Menu

Dla poszukujących pracy

Poszukujesz pracy?
Skorzystaj z Poradnictwa zawodowego i Pośrednictwa pracy.

Rozpoznamy dla Ciebie
lokalny rynek pracy.

Umożliwimy spotkanie z pracodawcami.

Dobierzemy stanowisko do Twoich predyspozycji i oczekiwań.

Pośrednictwo Pracy to:

 • Rozpoznawanie lokalnego rynku pracy,
 • Nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów z pracodawcami w celu ułatwienia pozyskania odpowiedniej kadry,
 • Prowadzenie banku ofert pracy,
 • Umożliwienie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
 • Badanie oczekiwań pracodawców w zakresie korzystania z usług urzędów pracy,
 • Kierowanie do pracy kandydatów spełniających kryteria pracodawców określone w oferowanych miejscach pracy.

Pośrednictwo Pracy charakteryzuje się:

 • DOSTĘPNOŚCIĄ usług pośrednictwa dla wszystkich osób poszukujących pracy 
 • RÓWNOŚCIĄ oznaczającą obowiązek udzielania pomocy w znalezieniu zatrudnienia wszystkim poszukującym pracy
 • JAWNOŚCIĄ oznaczającą, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu podawane jest do wiadomości poszukujących pracy
 • DOBROWOLNOŚCIĄ oznaczającą wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy przez poszukujących pracy

Poradnictwo zawodowe świadczone jest w indywidualnych oraz grupowych formach doradczych:

Informacja zawodowa indywidualna

Polega na przedstawieniu i zapoznaniu kandydatów z informacją dotyczącą obszarów związanych z rynkiem pracy, wyborem zawodu, tendencjami  na lokalnym rynku pracy, oceny szans zatrudnienia w poszczególnych zawodach czy też  możliwości podjęcia własnej działalności.

Porada zawodowa indywidualna

Polega na rozmowie z klientem, w trakcie której doradca zawodowy prowadzi dialog z klientem w zakresie życia zawodowego klienta. Istotne są jednakże czynniki pozazawodowe klienta, czyli sytuacja rodzinna, ekonomiczna oraz ograniczenia i bariery hamujące działania zainteresowanego.

Zostaje dokonana analiza jego problemów, obaw oraz dotychczasowych działań i obszarów wymagających dokształcenia i uzupełnienia. Doradca podczas indywidualnej pracy z klientem dysponuje różnego rodzaju narzędziami badawczymi. Są to przede wszystkim testy i kwestionariusze, które badają uzdolnienia, predyspozycje i skłonności zawodowe oraz budują profil zawodowy kandydata.

Zadaniem porady indywidualnej jest wsparcie, ukierunkowanie, oraz zmotywowanieklienta w kierunku poszukiwania własnego miejsca na rynku pracy. Dzięki indywidualnej formie doradczej istnieje możliwość dokonania samooceny, analizy posiadanych kompetencji oraz zaplanowanie rozwoju kariery zawodowej.

Czas indywidualnej porady zawodowej uzależniony jest od potrzeb klienta oraz od sposobu pracy doradcy zawodowego.

Poradnictwo grupowe

Jest jedną z form procesu doradczego, podczas którego wspólnie z doradcą zawodowym określane są sposoby rozwiązywania problemów osób i znoszenia barier zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, pozostających w podobnej sytuacji zawodowej.

Zadaniem poradnictwa grupowego jest pogłębienie dialogu nawiązanego podczas form indywidualnych. Przedstawiane treści mają za zadanie pogłębić wiedzę nt. motywacji, skuteczności działań, zmierzenia się z własnymi barierami dotyczącymi własnego miejsca na rynku pracy.

Tematyka porad grupowych może dotyczyć:

 • alternatywnych form zatrudnienia,
 • potencjału klienta w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej,
 • ustawicznego kształcenia osób dorosłych,
 • samorozwoju i planowanie czasu wolnego,
 • analizy własnych umiejętności w oparciu o doświadczenie życiowe,
 • rozpoznania własnych predyspozycji i oczekiwań zawodowych.

Jeśli potrzebujesz pomocy w:

 • podjęciu decyzji o wyborze zawodu,
 • podjęciu decyzji o zmianie zawodu,
 • podjęciu decyzji o zmianie zatrudnienia.

Jeśli chcesz się dowiedzieć:

 • jak napisać dokumenty aplikacyjne,
 • jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • jakie wymogi stawiają pracodawcy kandydatom do pracy,
 • o zadaniach i czynnościach wykonywanych w danym zawodzie,
 • o możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • o instytucjach szkoleniowych.

… zgłoś się do doradcy zawodowego

Umów się z nami na spotkanie spełnij się zawodowo!

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook