Menu

Informacja dla pracodawców

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ŚWINOUJŚCIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:PODINSPEKTOR / INSPEKTOR

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: „Nabór na stanowisko PODINSPEKTOR / INSPEKTOR DS. INWESTYCJI ‘’– osobiście lub listem poleconym do dnia 09.10.2017 r., w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu przy ul. Wyspiańskiego 35c, Sekretariat pokój 219, w godz. od 7.30 do 15.30 w dniu 09.10.2017 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu do Zakładu).

BIP

CAZ

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY „ MŁODSZY OPIEKUN “

Żłobek Miejski w Świnoujściu ogłasza nabór na stanowisko pracy „Młodszy Opiekun”

 

Wymagane dokumenty:
1.    CV
2.    Podanie o przyjęcie do pracy
3.    Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
4.    Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia)
5.    Kserokopie dokumentów o kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach
6.    Oświadczenie o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz .U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U.
z 2008r. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.)”.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Żłobka Miejskiego w Świnoujściu ul. Wyspiańskiego 2    do dnia 29.09. 2017 r.

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, będą  zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 

BIP

CAZ

Prezydent Miasta Świnoujścia ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor/podinspektor w Wydziale Księgowości

Dokumenty należy składać lub przesyłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 5 października  2017 roku (uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Świnoujście), na adres: Urzędu Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Księgowości”.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (091) 327-86-74.

BIP

CAZ

Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych

Dokumenty należy składać lub przesyłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 5 października  2017 roku (uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Świnoujście), na adres: Urzędu Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych”.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (091) 327-86-89.

BIP

CAZ

Komenda Miejska Policji w Świnoujściu poszukuje kandydatów do pracy

Kończysz szkołę średnią? Studia? Zastanawiasz się co dalej… zostań policjantem

Chcesz pomagać innym? Dbać o bezpieczeństwo i porządek publiczny? Szukasz ciekawej i stałej pracy? Zostań policjantem! Zachodniopomorska Policja planuje w 2017 roku przyjąć w swoje szeregi 310 nowych funkcjonariuszy.

Oferta skierowana jest do młodych ludzi, absolwentów szkół średnich oraz osób z wyższym wykształceniem po kierunkach przydatnych w policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne).

Każdy, kto chce służyć w tej formacji musi spełnić określone wymagania:  

 • obywatel polski, niekarany, o nieposzlakowanej opinii,
 • korzystający w pełni z praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji składa się z kilku etapów niepunktowanych tj: złożenia dokumentów, sprawdzenia dokumentów, komisji lekarskiej oraz punktowanych :

 • test wiedzy,
 • test sprawności fizycznej,
 • test psychologiczny,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

W momencie złożenia dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne. Na stronie internetowej Komendy Głównej Policji umieszczona jest informacja dotycząca punktowania poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, ile punktów minimum trzeba uzyskać na każdym etapie i jak powstają listy rankingowe. Zawarte tam są również informacje o możliwości zdobycia przez kandydatów dodatkowych preferencyjnych punktów.
Pamiętać należy, że preferowani są kandydaci, którzy mają m.in. tytuł ratownika albo ratownika medycznego. Dodatkowe punkty w rekrutacji dostaną  również osoby, które mają uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa, ratownictwa wodnego, nurkowania czy sportów motorowodnych. Mile widziane jest także prawo jazdy kategorii „A” i „C” oraz znajomość języków obcych.

Po przyjęciu do służby nowo przyjęty funkcjonariusz odbywa 5,5 miesięczne szkolenie zawodowe podstawowe do jednej z policyjnych szkół. Następnie, po zakończeniu tego szkolenia, w ramach adaptacji zawodowej  następuje  oddelegowanie do pełnienia służby w Oddziale Prewencji Policji. Czas delegowania wynosi 49 dni (czyli 37 służb). Celem adaptacji zawodowej jest podniesienie praktycznych umiejętności służbowych, nabytych podczas szkolenia zawodowego podstawowego, tj.: zabezpieczanie imprez masowych, ochrona obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, działań pościgowych, poszukiwawczych realizowanych w ramach działań pododdziałów zwartych Policji.

Następnie policjantka lub policjant trafia do jednostki macierzystej, gdzie będzie pełnił codzienna służbę. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej  zachodniopomorskiej policji www.zachodniopomorska.policja.gov.pl lub pod numerem tel. tel. 91 82 11 235 lub 91 82 11 261.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji od 1 września br. takie dokumenty mogą osobiście złożyć w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu oraz  tak jak dotychczas w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Uposażenie policjanta na stanowisku podstawowym (podczas szkolenia podstawowego wynosi 1899,70 zł. netto, natomiast po ukończeniu szkolenia 2593,30 zł. netto +  dodatek za wysługę lat).
Ponadto policjantom przysługują świadczenia socjalne m.in.:

 • nagrody roczne w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym,
 • nagrody uznaniowe,
 • nagrody jubileuszowe ( po 20, 25, 30, 35 i 40 latach służby w wysokości odpowiednio 75%, 100%, 150%, 200% i 300% miesięcznego uposażenia ),
 • zapomogi w formie pieniężnej lub rzeczowej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, choroby, śmierci członka rodziny oraz innych zdarzeń powodujących pogorszenie sytuacji materialnej policjanta i jego rodziny,
 • zasiłek na zagospodarowanie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego,
 • należności za podróże służbowe w przypadku przeniesienia policjanta do pełnienia służby w innej miejscowości albo oddelegowania go do czasowego pełnienia służby,
 • dofinansowanie do wypoczynku przysługujące policjantowi i uprawnionym członkom jego rodziny,
 • równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie.

CAZ

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor/podinspektor w Wydziale Księgowości

Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor/podinspektor w Wydziale Księgowości

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 22 września 2017 roku (uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Świnoujście), na adres: Urzędu Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Księgowości”.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (091) 327-86-74.

Uwaga:
1.    O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.
2.    Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
3.    Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

BIP

CAZ

Nabór na kierownicze stanowisko Głównego Księgowego w Żegludze Świnoujskiej

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: ” Nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO”-osobiście w siedzibie przy ulicy Wybrzeże Władysława IV 12    72-600 Świnoujście w godz. od 7.30 do 14.00 lub pocztą na adres: Żegluga Świnoujska, ul. Wybrzeże Władysława IV  12 72-600 Świnoujście, w terminie do dnia 26 września 2017r. do godziny 12.00 włącznie (za datę dostarczenie uważa się  datę wpływu do Żeglugi Świnoujskiej).

BIP

 

CAZ

 

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook