Menu

Informacja dla pracodawców

NOWY NABÓR NA DOTACJE OD 26.04.2021 !!!

Dotacja do wysokości 5.000 zł

Dotację będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 marca 2021 r.. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną określonymi kodami według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności, nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na dzień 31 marca 2021 r., a ich przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był  niższy o co najmniej 40 % w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim, lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.  

Dotacje będą wypłacane na podstawie wniosków składanych wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl

Nabór został uruchomiony 26.04.2021 r. 

Więcej informacji: 91-321-97-71

Dotacja przyznawana jest na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371).

Prezydent Miasta Świnoujścia ogłasza nabory na stanowiska urzędnicze:

Inspektor w Biurze Rady Miasta

Podinspektor/Inspektor ds. realizacji przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji Miejskich

Podinspektor/inspektor ds. zezwoleń w pasach dróg oraz przygotowania inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji Drogowych

Inspektor/główny specjalista w Wydziale Urbanistyki i Architektury

Podinspektor/inspektor/główny specjalista w Wydziale Infrastruktury i Zieleni Miejskiej

Więcej informacji: http://bip.um.swinoujscie.pl/ w zakładce: praca

Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta

Inspektor w Biurze Rady Miasta Więcej informacji:http://bip.um.swinoujscie.pl/oferta-pracy/31602/inspektor-w-biurze-rady-miasta

Inspektor/główny specjalista w Wydziale Urbanistyki i Architektury Więcej informacji: http://bip.um.swinoujscie.pl/oferta-pracy/31585/inspektor-glowny-specjalista-w-wydziale-urbanistyki-i-architektury

Podinspektor/Inspektor/główny specjalista w Wydziale Infrastruktury i Zieleni Miejskiej Więcej informacji: http://bip.um.swinoujscie.pl/oferta-pracy/31575/podinspektor-inspektor-glowny-specjalista-w-wydziale-infrastruktury-i-zieleni-miejskie

Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta

Podinspektor/inspektor ds. zezwoleń w pasach dróg oraz przygotowania inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji Miejskich

Więcej informacji: http://bip.um.swinoujscie.pl/oferta-pracy/31605/podinspektor-inspektor-ds-zezwolen-w-pasach-drog-oraz-przygotowania-inwestycji-drogowych-w-wydziale-inwestycji-miejskich

Podinspektor/inspektor ds. realizacji/przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji Miejskich

Więcej informacji:http://bip.um.swinoujscie.pl/oferta-pracy/31604/podinspektor-inspektor-ds-realizacji-przygotowania-inwestycji-w-wydziale-inwestycji-miejskich

NOWY NABÓR ! – Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców

Dotacja do wysokości 5.000 zł

 Dotację będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną określonymi kodami według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności, nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na dzień 30 listopada 2020 r., a ich przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był  niższy o co najmniej 40 % w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim, lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.  

Dotacje będą wypłacane na podstawie wniosków składanych wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl

Nabór został uruchomiony 28.02.2021 r. 

Więcej informacji: 91-321-97-71, 661-031-831

Poniżej znajdują się Zasady udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż na podstawie rozporządzenia

/documents/2286941/0/Zasady%20dotacji./f735b319-4e48-4811-bbf6-9e22d999607f

Dotacja przyznawana jest na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371).

Cel projektu:

Zwiększenie zatrudnienia w szczególności wśród osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zwłaszcza tych, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Okres realizacji: 

01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.

Do kogo projekt jest adresowany?

Projekt jest skierowany do osób w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie Miasto Świnoujście (tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z niskimi kwalifikacjami).

Rekrutacja do projektu:

Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Świnoujściu informowane są o realizacji projektu przez doradców zawodowych i pośredników pracy zatrudnionych w PUP. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie są szczegółowo informowane o zasadach udzielanego wsparcia i usługach rynku pracy. Rekrutacja uczestników kończy się podpisaniem przez nich deklaracji udziału w projekcie. Projekt przewiduje równy dostęp do wsparcia dla osób spełniających warunki rekrutacji,a więc jest zgodny z zasadą równości szans dla kobiet i mężczyzn.

Co projekt oferuje?

W ramach projektu osobom bezrobotnym zostaną zaoferowane aktywne formy wsparcia, które mają na celu przeciwdziałanie bezrobociu, są to:

 • staże,
 • prace interwencyjne,
 • dotacje na podjęcie działalności gospodarczej,
 • szkolenia,
 • doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy,
 • instrumenty dofinansowania (STW) w ramach tarczy antykryzysowej.

Efekt projektu:

Uczestnicy projektu otrzymają wysokiej jakości ofertę wsparcia, obejmującą takie instrumenty i usługi rynku pracy, które zostaną indywidualnie zidentyfikowane jako konieczne do poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia przez osobę obejmowaną wsparciem.

Więcej informacji:

Katarzyna Rajner

Centrum Aktywizacji Zawodowej w Świnoujściu, pok. nr 10

tel. 91 321-97-71

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – realizacja od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) w powiecie Miasto Świnoujście. Realizacja projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasto Świnoujście (V), przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu przyczyni się do osiągnięcia ww. celu poprzez stosowanie przez tutejszy Urząd Pracy instrumentów i usług rynku pracy wynikających z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.). Biorąc powyższe pod uwagę PUP w Świnoujściu w ramach projektu będzie realizował formy wsparcia tj. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy, staże, prace interwencyjne, szkolenia oraz bony na zasiedlenie. Realizując projekt tutejszy Urząd, będzie zapewniał dostępność do oferowanego wsparcia dla wszystkich jego uczestników oraz będzie zapewniał dostępność wszystkich produktów projektu dla wszystkich ich użytkowników. Poprzez taką realizację projekt, będzie miał pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Okres realizacji projektu:

od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Do kogo projekt jest adresowany?

Projekt jest skierowany do osób młodych, w wieku do 29 roku życia, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Grupę docelową w projekcie stanowią przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

Rekrutacja do projektu:

Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Świnoujściu informowane są o realizacji projektu przez doradców zawodowych i pośredników pracy zatrudnionych w PUP. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie są szczegółowo informowane o zasadach udzielanego wsparcia i usługach rynku pracy. Rekrutacja uczestników kończy się podpisaniem przez nich deklaracji udziału w projekcie. Projekt przewiduje równy dostęp do wsparcia dla osób spełniających warunki rekrutacji, tak więc jest zgodny z zasadą równości szans dla kobiet i mężczyzn.

Co projekt oferuje ?

W ramach projektu osobom bezrobotnym zostaną zaoferowane aktywne formy wsparcia, które mają na celu przeciwdziałanie bezrobociu, są to:

 • staże,
 • prace interwencyjne,
 • dotacje na podjęcie działalności gospodarczej,
 • bony na zasiedlenie,
 • szkolenia,
 • doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy.

Efekt projektu:

Uczestnicy projektu otrzymają wysokiej jakości ofertę wsparcia, obejmująca takie instrumenty i usługi rynku pracy, które zostaną indywidualnie zidentyfikowane jako konieczne do poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia przez osobę obejmowana wsparciem.

Więcej informacji:

Katarzyna Rajner

Centrum Aktywizacji Zawodowej w Świnoujściu, pok. nr 10

tel. 91 321-97-71

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn