.

  Osoby zainteresowane podjęciem pracy powinny złożyć:

  1. podanie o przyjęcie do pracy,
  2. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
  4. dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach),
  5. oświadczenie, że:
  1. jest obywatelem polskim,
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
  1. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r.,poz. 922).Termin i miejsce składania dokumentów:
  2. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
  3. dokumenty można składać do dnia 28 marca 2017r. do godziny 1500 w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).

  Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.CAZ

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn
wielkość czcionki
kontrast