Menu

Staże

PRZYJDŹ PO SKIEROWANIE ⇒ PODEJMIJ STAŻ ⇒ PODEJMIJ ZATRUDNIENIE

images

 

Poszukujesz pracy dopasowanej do Ciebie?

Brakuje Ci doświadczenia zawodowego?

Chcesz zdobyć praktyczne umiejętności?

Zgłoś się na staż!

lub skorzystaj z bonu stażowego!

Czym jest staż?

Staż to zdobywanie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy. Oznacza to, że stażysta nie jest pracownikiem w rozumieniu Kodeksu Pracy, a zatem nie może być pociągnięty do odpowiedzialności, w tym materialnej, jak osoba zatrudniona na umowę o pracę.

Czym jest bon stażowy?

Bon stażowy może otrzymać bezrobotny do 30 roku życia.

Bon stażowy stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu przez bezrobotnego do 30 roku życia, u wskazanego pracodawcy na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, urząd wypłaca premię w wysokości 1500 zł.

Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

W ramach bonu stażowego urząd finansuje m.in.: koszty niezbędnych badań lekarskich.

Kto może być skierowany na staż?

Pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w stażu przysługuje osobom będącym w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osobom:

1)  bezrobotnym do 30 roku życia,

2)  bezrobotnym długotrwale,

3)  bezrobotnym powyżej 50 roku życia,

4)  bezrobotnym korzystającym ze świadczeń z pomocy społecznej,

5)  bezrobotnym posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,

6)  bezrobotnym niepełnosprawnym

 

Kto może być organizatorem stażu?

  • Pracodawca

oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej 1 pracownika. Pracodawcą może być również rolnicza spółdzielnia produkcyjna lub pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji rolnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o której mowa w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.

  • Organizacja pozarządowa

oznacza to niebędące jednostkami sektora finansów publicznych (w rozumieniu przepisów o finansach publicznych) i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyjątkiem partii politycznych i utworzonych przez nie fundacji.

  • Przedsiębiorca

oznacza to podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie zatrudniający pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców.

Dodatkowe informacje:

  • W okresie trwania stażu Organizator stażu nie ponosi żadnych kosztów wynagrodzenia stażysty, ponieważ stażysta otrzymuje wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy stypendium, od którego Urząd opłaca także składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość stypendium jest określona w przepisach Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wynosi 120% zasiłku dla osoby bezrobotnej.
  • Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego Organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.
  • Opiekun bezrobotnego odbywającego staż może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staż.
  • Organizator stażu, kieruje osobę bezrobotną na wstępne badania lekarskie, przed rozpoczęciem stażu.

U Organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u Organizatora w dniu składania wniosku w przeliczaniu na pełny wymiar czasu pracy. Natomiast u Organizatora stażu, który nie jest pracodawcą staż może odbywać jednocześnie 1 bezrobotny.

Pliki do pobrania

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU

Masz pytania dotyczące dofinansowania wynagrodzenia?

Umów się na spotkanie z naszym doradcą!

Doradca Klienta pokój nr 5

staze@pup.swinoujscie.pl

tel: 91 321 97 56

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych ( Dz. U. Nr 142, poz. 1160 z późn. zm.)

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook