Menu

Informacja dla pracodawców

Informacja o projekcie pt. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie Miasto Świnoujście (II) współfinansowanym z EFS+ w ramach Programu Regionalnego FEPZ 2021-2027

Informacja o projekcie pt. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie Miasto Świnoujście (II) współfinansowanym z EFS+ w ramach Programu Regionalnego FEPZ 2021-2027

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu jest realizatorem projektu pt. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie Miasto Świnoujście (II)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Działania 6.1 Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

Okres realizacji projektu: od 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.
Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona jest w sposób ciągły, do wyczerpania środków finansowych, ale nie dłużej niż do dnia 30.06.2025 r.

Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu, którzy znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób w wieku 18-29 lat, osób w wieku 55 lat i więcej, osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób o niskich kwalifikacjach i/lub kompetencjach oraz osób  z niepełnosprawnościami w powiecie Miasto Świnoujście.

Grupy docelowe – uczestnicy projektu:
W realizowanym projekcie wsparciem zostaną objęte osoby bezrobotne, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu jednocześnie, które znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie Miasto Świnoujście tj.: osób w wieku 18-29 lat, osób w wieku 55 lat i więcej, osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób o niskich kwalifikacjach i/lub kompetencjach oraz osób z niepełnosprawnościami

Zadania  realizowane w projekcie:

  • Indywidualny Plan Działania, pośrednictwo pracy/poradnictwo zawodowe: obligatoryjnie dla wszystkich uczestników projektu utworzenie lub modyfikacja IPD, w którym określona będzie ścieżka wsparcia, zgodnie z rozpoznanymi potrzebami uczestnika oraz usługa doradztwa zawodowego i/lub pośrednictwa pracy,
  • Staż,
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  • Szkolenia,
  • Prace interwencyjne,
  • Bon na zasiedlenie.


Wartość projektu wynosi: 788 118,22 zł

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie

Informacja o projekcie pt. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie Miasto Świnoujście (II) współfinansowanym z EFS+ w ramach Programu Regionalnego FEPZ 2021-2027

Voucher Zatrudnieniowy – Spotkania dla Pracodawców

Gmina Miasto Świnoujście/Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu realizuje projekt konkurencyjny pn .„Voucher zatrudnieniowy”

Przedsiębiorco

Masz możliwość skorzystania z Vouchera Zatrudnieniowego 

Zajrzyj na stronę i dowiedz się więcej https://tinyurl.com/yc2rafu

Zapraszamy na pierwsze spotkanie już za tydzień

Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 91 321 97 77 bądź mailowosekretariat@pup.swinoujscie.pl

#voucherzatrudnieniowy#FunduszeEuropejskie#FunduszeUE#PowiatowuUrządPracy

Projekt Voucher zatrudnieniowy


Gmina Miasto Świnoujście/Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu realizuje projekt konkurencyjny pn .„Voucher zatrudnieniowy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego Działanie: 6.3 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, typ 1a.
 
Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zatrudnienia dla klientów PUP Świnoujście poprzez przyznanie Vouchera zatrudnieniowego dla pracodawców a tym samym podniesienie poziomu aktywności zawodowej 16 osób zarejestrowanych w PUP Świnoujście.
 
Wartość projektu wynosi: Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej (EFS+) : 847 500,00zł.
Wkład własny:  190 000,00 zł
 
Okres realizacji projektuod 01 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2026 r.
 
Uczestnicy projektu i zadania w projekcie:
Projekt skierowany jest do pracodawców zamierzających zatrudnić osoby bezrobotne, w tym m.in. znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
– osoby o niskich kwalifikacjach (tj. nie posiadające wykształcenia policealnego i/lub wyższego),
– osoby długotrwale bezrobotne (tj. zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy łącznie przez okres 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby w wieku 55 lat i więcej,
– osoby w wieku 18-29 lat,
– kobiety.
 
Pracodawca składa wniosek o przyznanie Vouchera zatrudnieniowego służącego przygotowaniu pracownika do wykonywania pracy na stanowisku pracy i/lub samego stanowiska pracy obejmującego koszty zgodne z Wytycznymi do realizacji projektu w ramach działania 6.3., tj.:
Środki w ramach Vouchera mogą zostać przeznaczone na:szkolenia, które pracodawca samodzielnie dopasuje do potrzeb pracownika i wymagań jakie są niezbędne na danym stanowisku pracy (m.in. zmiany kwalifikacji, dostosowanie kwalifikacji, coaching);
wynagrodzenie pracownika wraz z jego pochodnymi, premie, dodatki, nagrody funkcjonujące u pracodawcy – maksymalnie do 70% wartości Vouchera;
mobilność zawodową – możliwość finansowania zwrotu środków za dojazd do pracy, dofinansowanie kosztów noclegów w przypadku zmiany miejsca zamieszkania;
doposażenie stanowiska pracy lub np. zakupienia środka trwałego do firmy, niezbędnego do praktycznego przygotowania stanowiska pracy dla nowo zatrudnianej osoby. W przypadku zakupu środka transportu maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł;
finansowanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracownika;
finansowanie opieki nad dzieckiem pracownika/osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
zakup odzieży roboczej i środków BHP;
inne związane z podjęciem i utrzymaniem zatrudnienia na stanowisku pracy przez zatrudnioną osobę bezrobotną, po uprzednim uzgodnieniu i otrzymaniu akceptacji z PUP udzielającego wsparcia.
 
W ramach projektu Pracodawca może uzyskać maksymalnie dwa Vouchery zatrudnieniowe.
Jeden Voucher obejmuje zatrudnienie jednej osoby bezrobotnej.
 
Wsparcie skierowane jest do 16 osób bezrobotnych.
 
Nabór ogłaszany będzie na bieżąco na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy
w Świnoujściu (http://swinoujscie.praca.gov.pl/) oraz w mediach społecznościowych.
Informacje o aktualnych naborach udzielane są przez Doradców Klienta oraz rozpowszechnione na terenie Urzędu.
 
Rezultaty projektu: uzyskanie zatrudnienia przez 16 uczestników projektu.

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

Nowelizacja Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, która wprowadza zmiany dotyczące zatrudnienia i pobytu obywateli Ukrainy na terytorium RP

🇺🇦 Od 1 lipca 2024 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, która wprowadza zmiany dotyczące zatrudniania i pobytu obywateli Ukrainy na terytorium RP:

✅pobyt obywateli Ukrainy uznaje się legalny do dnia 30 września 2025 r.

✅7 dni na przesłanie powiadomienia przez pracodawcę zatrudniającego obywatela Ukrainy

✅wskazania w ustawie kiedy należy złożyć kolejne powiadomienie o zatrudnieniu obywatela Ukrainy. Chodzi o następujące sytuacje:

👉nastąpiła zmiana rodzaju umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy

👉zmieniło się stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy

👉zmniejszono wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu określony w powiadomieniu

👉obniżono miesięczną lub godzinową stawkę wynagrodzenia określoną w powiadomieniu

✅dodania wymogu wskazywania w powiadomieniu o zatrudnieniu obywatela Ukrainy co najmniej minimalnego wynagrodzenia o pracę lub minimalnej stawki godzinowej

✅ zmian w powiadomieniu w przypadku zezwolenia na pobyt czasowy i prace

✅W związku ze zmianą polegającą na skróceniu z 14 na 7 dni terminu na przesłaniepowiadomienia przez pracodawcę zatrudniającego obywatela Ukrainy, w projekcie zawarto przepis przejściowy, który zapewni dalszy bieg terminów jako 14-dniowych, jeżeli rozpoczął się przed wejściem w życie przyszłej ustawy nowelizujące.

Link do Dziennika Ustawy: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/854

Spotkanie z pracodawcami

Z wielką przyjemnością pragniemy zaprosić Pracodawców z terenów miasta Świnoujścia na spotkanie, które odbędzie się w dniu 16.04.2024 r. o godzinie 12.00 w „Hotel & SPA Trzy Wyspy”, ul. Cieszkowskiego 1, 72-600 Świnoujście.

Chcielibyśmy wspólnie z Państwem dokonać analizy lokalnego rynku pracy pod kątem zjawisk towarzyszących bezrobociu oraz pomocy pracodawcom.

Niniejsze spotkanie organizowane jest w ramach Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Świnoujściu na lata 2017 – 2026.

Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa na tym wydarzeniu. Prosimy o potwierdzenie udziału na adres: programy@pup.swinoujscie.pl do 15.04.2024 r. do godz. 13:00

TARGI PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu z przyjemnością zaprasza do udziału w Targach Pracy, które odbędą się 06.03.2024 r.  w godzinach 10:00 – 12:30 w Hotelu Radisson Blu Resort w Świnoujściu przy Alei Baltic Park Molo 2.

  Udział w spotkaniu daje możliwość przybliżenia profilu działalności Twojej firmy, a także zebrania dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzenia wstępnych rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami do pracy. 

Chcesz rozwijać swoją firmę i potrzebujesz osoby do pracy?

Szukasz pracowników?

Po co płacić agencjom?

U nas uzyskasz profesjonalną i darmową pomoc! 

Dodatkowo od godz. 12.30 organizujemy spotkanie dotyczące informacji na temat możliwości skorzystania z form wsparcia dla Pracodawców. 

W załączeniu poniżej można pobrać druk zgłoszenia uczestnictwa w Targach Pracy, który należy odesłać do dnia 04 marca 2024 r. drogą e-mailową na adres sekretariat@pup.swinoujscie.pl, bądź dostarczyć do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/2 A.  

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji i prosimy o kontakt pod nr tel. 91-321-97-71 z Doradcą Klienta – Joanną Bajdowicz

Oferta skierowana wyłącznie do Pracodawców zatrudniających na terenie Miasta Świnoujście. 

PIT-11

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu informuje, iż od 01.02.2024 r. do 20.02.2024 r. w siedzibie Urzędu Pracy w Świnoujściu ul. Wojska Polskiego 1/2a w pokoju nr 4, od godz. 8:00 do godz. 15:00 będą wydawane PIT-11, tj. informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla osób bezrobotnych, które w 2023 roku pobierały:
– zasiłek dla bezrobotnych
– dodatek aktywizacyjny

oraz roczny raport składek społecznych i zdrowotnych dla wszystkich osób pobierających świadczenia w 2023 r.
Osoby bezrobotne, które pobierały wyłącznie stypendium stażowe lub szkoleniowe nie otrzymają rozliczeń PIT – 11

Upoważnienie do odbioru PIT-11 do pobrania poniżej:

http://tinyurl.com/3xmc35yj


Nabór wniosków na środki z Limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu ogłasza nabór na środki z LIMITU KFS.

Pracodawca ubiegający się w 2024 r. o przyznanie środków limitu KFS na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców musi spełnić przynajmniej jeden z poniższych priorytetów:

Minister właściwy ds. Pracy określił następujące priorytety wydatkowania z Limitu KFS w 2024 roku:
1.Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.

2.Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych

3.Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.

4.Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.

5.Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

6.Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

7.Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

8.Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

wnioski i zasady do pobrania na stronie https://caz.swinoujscie.pl/kfs/

Nabór wniosków na projekty główne w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Informujemy, że 17 stycznia br. zostanie uruchomiony nabór wniosków na projekty główne w programie Interreg Morza Bałtyckiego 2021-2027. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza na organizowane w styczniu i w lutym spotkania online.

8 lutego br. w godzinach 10.00 – 14.00 odbędzie się krajowe webinarium o zasadach trzeciego naboru wniosków na projekty główne (spotkanie w jęz. polskim).
Uczestnicy spotkania zainteresowani złożeniem wniosku w naborze dowiedzą się między innymi  jaki jest zakres tematyczny projektów, jak skonstruować budżet i jakich błędów nie popełniać w aplikacji.
Rejestracja jest możliwa do 5 lutego br.
Program oraz formularz rejestracyjny
poniżej:

https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/nabor-wnioskow-w-programie-interreg-region-morza-baltyckiego-seminarium-informacyjne/

17 stycznia br. Odbędzie się seminarium online o zakresie tematycznym naboru (w jęz. angielskim)
https://interreg-baltic.eu/event/join-us-for-a-thematic-webinar/

24 i 25 stycznia br. odbędą się spotkania z cyklu „ Jak przygotować  projekt dobrej jakości” ( w jęz. angielskim)
https://interreg-baltic.eu/event/webinar-on-good-quality-projects-shaping-content-and-planning-finances/

Spotkania Wspólnego Sekretariatu zostaną powtórzone w lutym. Seminarium o zakresie tematycznym odbędzie się 21 lutego. Seminaria „Jak przygotować dobrej jakości projekt” odbędą się ponownie 28 i 29 lutego. Rejestracja zostanie uruchomiona w późniejszym terminie.

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook