Menu

Informacja dla pracodawców

Targi Pracy i Edukacji w Goleniowie

Uwaga!
21 października Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie organizuje Targi Pracy i Edukacji. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału w Targach. My też tam będziemy!

caz

Nabór na stanowisko Inspektor do spraw inwestycji z Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu

CAZDokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: „Nabór na stanowisko inspektora ds. inwestycji” – osobiście lub listem poleconym do dnia 08.11.2016 r., w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu  przy ul. Wyspiańskiego 35C, Sekretariat  pokój 219, w godz. od 7.30 do 15.30, w dniu 08.11.2016 r. do godz.12:00 (liczy się data wpływu do Zakładu).

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl – jednostki organizacyjne- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej).

http://www.bip.um.swinoujscie.pl/?cid=3122&bip_id=20924

Uwaga!!! Zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców.

caz

W związku z planowanymi zmianami w dostępie cudzoziemców do polskiego rynku pracy istnieje możliwość uzyskania wizy na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi republiki Armenii, republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, zarejestrowanego w PUP z dużym (kilkumiesięcznym) wyprzedzeniem czasowym w stosunku do wskazanej na oświadczeniu daty rozpoczęcia pracy, o ile osoba wystąpi z wnioskiem wizowym w ustawowo określonym terminie, to jest nie wcześniej niż na 3 miesiące przed planowanym wyjazdem (art.59 ust.3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach). Uwaga ! Termin rozpoczęcia pracy powinien przypadać przed dniem 30 czerwca 2017r.

Informujemy, że oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi republiki Armenii, republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy będą rejestrowane tylko do końca 2016r.

 

Baza ofert CV

Pracodawco – jeśli poszukujesz pracowników chętnych o gotowych do podjęcia pracy zajrzyj na naszą bazę CV. Wybieraj i zatrudniaj najlepszych!

https://caz.swinoujscie.pl/blog/oferty/

Kontakt dla zainteresowanych:

Doradca zawodowy – Justyna Tyszkiewicz

tel. 91 321 97 71, e-mail: doradca@pup.swinoujscie.pl

baza-cv

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

W dniu 29 września br., w Świnoujściu Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie  uczestniczył w wydarzeniu pt. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”.

Powiatowy Urząd Pracy i Północna i Izba Gospodarcza w Świnoujściu zorganizowały „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”. Spotkanie zorganizowano w hali Basenu Północnego przy ulicy Jachtowej. Wydarzenie to przyciągnęło wiele osób, zaciekawionych ofertą instytucji i organizacji wspierających rozwój przedsiębiorczości, na terenie naszego regionu. Pracownicy  Biura  Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego, informowali o możliwościach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Pytania osób odwiedzających najczęściej dotyczyły możliwości uzyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkoleń oraz kursów. Pracodawcy w szczególności pytali o planowane uruchomienie Bazy Usług Rozwojowych, w ramach której możliwa będzie refundacja części kosztów szkoleń pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Przedsięwzięcie miało na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu możliwości rozwoju przedsiębiorczości, uwzględniając takie obszary tematyczne, jak pozyskanie funduszy i wdrażanie projektów inwestycyjnych, bądź wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach.

 

https://www.wup.pl/pl/fundusze-europejskie/program-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020/aktualnoci/dni-otwarte-funduszy-europejskich-w-winoujciu-1/

 

wup

Nabór wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu informuje, że od dnia 03.10.2016r. do wyczerpania środków przyjmowane będą wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej  w ramach posiadanych przez Urząd środków z rezerwy Ministra oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt PO WER).

Aktualna kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 18.000 zł.

Spośród złożonych wniosków przyznanych zostanie łącznie 11 dotacji, w tym:

  • 5 osobom pomiędzy 30 a 50 rokiem życia
  • 1 osobie bez ograniczenia wiekowego
  • 5 osobom poniżej 30 roku życia

Wnioski wraz z kompletnymi załącznikami należy składać w sekretariacie (pok. 8). Powiatowego Urzędu Pracy  ul. Wojska Polskiego ½, 72-600 Świnoujście

Kolejne spotkanie dla osób niepełnosprawnych.

W dniu 02 wrześnie 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Zainteresowanym przekazano informacje dotyczące możliwości wsparcia oraz form pomocy dla osób niepełnosprawnych oferowanych przez PFRON oraz Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu.

Przeprowadzone zostało również badanie ankietowe dotyczące sytuacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Kolejne spotkanie już 02 grudnia 2016- Serdecznie zapraszamy!

sprawniwpracy-02

Nabór na kandydata na stanowisko Animatora obiektu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 30 września 2016 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Świnoujściu z dopiskiem „Animator – Moje Boisko – Orlik 2012″.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl).

Dyrektor Gimnazjum Publicznego Nr 2 zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku nieuzyskania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

http://bip.um.swinoujscie.pl/?cid=2930&bip_id=20831

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor/podinspektor w Wydziale Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami

CAZ

Dokumenty należy składać lub przesyłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 30 września  2016 roku (uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Świnoujście), na adres: Urzędu Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Eksploatacji  i Zarządzania Nieruchomościami”.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (091) 327-85-87.

http://bip.um.swinoujscie.pl/?cid=2930&bip_id=20901

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook