Menu

Informacja dla pracodawców

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój realizacja od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2018 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasto Świnoujście”

Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie Miasto Świnoujście.

Okres realizacji: 
01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.
Wartość projektu:
840 157,00 zł w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 772 020,27 zł
Do kogo projekt jest adresowany?
Projekt jest skierowany do osób młodych, w wieku do 30 roku życia, bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Grupę docelową w projekcie stanowią przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, oraz osoby o niskich kwalifikacjach.
Rekrutacja do projektu:
Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Świnoujściu informowane są o realizacji projektu przez doradców zawodowych i pośredników pracy zatrudnionych w PUP. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie są szczegółowo informowane o zasadach udzielanego wsparcia i usługach rynku pracy. Rekrutacja uczestników kończy się podpisaniem przez nich deklaracji udziału w projekcie. Projekt przewiduje równy dostęp do wsparcia dla osób spełniających warunki rekrutacji,a więc jest zgodny z zasadą równości szans dla kobiet i mężczyzn.
Co projekt oferuje ?
W ramach projektu osobom bezrobotnym zostaną zaoferowane aktywne formy wsparcia, które mają na celu przeciwdziałanie bezrobociu, są to:
  • staże,
  • prace interwencyjne,
  • dotacje na podjęcie działalności gospodarczej,
  • bony na zasiedlenie,
  • szkolenia,
  • doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy.

Efekt projektu:

Uczestnicy projektu otrzymają wysokiej jakości ofertę wsparcia, obejmująca takie instrumenty i usługi rynku pracy, które zostaną indywidualnie zidentyfikowane jako konieczne do poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia przez osobę obejmowana wsparciem.

Więcej informacji:

Katarzyna Rajner

Centrum Aktywizacji Zawodowej w Świnoujściu, pok. nr 1

tel. 91 321 97 52

Poznaj POWER swoich możliwości – Spotkanie z uczniami LO im. Mieszka I w Świnoujściu

W dniu 6 lutego 2018r. odbyły się warsztaty dla młodzieży klas III Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Świnoujściu, związane z promowaniem idei wczesnego planowania kariery zawodowej, podniesienia świadomości na temat własnych predyspozycji zawodowych oraz propagowania znaczenia przedsiębiorczości.

W ramach zrealizowanego projektu zorganizowaliśmy przy wsparciu Pani Pauliny Mechło, Pana Arsena Trochimczuka, Pana Mariusza Łodygi oraz Doradców Zawodowych CIiPKZ w Szczecinie następujące zajęcia i spotkania:

1. „Gra Chłopska Szkoła Biznesu” – Ekonomiczna gra planszowa inspirowana historią przedsiębiorczych rzemieślników z XVIII-wiecznego ośrodka andrychowskiego. Gra jest prostą symulacją działalności gospodarczej dla 12-30 uczestników. CSB w atrakcyjny sposób ukazuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, promuje postawę przedsiębiorczą, rozwija kompetencje społeczne graczy i świetnie integruje grupę. – Doradcy zawodowi CIiPKZ w Szczecinie.

2. „Kreatywny sposób prezentowania siebie – autoprezentacja.” – Doradcy zawodowi CIiPKZ w Szczecinie.

 

3. „Test do Samooceny – HOLLAND” na podstawie Kurs Inspiracji. Kwestionariusz preferencji zawodowych, pozwala na zdiagnozowanie typu osobowości jednostki i dopasowanie dla niej przybliżonego obszaru zawodowego. – Doradcy zawodowi CIiPKZ w Szczecinie.

4. Trening pamięci — wyćwicz Swoją pamięć, koncentrację i kreatywność. – Psycholog – Pani Paulina Mechło

5. Jak to jest być przedsiębiorcą w dzisiejszych czasach?
Spotkanie z Panem Arsenem Trochimczukiem

Ponadto odbyły się warsztaty pod tyt. „Jak komunikować by sobie życia (kariery) nie zmarnować?”
Spotkanie poprowadzone przez Pana Mariusza Łodygę – specjalistę w zagadnieniach związanych ze sprzedażą, marketingiem, Public Relations oraz budowaniem wizerunku – personal & business branding.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację spotkania :)

FOTOGALERIA:

Rusza nowa edycja programu specjalnego Strefa Kobiet.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie Panie zainteresowane udziałem

w programie specjalnym Strefa Kobiet.

Spotkanie informacyjne 26 stycznia 2018 roku godz. 13.00

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Wojska Polskiego 1/2A, parter, pok. nr 3

 

 

Ogłoszenie o II naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne w roku 2018

 

PRACODAWCO …

korzystając ze środków limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyczyniasz się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa, zwiększenia kwalifikacji personelu, podwyższenia motywacji, efektywności i wydajności swoich pracowników.

Nie czekaj! Aplikuj o środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

 

Wnioski prosimy składać w Sekretariacie Urzędu, pokój nr  8 (I piętro)

w nieprzekraczalnym terminie

od dnia 19 stycznia 2018 roku do dnia 30 stycznia 2018 roku.

 

KOMPLETNIE WYPEŁNIONE WNIOSKI WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI BĘDĄ ROZPATRYWANE ZGODNIE Z KOLEJNOŚCIĄ ICH WPŁYWU.

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z LIMITU KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA TYLKO NA TE DZIAŁANIA, KTÓRE JESZCZE SIĘ NIE ROZPOCZĘŁY

Wykorzystaj nasz PO WER możliwości !

 

Centrum Aktywizacji Zawodowej w Świnoujściu informuje, iż w ramach środków unijnych Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój posiadamy środki na formy wsparcia.

 

 

DLA PRACODAWCÓW:
– prace interwencyjne;
– staże;
– doposażenia stanowiska pracy.

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH:
– dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
– bony na zasiedlenie;
– szkolenia.

Więcej informacji: 
Katarzyna Rajner 
Centrum Aktywizacji Zawodowej pok. nr 1
Tel. 91 321 97 52

Podsumowanie III edycji projektu w ramach RPO WZ za 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujście informuje, iż projekt „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie Miasto Świnoujście (III)” zakończył się. Serdecznie dziękujemy uczestnikom, pracodawcom oraz przedsiębiorcom za udział w projekcie.

Ogłoszenie o naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne w roku 2018

 

PRACODAWCO …
korzystając ze środków limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyczyniasz się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa, zwiększenia kwalifikacji personelu, podwyższenia motywacji, efektywności i wydajności swoich pracowników.

Nie czekaj! Aplikuj o środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

 

Wnioski prosimy składać w Sekretariacie Urzędu, pokój nr 8 (I piętro)

w nieprzekraczalnym terminie 

od dnia 10 stycznia 2018 roku do dnia 17 stycznia 2018 roku.

KOMPLETNIE WYPEŁNIONE WNIOSKI WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI BĘDĄ ROZPATRYWANE ZGODNIE Z KOLEJNOŚCIĄ ICH WPŁYWU.

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z LIMITU KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA TYLKO NA TE DZIAŁANIA, KTÓRE JESZCZE SIĘ NIE ROZPOCZĘŁY.

 

Więcej informacji oraz wniosek wraz z załącznikami dostępne są na stronie https://caz.swinoujscie.pl/kfs,

pod numerem telefonu 91- 321- 97 -55

oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu przy ul. Wojska Polskiego 1/2a,

pokój nr 2.

 

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ ŚRODKI KFS:

1. Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
2. Egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
3. Badana lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia;
4. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Minister właściwy ds. pracy określił następujące priorytety wydatkowania KFS w 2018 roku:

1) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie w zawodach deficytowych;
2) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Ad. PRIORYTET 1

Składając wniosek o dofinansowanie z KFS w ramach priorytetu 2 należy udowodnić, że wnioskowana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie danego powiatu bądź województwa. Oznacza to zawód zidentyfikowany jako deficytowy w oparciu o wyniki najbardziej aktualnych badań/ analiz, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu.

Zawody deficytowe to te, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.

Zawody deficytowe wskazane w województwie zachodniopomorskim:
1. Kontrolerzy (sterowniczy) procesów metalurgicznych
2. Urzędnicy do spraw świadczeń społecznych
3. Agenci ubezpieczeniowi
4. Hodowcy drobiu
5. Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej
6. Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
7. Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów
8. Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani
9. Kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych
10. Magazynierzy i pokrewni
11. Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani
12. Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych
13. Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem
14. Pośrednicy pracy i zatrudnienia
15. Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food
16. Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
17. Projektanci i administratorzy baz danych
18. Przedstawiciele handlowi
19. Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni
20. Sortowacze odpadów
21. Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych
22. Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
23. Spedytorzy i pokrewni
24. Technicy archiwiści i pokrewni
25. Uliczni sprzedawcy żywności

Zawody deficytowe wskazane w powiecie świnoujskim – dane ze statystyk za I półrocze 2017 powiat m. Świnoujście
1. Agenci i administratorzy nieruchomości
2. Agenci ubezpieczeniowi
3. Asystenci nauczycieli
4. Czyściciele pojazdów
5. Kierownicy do spraw finansowych
6. Kierownicy w hotelarstwie
7. Konduktorzy i pokrewni
8. Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani
9. Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych
10. Operatorzy aparatury medycznej
11. Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali
12. Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni
13. Opiekunowie dziecięcy
14. Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem
15. Pracownicy działów kadr
16. Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food
17. Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej
18. Przedstawiciele handlowi
19. Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni
20. Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
21. Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka
22. Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany
23. Średni personel z dziedziny prawa i pokrewny
24. Asystenci dentystyczni
25. Fizjoterapeuci
26. Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani
27. Kasjerzy i sprzedawcy biletów
28. Kelnerzy
29. Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani
30. Monterzy linii elektrycznych
31. Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
32. Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
33. Psycholodzy i pokrewni
34. Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych)
35. Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
36. Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi

Barometr zawodów– dostępna prognoza na 2018 rok, źródło: https://barometrzawodow.pl

 

Ad. PRIORYTET nr 2 wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

• Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu nr 2 powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/ planowanymi do wprowadzenia zmianami.
• Nie przygotowano zamkniętej listy dokumentów, na podstawie których powiatowy urząd pracy ma zdecydować, czy złożony wniosek wpisuje się w priorytet nr 2. Stosowna decyzja ma zostać podjęta na podstawie jakiegokolwiek wiarygodnego dokumentu dostarczonego przez wnioskodawcę, np. kopii dokumentów zakupu, decyzji dyrektora/ zarządu o wprowadzeniu norm ISO, itp., oraz logicznego i wiarygodnego uzasadnienia.
• Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach priorytetu nr 2 można objąć jedynie pracownika, który w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych/ na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystał z nowych technologii i narzędzi pracy.

Ad. PRIORYTET nr 3 wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

• Priorytet nr 3 promuje działania wobec osób pracujących w warunkach niszczących zdrowie i w szczególności powinien objąć osoby, które nie mają prawa do emerytury pomostowej (w stosunku do lat 2016 i 2017 nie ma tu żadnych zmian).
• Wykaz prac w szczególnych warunkach stanowi załącznik nr 1, a prac o szczególnym charakterze – załącznik nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych

Procedura ubiegania się o środki KFS:

Pracodawca planujący zorganizowanie szkolenia musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.
Zgodnie z § 6 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Społecznego przy rozpatrywaniu wniosku starosta uwzględnia między innymi:
a) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
b) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
c) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
d) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
e) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego
dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
f) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
g) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
h) ograniczenia finansowe w dysponowaniu środkami KFS przez Urząd jako element brany pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków – w przypadku niewystarczających środków Urząd może zastosować dodatkowe kryteria np.: zwracać uwagę na wnioski niewielkich firm albo wnioski pracodawców nie wykorzystujących do tej pory dofinansowania ze środków KFS.

Wybór instytucji edukacyjnej prowadzącej kształcenie ustawiczne lub przeprowadzającej egzamin pozostawia się do decyzji pracodawcy.

Wniosek może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej. Wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać:
• bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo
• podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Dodatkowe informacje:

• Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
• Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron.
• Środki z limitu KFS w roku 2018 mogą być przeznaczone dla pracodawców i pracowników bez ograniczenia wiekowego.
• Możliwość otrzymania dofinansowania na sfinansowanie kosztów kształcenia do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w przeliczeniu na jednego pracownika.

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook