Menu

Roboty publiczne

Czym są roboty publiczne?

Jest to zatrudnienie osoby bezrobotnej w okresie do 6 lub 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty, gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Korzyści wynikające z organizacji robót publicznych:

do 6 miesięcy

Otrzymasz zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej z powiatowym urzędem pracy; zwrot nie może przekroczyć jednak kwoty, która jest iloczynem liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

do 12 miesięcy

Otrzymasz refundację w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego. W tym przypadku refundacja obejmie koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.

Co należy zrobić, żeby zorganizować roboty publiczne?

Trzeba złożyć odpowiedni wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy. Do wniosku musisz dołączyć oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Publicznych oraz innych danin publicznych.

Ile czasu mogą trwać roboty publiczne?

Roboty publiczne mogą trwać do 6 lub do 12 miesięcy.

Pamiętaj!

Wniosek o organizację robót publicznych należy złożyć zanim zatrudnisz osobę bezrobotną. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd i podpisaniu z urzędem pracy umowy określającej warunki organizacji robót publicznych, możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej.

Dodatkowe informacje:

Organizator robót publicznych może wskazać pracodawcę, u którego będą wykonywane roboty publiczne.

Pomoc udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis, jeżeli organizator jest beneficjentem pomocy.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego bądź rozwiązania z nim umowy na podstawie art. 52 Kodeksu pracy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 3 miesięcy, zostaje skierowany na zwolnione stanowisko pracy inny bezrobotny.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca jest zobowiązany zwrócić uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę, bez konieczności zwrotu otrzymanej refundacji, tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.

Pliki do pobrania

Masz pytania dotyczące robót publicznych? Skontaktuj się z naszym doradcą.

Doradca Klienta pokój nr 10

tel: 91 321 97 71

programy@pup.swinoujscie.pl

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook