Menu

Informacja dla pracodawców

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze-Podinspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Dokumenty należy składać do dnia 18 września 2017r. do godziny 1530  w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).
Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłyną na wyżej wymieniony adres do dnia 18.09.2017r. do godziny 1530.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPR.

BIP

CAZ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Kierownik Działu Pracy Socjalnej

Dokumenty należy składać do dnia 15 września 2017r. do godziny 1530  w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).
Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłyną na wyżej wymieniony adres do dnia 15.09.2017r. do godziny 1530.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPR.

BIP

CAZ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- główny księgowy

Dokumenty należy składać do dnia 15.09.2017r. do godziny 15.30  w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).
Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłyną na wyżej wymieniony adres do dnia 15.09.2017r.. do godziny 1530.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPR.

BIP

CAZ

ZOSTAŃ REKOMENDOWANYM PRACODAWCĄ

Zdobądź laur Rekomendowanego Pracodawcy lub Złotego Rekomendowanego Pracodawcy. Od 1 marca 2017 roku jest realizowany program „Rekomendowany Pracodawca”, do którego przystąpiło już w Polsce 500 pracodawców.

Misją przedsięwzięcia jest promocja dobrych praktyk stosowanych przez pracodawców względem pracowników oraz wskazanie i wyróżnienie firm, które takie standardy spełniają. Tytuł Rekomendowany Pracodawca ma być jasnym sygnałem dla każdego pracownika, że „tutaj” warto starać się o pracę.  Coraz większa dojrzałość polskiego rynku zatrudnienia w połączeniu z rosnącą świadomością pracowników sprawiają, że oferowany standard pracy staje się jedną z kluczowych kwestii dla konkurencyjności firmy, i to niezależnie od branży. Dlatego, tak ważne jest budowanie wśród pracodawców zrozumienia dla potrzeby podnoszenia jakości stosowanych przez nich standardów zatrudnienia.

SKORZYSTAJ ZE ŚRODKÓW PFRON DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Centrum Aktywizacji Zawodowej w Świnoujściu w 2017 r. przeznaczyło środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością na formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. W ramach powyższego pracodawca zatrudniający osobę z niepełnosprawnością może skorzystać z prac interwencyjnych lub z robót publicznych i otrzymywać refundację części wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnione osoby.

Dodatkowe informacje:

Katarzyna Rajner, Centrum Aktywizacji Zawodowej w Świnoujściu, pok. nr 1

tel. 91 321 97 52

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWINOUJŚCIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA DS. PROGRAMÓW lub SPECJALISTA DS. PROGRAMÓW – stażysta

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWINOUJŚCIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO: PRACY SPECJALISTA DS. PROGRAMÓW lub SPECJALISTA DS. PROGRAMÓW – stażysta w CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Liczba wolnych miejsc: 1
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – nie przekroczyło 6%.

1. Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie: co najmniej średnie o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku objętym naborem,
b) Co najmniej 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań z zakresu pracy administracyjno – biurowej,
c) Nieposzlakowana opinia,
d) Pełna zdolność do czynności prawnych,
e) Niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) Obywatelstwo polskie lub znajomość języka polskiego wystarczająca do wykonywania zadań.

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niezbędnych rozporządzeń,
b) znajomość rozporządzenia MPiPS z 14 maja 2014 w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy,
c) znajomość lokalnego rynku pracy i zjawisk na nim zachodzących,
d) posiadanie wiedzy dotyczącej misji i zadań PUP,
e) znajomość metod i technik z zakresu obsługi klienta,
f) znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
g) znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
h) znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
i) znajomość podstaw marketingu i public relations,
j) znajomość wewnętrznych aktów prawa,
k) podstawowa znajomość programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
l) obsługa komputera , w tym edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, pakietu office, programów do obróbki grafiki oraz przeglądarki internetowej, poczty elektronicznej, administrowanie stronami internetowymi i portalami społecznościowymi,
m) umiejętność obsługi systemu informatycznego Syriusz,
n) umiejętność obsługi programu do obiegu dokumentów wewnątrz firmy,
o) umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
p) umiejętność poprawnego sporządzania pism i formułowania wypowiedzi,
q) umiejętność przygotowywanie tekstów promocyjnych,
r) umiejętność analizowania i diagnozowania sytuacji klienta wobec wymagań rynku pracy,
s) umiejętność odpowiedniego doboru form pomocy świadczonej przez PUP do potrzeb klienta,
t) umiejętność negocjacji i mediacji,
u) umiejętność podejmowania decyzji oraz inicjatywy w tym duża samodzielność.

3. Opis stanowiska pracy:

1) Dane organizacyjne:
Komórka organizacyjna: Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)
Stanowisko: Specjalista do spraw programów/ – stażysta*.

2) Miejsce w strukturze organizacyjnej urzędu:
Stanowisko bezpośrednio podległe (jeśli są) i bezpośrednio nadrzędne.
Specjaliście do spraw programów/stażysta* nie podlegają bezpośrednio inne stanowiska, bezpośrednim przełożonym Specjalisty do spraw programów/stażysta* jest Zastępca Dyrektora, przełożonym wyższego stopnia jest Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu.

3) Cel istnienia stanowiska:
Wykonywanie wszelkich czynności związanych z realizacją przyznawania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz realizacją staży dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z późn. zm.

4) Zadania główne:
1. Wykonywanie zadań z zakresu przyznawania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy (m.in. weryfikacja wniosków pod względem formalnym, opracowanie niezbędnej dokumentacji w zakresie przyznania bądź odmowy przyznania dofinansowania, monitoring).
2. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w powiązaniu innymi aktami wykonawczymi, w zakresie organizacji szkoleń i przyznawania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
3. Realizacja spraw związanych z organizacją staży i przygotowania zawodowego.
4. Realizacja spraw związanych z organizacją refundacji wynagrodzenia dla osób powyżej 50-tego roku życia.
5. Realizacja spraw związanych z organizacją prac społecznie użytecznych.
6. Bieżąca aktualizacja informacji zawartych na stronie internetowej PUP z zakresu wykonywanych obowiązków.
7. Wprowadzanie i uaktualnianie danych do SI Syriusz.
8. Prowadzenie korespondencji, dokumentacji w zakresie pracy na zajmowanym stanowisku, w tym dokumentacji elektronicznej.
9. Realizacja sprawozdań w zakresie wykonywanych zadań na stanowisku pracy.
10. Pomoc przy wdrożeniu nowo zatrudnionego pracownika.

5) Zadania dodatkowe:
1. Wykonywanie zadań w zakresie planowania rozwoju zawodowego oraz organizowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych.
2. Udzielanie informacji o możliwościach i zasadach korzystania z usług szkoleniowych świadczonych przez PUP oraz promowanie tych usług.
3. Realizacja zadań w zakresie zawierania trójstronnych umów szkoleniowych.
4. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
5. Realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym.
6. Marketing i promocja usług rynku pracy (w szczególności przy wykorzystaniu mediów społecznościowych oraz innych technik rynkowych mających na celu świadczenie wysokiej jakości usług kierowanych do szerokiego grona odbiorców).
7. Współdziałanie z pracownikami CAZ oraz pozostałych komórek organizacyjnych w niezbędnym zakresie związanym z charakterem powierzonych zadań.
8. Wykonywanie zadań z zakresu realizowanych przez PUP projektów, a także programów współfinansowanych z EFS.
9. Opracowywanie i gromadzenie innych zasobów informacji niezbędnych do pracy z klientami.
10. Udział w pracach zespołów/komisji działających w PUP w celu realizacji działań wynikających z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych.
11. Realizacja i współudział w spotkaniach dla klienta, imprezach (np. Giełdy Pracy, Targi Pracy) organizowanych przez PUP.
12. Obsługa osób niezarejestrowanych w PUP.

4. Podejmowanie decyzji (samodzielność stanowiska pracy) – zakres uprawnień:
Specjalista do spraw programów/stażysta* podejmuje decyzje będące w zakresie jego obowiązków i kompetencji.
5. Kontakty i reprezentacja:
Kontakt z pracownikami innych urzędów i instytucji w zakresie realizacji powierzonych zadań.

6. Kierowanie i zarządzanie personelem:
Nadzór bezpośredni: brak
Nadzór pośredni: brak

7. Zastępstwa:
W czasie nieobecności pracownika na stanowisku Specjalista ds. programów – stażysta* z powodu choroby, urlopu bądź innej długotrwałej przyczyny, zastępstwo w zakresie realizacji powierzonych mu zadań w uzgodnieniu z przełożonym.

8. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu:
Czynna współpraca z bezpośrednim przełożonym, kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych i pracownikami poszczególnych referatów.

9. Warunki pracy i wynagradzania:
1. Praca jednozmianowa.
2. Pełny wymiar czasu pracy.
3. 8 godzin dziennie.
4. 40 godzin w tygodniu.
5. Od poniedziałku do piątku.
6. Miejsce wykonywania pracy: w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu i Sali Informacji Zawodowej.

10. Okres zatrudnienia:
Zatrudnienie na czas: określony.

11. Kryteria oceny wyników pracy i mierniki efektywności:
Ocena jakości pracy dokonywana jest na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz w oparciu o obowiązujące akty wewnętrzne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu.

12. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony BIP),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5) inne dodatkowe dokumenty m.in. o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania ze strony BIP), ponadto osoba wyłoniona na ww. stanowisko jest zobowiązana dostarczyć przed zatrudnieniem oryginał zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) ewentualne referencje wystawione przez poprzednich pracodawców.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy (pokój nr 8), pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pup.swinoujscie.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą, z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko:
SPECJALISTA DS. PROGRAMÓW
lub
SPECJALISTA DS. PROGRAMÓW – stażysta

w terminie do dnia 31 SIERPNIA 2017r.
Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po wskazanym wyżej określonym terminie
nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (lub test kwalifikacyjny), której termin wstępnie przewiduje się w okresie:
od 01.09.2017r. do 06.09.2017r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (http://pup.swinoujscie.ibip.pl/public/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/2a.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV uwzględniające dokładny przebieg kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru pracownika przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu z siedzibą: ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72-600 Świnoujście zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922 z późn. zm.)”.

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zostały zakwalifikowane do II etapu naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia następnego od dnia ukazania się na stronie BIP informacji o wynikach naboru. Po tym okresie dokumenty będą do odebrania u Kierownika Referatu ds. Organizacyjno-Administracyjnych (pok. Nr 8), natomiast po upływie 4 miesięcy od dnia opublikowania wyników w/w dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu naboru będą do odebrania u Kierownika Referatu ds. Organizacyjno-Administracyjnych (pok. Nr 8) do 10 dni, licząc od dnia następnego po ukazaniu się na stronie BIP informacji o wynikach naboru, po tym terminie w/w dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) przetwarza dane osobowe osób składających dokumenty aplikacyjne w tutejszym urzędzie, które gromadzi w zarejestrowanym zbiorze danych osobowych do celów wynikających z Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
Informujemy, iż w myśl w/w przepisów Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w siedzibie tutejszego urzędu jest Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72-600 Świnoujście, który reprezentuje Dyrektor. Jednocześnie wskazujemy, iż każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w tut. zbiorze danych przysługuje prawo do ich wglądu, poprawiania, a także prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz wobec przekazywania tych danych osobowych innym podmiotom.

PUP 

CAZ

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wieloosobowym Stanowisku ds. Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
PODINSPEKTORA
W WIELOOSOBOWYM STANOWISKU DS. TECHNICZNYCH
W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ŚWINOUJŚCIU

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 35c, na podstawie z art. 11, 12 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016, poz. 902) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

I. Określenie stanowiska urzędniczego: Podinspektor
II. Wymiar czasu pracy- 1/1 etat.
III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania konieczne:
O stanowisko mogą ubiegać się osoby, które:
1) posiadają obywatelstwo polskie*,
2) mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,
3) nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) cieszą się nieposzlakowaną opinią,
5) posiadają wykształcenie średnie budowlane lub techniczne i co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie albo wykształcenie wyższe budowlane lub techniczne,
6) posiadają dobrą znajomość regulacji prawnych w zakresie odpowiadającym profilowi działalności Zakładu, a zwłaszcza: przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawie o prawie budowlanym, ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
2. Wymagania dodatkowe:
1) Znajomość prawa w zakresie finansów publicznych i zamówień publicznych,
2) doświadczenie w samodzielnym wykonywaniu powierzonych zadań,
3) znajomość obsługi programów komputerowych (w szczególności arkusza kalkulacyjnego), analizy danych i wnioskowania analitycznego,
4) umiejętność pracy w zespole i organizacji jego pracy,
5) sumienność, dokładność, odpowiedzialność,
6) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych lub administracji publicznej,
7) bardzo dobra obsługa komputera, pakietu Office oraz urządzeń biurowych,
8) umiejętność pracy pod presją czasu.
3. Zakres wykonywanych zadań:
1) przygotowywanie projektów planów remontów, konserwacji, modernizacji i inwestycji w oparciu o przeglądy okresowe budynków i lokali, potwierdzone zgłoszenia lokatorów, zarządców lub innych służb i osób uprawnionych do tych czynności jak również w oparciu o wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy lub zlecone przez jednostkę samorządu terytorialnego w ramach zadań statutowych,
2) przygotowanie materiałów zebranych w trakcie przeglądów i zgłaszanych wniosków do ujęcia w realizowanych lub przyszłych programach gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy,
3) sprawdzanie i opiniowanie zlecanych dokumentacji technicznych,
4) zgłaszanie zakresu zamówień koniecznych do realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w danym okresie celem ogłoszenia zamówienia,
5) nadzorowanie robót wykonywanych przez wykonawców oraz monitorowanie stopnia zaawansowania i jakości robót budowlanych,
6) uczestnictwo w odbiorze zleconych wykonawcom obcym robót budowlanych,
7) dokumentowanie odbioru prac protokołem odbioru na każdym etapie zaawansowania robót,
8) realizację praw i obowiązków gminy jako właściciela nieruchomości – między innymi poprzez uczestniczenie w zebraniach wspólnot mieszkaniowych, przygotowywanie korespondencji i kontaktowanie się z zarządami wspólnot z zakresu związanego z merytoryczną pracą służb technicznych,
9) terminowe, merytoryczne potwierdzanie na dokumentach księgowych, zrealizowanych robót budowlanych lub usług w ramach prowadzonych spraw,
10) sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych wymaganymi odrębnymi przepisami jak również zestawień, raportów i opracowań dla potrzeb kadry zarządzającej,
11) współpracę z właściwymi komórkami zakładu w zakresie przekazywania danych niezbędnych do realizacji zadań z zakresu gospodarowania lokalami i budynkami, w tym bieżącego przekazywania informacji niezbędnych do aktualizacji danych w systemach informatycznych,
12) przyjmowanie awarii i usterek technicznych dotyczących budynków i lokali administrowanych przez zakład,
13) zgłaszanie szkód w gospodarowanym mieniu powstałych na skutek awarii sprzętu technicznego do ubezpieczyciela mienia,
14) udzielanie odpowiedzi na pytania klientów zakładu z zakresu technicznej obsługi budynków i lokali mieszkalnych będących w zasobach gminy,
15) uczestniczenie w odbiorach robót realizowanych przez najemców oraz ustalenie poziomu kosztów za wykonane prace,
16) uczestniczenie w zadaniach związanych z opiniowaniem przygotowanych zamówień publicznych.

IV. Warunki pracy:
1. Charakter pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań:
1) praca administracyjno – biurowa wykonywana głównie w pozycji siedzącej,
2) praca przy monitorze ekranowym,
3) praca w terenie – na placu budowy.
2. Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
1) praca wykonywana w siedzibie Zakładu przy ul. Wyspiańskiego 35c w Świnoujściu, którego wyposażenie zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki do jej świadczenia,
2) stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze budynku,
3) podstawowe wyposażenie stanowiska pracy:
a) zestaw komputerowy,
b) meble biurowe,
4) oświetlenie sztuczne i naturalne,
5) budynek nie jest wyposażony w urządzenia umożliwiające poruszanie się na wózku inwalidzkim.
3. Czas pracy i zasady wypłaty wynagrodzenia:
1) norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin,
2) norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40 godzin,
3) wynagrodzenie za pracę wypłacane jest raz w miesiącu z dołu, nie wcześniej niż 3 dni robocze przed zakończeniem miesiąca i nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, za który wynagrodzenie przysługuje,
4) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie w miesiącu lipiec 2017 r. wyniósł poniżej 6 %.

V. Wymagane dokumenty:
Kandydat na stanowisko urzędnicze musi złożyć:
1) list motywacyjny i życiorys (CV),
2) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
4) dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie: świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach),
5) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana w postępowaniu konkursowym na ww. stanowisko zobowiązana będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
6) oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /Dz.U. z 2013 r., poz. 168/),
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
8) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: „Nabór na stanowisko PODINSPEKTOR DS. INWESTYCJI ‘’– osobiście lub listem poleconym do dnia 08.09.2017 r., w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu przy ul. Wyspiańskiego 35 c, Sekretariat pokój 219, w godz. od 7.30 do 15.30 w dniu 08.09.2017 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu do Zakładu).

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl – jednostki organizacyjne – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej).

CAZ

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook