Menu

Dofinansowania stanowisk

Dofinansowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej.

Czym jest wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy?

Oznacza zorganizowanie* przez pracodawcę nowego stanowiska pracy dla skierowanej przez urząd na wskazane stanowisko osoby bezrobotnej.

* (zakup niezbędnego sprzętu lub brakujących jego elementów do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku)

Kto może ubiegać się o refundację kosztów?

  • Podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
  • Przedsiębiorca rolny,
  • Przedszkole niepubliczne,
  • Szkoła niepubliczna.

Zgodnie z art. 19 Ustawy z dnia 06.03.2018 r. prawo przedsiebiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221) „Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.”

Pomoc de minimis

Uzyskaj zwrot kosztów nawet do
6-krotnościprzeciętnego wynagrodzenia.

Procedura ubiegania się o refundację kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy

KROK 1

Zapoznaj się z Regulaminem udzielania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej.

KROK 2

Złóż prawidłowo sporządzony wniosek, dopełnij formalności związane z zabezpieczeniem zwrotu środków i dostarcz wymagane dokumenty.

KROK 3

Podpisz umowęo refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Stanowisko musi być utrzymane przez okres co najmniej 24 miesięcy.

KROK 4

Podpisz umowęo refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Stanowisko musi być utrzymane przez okres co najmniej 24 miesięcy.

KROK 7

W terminie 15 dni od stwierdzenia utworzenia stanowiska pracy, po przedłożeniu rozliczenia i udokumentowania poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego otrzymasz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

KROK 6

Zatrudnij osobę bezrobotną, skierowaną przez Urząd Pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. Stanowisko musi być utrzymane przez okres co najmniej 24 miesięcy.

KROK 5

W celu potwierdzenia utworzenia stanowiska pracy udostępnij pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu zakupione wyposażenie.

Jeśli przedsiębiorca, który działa co najmniej 6 miesięcy i planuje stworzyć miejsce pracy, może złożyć do naszego Urzędu wniosek o zrefundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w niezbędny sprzęt, maszyny i urządzenia, na które może otrzymać do 30.000 złjeśli zatrudni osobę bezrobotną zarejestrowaną w naszym Urzędzie.

O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może ubiegać się podmiot, który:

Nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, przedszkole lub szkołę, bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn nie dotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji.

Prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Z tym że do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej, a w przypadku przedszkola lub szkoły – prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem w terminie innych danin publicznych.

Nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych.

Nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca1997 r. – Kodeks Karny (Dz. U. 2022 poz. 1138.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2020 poz. 358.).

Nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Komunikatu Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2) w związku z komunikatem Komisji dotyczącym przedłużenia okresu ważności Wytycznych Wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 156 z 09.07.2009, str. 3).

Nie toczy się w stosunku do niego postępowanie upadłościowe i nie był zgłoszony przez wnioskodawcę wniosek o likwidację.

Nie otrzymał decyzji Komisji Europejskiej o obowiązku zwrotu pomocy uzyskanej w okresie wcześniejszym uznającej pomoc za niezgodną z prawem i wspólnotowym rynkiem.

Złoży kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.

Pliki do pobrania

WNIOSEK

FORMULARZ DE MINIMIS

INFORMACJE WSPÓŁMAŁŻONKA

REGULAMIN

ROZLICZENIE REFUNDACJI EFS PLUS

ROZLICZENIE REFUNDACJI FP

OZNACZENIE STANOWISKA PRACY FP

OZNACZENIE STANOWISKA PRACY EFS

Masz pytania dotyczące refundacji kosztów?
Umów się na spotkanie z naszym doradcą!

Doradca Klienta

tel: 91 321 97 54

staze@pup.swinoujscie.pl

Podstawa prawna:

1. Art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.735).
2. Rozporządzenie MPiPS z dnia 14.07.2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1380).

3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 str.5).
4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007 str.6).

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook