Menu

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Chcesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy?

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu ogłasza nabór na środki z Rezerwy KFS od 07.11.2023 r. do 10.11.2023 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu dysponuje środkami finansowymi w kwocie 103 405,00 zł

Pracodawca ubiegający się w 2023 r. o przyznanie środków rezerwy KFS na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców musi spełnić przynajmniej jeden z poniższych priorytetów Rady Rynku Pracy.

Rada Rynku Pracy określiła następujące priorytety wydatkowania z Rezerwy KFS  w 2023 roku:

A. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej,
Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności
Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników
zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego
wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
B. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

C. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

Dla Powiatowego Urzędu Pracy Świnoujście  jako dokument strategiczny stanowi:

Strategia Rozwoju województwa zachodniopomorskiego do 2030 r.

http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/srwz_2030.pdf

Środki w ramach priorytetu C przeznacza się na wsparcie kształcenia ustawicznego  w następujących branżach/obszarach:

– Edukacja , szkolnictwo (wykorzystanie potencjału ludzkiego poprzez wzmacnianie rozwoju indywidualnego)

– opieka zdrowotna  (usługi medyczne, rehabilitacyjne, uzdrowiskowe, pomoc społeczna)

– ochrona środowiska (wykorzystanie potencjału turystycznego i przyrodniczego, wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii.)

– niebieska gospodarka  (rozwój czystych technologii, energii odnawialnej oraz odzysku surowców, rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy przy jednoczesnym zachowaniu równowagi ekosystemu)

– zielona gospodarka

– usługi na rzecz poprawy jakości środowiska

– logistyka (wsparcie systemu komunikacyjnego umożliwiającego sprawną obsługę ruchu pasażerskiego i przewozu towarów, w szczególności połączenia drogowe, kolejowe oraz transport wodny, zwiększenie dostępności komunikacyjnej)

D. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób
mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów
stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
E. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie
przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Zainwestuj w rozwój własny i Twoich pracowników!

Skorzystaj ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Działania finansowane ze środków KFS:

1. Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
2. Egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
3. Badana lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia;
4. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Wszystkie ww. działania, które mają zostać dofinansowane ze środków KFS muszą się  rozpocząć i zostać sfinansowane w 2023 roku.


Procedura ubiegania się o środki z KFS:

Pracodawca planujący zorganizowanie szkolenia musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.
Zgodnie z § 6 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Społecznego przy rozpatrywaniu wniosku starosta uwzględnia między innymi:
a) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
b) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
c) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
d) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
e) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
f) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
g) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
h) ograniczenia finansowe w dysponowaniu środkami KFS przez Urząd jako element brany pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków – w przypadku niewystarczających środków Urząd może zastosować dodatkowe kryteria np.: zwracać uwagę na wnioski niewielkich firm albo wnioski pracodawców nie wykorzystujących do tej pory dofinansowania ze środków KFS.

Wybór instytucji edukacyjnej prowadzącej kształcenie ustawiczne lub przeprowadzającej egzamin pozostawia się do decyzji pracodawcy.


Wniosek może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej.

Wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać:
• bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo
• podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.


Minister właściwy ds. Pracy określił następujące priorytety wydatkowania z Limitu KFS  w 2023 roku:

1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających
cudzoziemców.
2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych
procesów, technologii i narzędzi pracy.
3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub
województwie zawodach deficytowych.
4. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym
zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.
5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie
związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin
wielodzietnych.
6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności
cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

Zawody deficytowe to te, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.

Prognoza na rok 2023 dla:
Województwo: zachodniopomorskie, Powiat: Świnoujście

Rada Rynku Pracy określiła następujące priorytety wydatkowania z Rezerwy KFS  w 2023 roku:

A. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej,
Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności
Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników
zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego
wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
B. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
C. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju
powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.
D. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób
mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów
stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
E. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie
przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Dodatkowe informacje:

• Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
• Środki z limitu KFS w roku 2023 mogą być przeznaczone dla pracodawców i pracowników bez ograniczenia wiekowego.
• Możliwość otrzymania dofinansowania na sfinansowanie kosztów kształcenia do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Pliki do pobrania

WNIOSEK

FORMULARZ DE MINIMIS

Zasady ubiegania się i rozliczania środków
Krajowego Funduszu Szkoleniowego
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu
w 2023 roku

Masz pytania dotyczące KFS skontaktuj się z naszym doradcą klienta!

Doradca Klienta

tel: 91 321 97 54

szkolenia@pup.swinoujscie.pl

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook