Menu

Dofinansowanie 50+

Pracodawco! Zamierzasz zatrudnić osobę powyżej 50 roku życia?

Skorzystaj z dofinansowania do wynagrodzenia!

Pracodawco – obniż koszty zatrudnienia pracownika!
Przypominamy, że nie musisz płacić składek na Fundusz Pracy jeżeli:

– zatrudnisz osobę bezrobotną, która ukończyła 50 rok życia

(przez okres pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia).

Podstawa prawna:
Art. 104a, Art. 104b. ust. 1 i 2, art. 104c ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1100).

Czym jest dofinansowanie wynagrodzeń za zatrudnienie pracowników 50+?

Dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, to świadczenie, które może zostać przyznane pracodawcy lub przedsiębiorcy na podstawie zawartej umowy.

Dlaczego warto ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzenia?

Jeśli zatrudnisz skierowaną osobę bezrobotną, otrzymasz dofinansowanie wynagrodzenia przez okres:

  • 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60;
  • 24 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

W jakiej wysokości przysługuje dofinansowanie?

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, obowiązującego w dniu zawarcia umowy.

Na jaki okres należy zatrudnić osobę bezrobotną?

Pracodawcy lub przedsiębiorcy zobowiązani są zatrudnić skierowaną osobę bezrobotną na okres wskazany umową, objęty dofinansowaniem wynagrodzenia oraz są zobowiązani do dalszego zatrudniania po upływie tego okresu, odpowiednio przez:

  • 6 miesięcy – w przypadku, gdy dofinansowanie przysługiwało przez okres 12 miesięcy,
  • 12 miesięcy – w przypadku, gdy dofinansowanie przysługiwało przez okres 24 miesięcy.

Składając wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia osób 50 plus należy pamiętać że:

Nie wywiązanie się przez pracodawcę z  umowy o dofinansowanie zawartej z urzędem, a w szczególności:

  • rozwiązanie umowy o pracę w trakcie przysługiwania dofinansowania,
  • niedotrzymanie warunku wymaganego okresu zatrudnienia, 

skutkuje koniecznością zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi od całości kwoty otrzymanych środków.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, bez wypowiedzenia z winy bezrobotnego (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy bezrobotnego w trakcie dofinansowania bądź przed upływem wskazanych okresów, na zwolnione stanowisko pracy kierowana jest inna osoba bezrobotna.

Pliki do pobrania

WNIOSEK

FORMULARZ DE MINIMIS

Masz pytania dotyczące dofinansowania wynagrodzenia? Umów się na spotkanie z naszym doradcą!

Doradca Klienta pokój nr 10

tel: 91 321 97 71

programy@pup.swinoujscie.pl

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook