Menu

Informacja dla pracodawców

NOWY NABÓR ! – Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców


Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu ogłasza nabór na dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw (art. 15 zze⁴)

Dotacja do wysokości 5.000 zł

Dotację będa mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną określonymi kodami według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności, nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 r., a ich przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40 % w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. 
 
Dotacje będą wypłacane na podstawie wniosków składanych wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl

Nabór zostanie uruchomiony 19.12.2020 r.


Więcej informacji: 91-321-97-71, 91-321-97-53, 661-031-831

 
O dotację mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy oraz mali przedsiębiorcy o PKD:

47.71.Z
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z
Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

49.39.Z
Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

56.10.A
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B
Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z
Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z
Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z
Przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z
Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

74.20.Z
Działalność fotograficzna

77.21.Z
Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.90.A
Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

82.30.Z
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z
Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A
Nauka języków obcych

85.59.B
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.10.Z1
Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

86.90.A
Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D
Działalność paramedyczna

90.01.Z
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.04.Z
Działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z
Działalność muzeów

93.11.Z
Działalność obiektów sportowych

93.13.Z
Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z
Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z
Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.A
Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

93.29.B
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.01.Z
Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

96.04.Z
Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

UWAGA ! WAŻNE INFORMACJE !

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 LISTOPADA 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Powiatowy Urząd Pracy
w Świnoujście informuje o organizacji pracy Urzędu.

Od dnia 04.11.2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu będzie NIECZYNNY DLA INTERESANTÓW do odwołania.

Jednocześnie zaznaczamy, że NIE PRZERYWAMY PRACY!

 Obsługa odbywać się będzie w trybie zdalnym.


Sprowadza się ona do wykonywania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy Obywatelom, z wyłączeniem jednak bezpośredniej obsługi interesantów.

 1. Pracownicy Urzędu pracują w godzinach pracy Urzędu bez zmian.
 2. Interesanci we wszystkich sprawach prowadzonych przez PUP
  w Świnoujściu proszeni są  o kontakt telefoniczny z pracownikami od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-12.00 lub o przesyłanie korespondencji pocztą tradycyjną, mailową lub za pośrednictwem ePUAP, lub praca.gov.pl
 3. W sprawach, indywidualnych bezpośrednia obsługa odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego określonego w odrębnych przepisach. Osobiste złożenie dokumentów (np. wniosków) w Urzędzie możliwe jest poprzez umieszczenie ich w skrzynce podawczej przy wejściu na parterze w budynku. Wykaz telefonów kontaktowych do poszczególnych komórek organizacyjnych znajduje się poniżej.
 4. Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej PUP (www.swinoujscie.praca.gov.pl), a także wywieszone w siedzibie Urzędu.

Informacje szczegółowe:

 • Rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy można dokonać przez portal www.praca.gov.pl:
 • 1. Pełna rejestracja elektroniczna dla osób, które dysponują podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym. W przypadku pełnej rejestracji elektronicznej dniem rejestracji jest dzień wprowadzenia danych, załączenia do wniosku wymaganych dokumentów i potwierdzenia ich jednym z ww. podpisów.

  2. Prerejestracja dla osób, które nie posiadają żadnego z podpisów wymienionych w pkt 1, ale mają możliwość przekazania danych i wymaganych dokumentów za pośrednictwem formularza elektronicznego. Rejestracja następuje w dniu kontaktu telefonicznego pracownika naszego urzędu.
 •  Rejestracja numer telefonu: 91 321 97 41, adres e-mail: rejestracja@pup.swinoujscie.pl
 • Pośrednictwo pracy: Wizyty osób bezrobotnych, oferty pracy, skierowania do pracy:
  tel. 91 321 97 56 lub 58 , adres e-mail: posrednik2@pup.swinoujscie.pl.

Obsługa pracodawców:   

 • Obsługa dot. zatrudnienia cudzoziemców: tel. 91 321 97 73, lub 91 321 97 51 , adres e-mail: posrednik1@pup.swinoujscie.pl;
 • Prace Interwencyjne, Roboty Publiczne, Dofinansowania 50+: tel. 91 321 97 71, adres e-mail: programy@pup.swinoujscie.pl;
 • Doposażenia stanowiska pracy, bony na zasiedlenie, staże: tel. 91 321 97 54, adres e-mail: staze@pup.swinoujscie.pl;
 • Dotacje, szkolenia, KFS: wew. tel. 91 321 97 53, adres e-mail: szkolenia@pup.swinoujscie.pl; dotacje@pup.swinoujscie.pl;
 • Tarcza antykryzysowa

  Pożyczki dla przedsiębiorców – COVID-19, tel. 91 321 97 53
  Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników COVID -19  tel. 91 321 97 71

     Dofinansowania dla samozatrudnionych tel. 91 321 97 54

Osoby przychodzące do Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu są zobowiązane do zachowania niezbędnych środków ostrożności zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia tj. obowiązek zakrywania ust i nosa, obowiązek dezynfekcji rąk, zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy osobami. Realizując zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z 16 maja 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 878) w sali obsługi może przebywać tylko jedna osoba przy stanowisku.

Wszelkiego rodzaju dokumenty lub wnioski można składać poprzez portal internetowy: www.praca.gov.pl,

lub do pobrania na naszej stronie internetowej:

www.swinoujscie.praca.gov.pl

W dalszym ciągu można również wrzucać dokumenty do skrzynki podawczej na dokumenty znajdującej się na parterze w korytarzu budynku. Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu na bieżąco rozpatruje wszelkie sprawy wpływające do Urzędu.

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu

Mając na uwadze zachowanie bezpieczeństwa oraz sprawną obsługę osób bezrobotnych

poszukujących pracy oraz przedsiębiorców prosimy o dokonanie wcześniejszego telefonicznego umówienia godziny obsługi dogodnej dla klienta Urzędu pod numerami telefonów:

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy: tel. 91 321 97 41
Wizyty osób bezrobotnych, oferty pracy, skierowania do pracy: tel. 91 321 97 56 lub 58

Obsługa pracodawców (prace interwencyjne, refundacje 50+: tel. 91 321 97 71
Doposażenia stanowiska pracy, bony na zasiedlenie, staże,: tel. 91 321 97 54
Dotacje, szkolenia KFS: tel. 91 321 97 53
Sprawy dotyczące cudzoziemców: tel. 91 321 97 73 lub 51

Tarcza antykryzysowa

Pożyczki dla przedsiębiorców – COVID-19, tel. 91 321 97 53
Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników -COVID -19 tel. 91 321 97 71

Sekretariat – tel. 91 321 97 77 email: sekretariat@pup.swinoujscie.pl

Osoby przychodzące do Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu są zobowiązane do zachowania niezbędnych środków ostrożności zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia tj. obowiązek zakrywania ust i nosa, obowiązek dezynfekcji rąk, zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy osobami. Realizując zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z 16 maja 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 878) w sali obsługi może przebywać tylko jedna osoba przy stanowisku.

Wszelkiego rodzaju dokumenty lub wnioski w dalszym ciągu należy wrzucać do skrzynki podawczej na dokumenty znajdującej się na parterze w korytarzu budynku. Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu na bieżąco rozpatruje wszelkie sprawy wpływające do Urzędu.

Rejestracja on-line krok po kroku

 1. Wchodzimy na stronę www.praca.gov.pl i klikamy „zarejestruj”.
 2. Wybieramy docelowy Urząd Pracy, w którym chcemy się zarejestrować.
 3. Wybieramy zgłoszenie do rejestracji, a następnie wypełniamy ankietę, przepisujemy kod z obrazka i klikamy ustal status osoby na rynku pracy.
 4. Wybieramy metodę rejestracji:
  1. Zgłoszenie do rejestracji z wyznaczeniem wizyty,
  2. Rejestracja bez konieczności przyjścia do urzędu
   (wymagany podpis elektroniczny lub zaufany).
 5. Wprowadzamy dane osobowe i pozostałe informacje.
 6. Po wprowadzeniu wszystkich danych i zapoznaniu się z oświadczeniami system wyznacza pierwszy wolny termin spotkania.
 7. Przepisujemy kod z obrazka i gotowe.
 8. Wyświetla się ekran końcowy i przychodzimy do Urzędu na wyznaczony termin.

instrukcja obrazkowa:

https://swinoujscie.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/rejestracja-w-urzedzie/instrukcja-elektronicznej-rejestracji

DOFINANSOWANIA W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu informuje, iż w ramach tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń
dla pracowników.

– Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, zatrudniający osoby na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług.

– Jaką kwotę dofinansowania może otrzymać przedsiębiorca, jeżeli zatrudnia pracowników?

W przypadku spadku obrotów o co najmniej 30 %

Może otrzymać kwotę stanowiącą sumę 50 % wynagrodzeń poszczególnych pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy.

W przypadku spadku obrotów o co najmniej 50 %

Może otrzymać kwotę stanowiącą sumę 70 % wynagrodzeń poszczególnych pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70 % kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy.

W przypadku spadku obrotów o co najmniej 80 %

Może otrzymać kwotę stanowiącą sumę 90 % wynagrodzeń poszczególnych pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90 % kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy.

Więcej informacji:

https://swinoujscie.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

nr tel. 91-321-97-71

PO WER (IV) = dofinansowania w ramach tarczy antykryzysowej

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu informuje, iż posiada środki finansowe na realizację projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasto Świnoujście (IV) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na formę wsparcia:

 • częściowe dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników lub kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, o których mowa z art. 15zzb i 15zze ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.)

Szczegółowe informacje na temat form wsparcia realizowanych w projekcie można uzyskać telefonicznie pod nr 91 321-97-71 lub bezpośrednio u doradcy klienta w przypadku osób bezrobotnych.


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

DOFINANSOWANIA WYNAGRODZEŃ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

⛔️ CAZ W ŚWINOUJŚCIU PRZYPOMINA ⛔️

W ramach tarczy antykryzysowej pracodawcy mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń dla swoich pracowników.

Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady otrzymania dofinansowania.

☎️ Więcej informacji:☎️

91-321-97-71; 91-321-97-77

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook