Menu

Pożyczki

Czym jest pożyczka na utworzenie stanowiska pracy?

To pomoc finansowa, udzielana w związku ze stworzeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej.Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Kto może uzyskać pożyczkę?

O pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy może ubiegać się:

  • podmiot prowadzący działalność gospodarczą;
  • niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła,
  • żłobek lub klub dziecięcy tworzony lub prowadzony przez
  • osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
  • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium RP, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego, lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, zatrudniająca w okresie ostatnich sześciu miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc się ubiegać o pożyczkę?

Jeżeli ubiegasz się o taką pomoc, możesz ją otrzymać, gdy spełniasz łącznie następujące warunki:

  • nie zalegasz ze spłatą rat pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy;
  • nie zalegasz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  • nie zalegasz z opłacaniem innych danin publicznych;
  • nie byłeś karany, w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę, za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Jaki jest okres spłaty pożyczki?

Zobowiązany będziesz spłacać pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy w równych ratach, a okres jej spłaty nie może być dłuższy niż 3 lata. W przypadku tego rodzaju pożyczki nie przysługuje również prawo do karencji w spłacie pożyczki.

Przydatne informacje

Tworzone stanowisko pracy nie może być finansowane jednocześnie w ramach pożyczki     i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Zobowiązany będziesz dokonać zwrotu niespłaconej kwoty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dnia otrzymania pożyczki, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wezwania do jej zwrotu, jeżeli   zatrudniałeś na utworzonym stanowisku bezrobotnego, krócej niż 12 miesięcy lub naruszyłeś inne warunki umowy.

Kwota niespłaconej pożyczki podlega zwiększeniu o kwotę uzyskanej korzyści, wynikającej z różnicy oprocentowania spłaconej części pożyczki w stosunku do oprocentowania rynkowego, obowiązującego w dniu otrzymania pożyczki.

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook