Menu

Informacja dla pracodawców

Centrum Terapii Naturalnych.

Akupunktura, Chińska medycyna, masaże.
Pani Joanna Kabat – Hyżak z Centrum Terapii Naturalnych zaprezentowała w jaki sposób odpowiednio się odżywiać i dbać o nasze ciało aby mogło nam służyć w pełnym zdrowiu jak najdłużej. Wszystko z zakresu medycyny kobiecej i nie tylko!
Serdecznie dziękujemy i zapraszamy.

Stefa Kobiet z wizytą w Studio Fitness Energy.

W myśl powiedzenia, że:
„Twoje ciało może więcej niż podpowiada Ci Twój umysł” dzisiejsze zajęcia w Strefie Kobiet przebiegły bardzo aktywnie. Dzięki pomocy Pani Marty ze Studia Energy Fitness wiemy jak prawidłowo ćwiczyć i trenować!
Bardzo serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie

Spotkanie z Panią Martą Stefańską ze Studia Fitness Energy.

W myśl powiedzenia, że:
„Twoje ciało może więcej niż podpowiada Ci Twój umysł”  zajęcia w Strefie Kobiet przebiegły bardzo aktywnie. Dzięki pomocy Pani Marty ze Studia Energy Fitness wiemy jak prawidłowo ćwiczyć i trenować!
Bardzo serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie .

Sąd Rejonowy w Świnoujściu poszukuje kandydata do pracy na stanowisku stażysty

Sąd Rejonowy w Świnoujściu
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku stażysty – 1 etat

Termin składania ofert do dnia 10 marca   2017 r.

Lista  osób  zakwalifikowanych  i  dopuszczonych  do  kolejnego  etapu  konkursu  wraz  z  terminem  i  miejscem   przeprowadzenia
konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej sądu  (www.swinoujscie.sr.gov.pl) i na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego
w  Świnoujściu   ul.  Paderewskiego  6.  Osoby,  które  nie  złożą  kompletu  dokumentów  oraz  osoby,  które  nie  będą  spełniały
warunków ustawowych, nie zostaną zakwalifikowane i dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.

Zgłoszenie powinno zawierać :
–  podanie,  CV,    kserokopię  świadectwa/dyplomu  ukończenia  szkoły,    ewentualnie  kserokopie
świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia,
– oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i publiczn ych,
– oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji.

Wymagania:
·  posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
·  posiadają wykształcenie minimum średnie oraz zdany egzamin maturalny,
·  mają nieposzlakowaną opinię,
·  przeciwko którym nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwa skarbowe,
·  nie były karane za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
·  znajomość technik pracy biurowej, w tym  umiejętność  biegłego pisania oraz posługiwania
się  sprzętem  komputerowym,  w  stopniu  umożliwiającym  samodzielne  sporządzanie
dokumentacji w formacie Word, mile widziana znajomość programu Excel,
·  posiadają stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
Wymagania dodatkowe:
·  wysoka kultura osobista,
·  komunikatywność, operatywność  dokładność i dobra organizacja pracy,
·  umiejętność pracy w zespole,
·  odporność na stres,
Przewidywany zakres zadań do pracy na stanowisku :
Protokołowanie na sali rozpraw i wykonywanie wszelkiej związanej z tym pracy w sekretariacie
wydziału.
Wysokość proponowanego wynagrodzenia:
2.000,- złotych brutto + ewentualny dodatek za wysługę lat do maksymalnie  20% wynagrodzenia
zasadniczego miesięcznie.

CAZ

Nabór na stanowisko : Strażnik działu ochrony w Areszcie Śledczym w Świnoujściu.

CAZ

Areszt Śledczy w Świnoujściu ogłasza nabór do Służby Więziennej na stanowisko: Strażnik działu ochrony.

 • WYMAGANIA:
  • W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:
  • posiadająca obywatelstwo polskie,
  • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,
  • korzystająca z pełni praw publicznych,
  • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
  • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
  • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

 • Wymagane dokumenty:
 • – podanie o przyjęcie do służby, CV
 • –   Wypełniona ankieta personalna (do pobrania ze strony http://www.sw.gov.pl/pl/praca/zasady-przyjecia-do-sluzby-wieziennej/ lub Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej, Załącznik nr 1, Dz. U. Nr 186, poz. 1247).
 • –  świadectwa  pracy lub służby
 • – dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie , kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne
 •  – kserokopia książeczki wojskowej
 • – kserokopię dowodu osobistego
 • – zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej
 •  – kserokopie odpisów skróconych aktów urodzenia własnego, małżonka i  dzieci oraz aktu małżeństwa

 

Kandydaci proszeni są  o dostarczenie /przesłanie dokumentów na adres:

Areszt Śledczy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 25A, 72-600 Świnoujście w terminie do:

 03 marca 2017 roku ( oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane)

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie po dokonaniu oceny złożonych dokumentów.

 • Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
 • -ocena złożonych dokumentów
 • -rozmowa kwalifikacyjna
 • -testy sprawności fizycznej
 • -badania psychologiczne
 • -uzyskanie informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych
 • -ustalenie przez właściwą komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej kandydata
 • -sporządzenie arkusza oceny predyspozycji kandydata
 • -zatwierdzenie listy kandydatów przez dyrektora jednostki.

Przypominamy o Giełdzie Pracy!

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe działają w Polsce od 1992 roku. Podobne instytucje, zwane także uniami kredytowymi, działają w 105 krajach, skupiając 217 milionów ludzi.

Ważna jest rola społeczna, jaką pełnią SKOK-i – obsługują także ludzi, którzy bez możliwości korzystania ze spółdzielczych kas byliby pomijani w dostępie do pewnych usług finansowych, zwłaszcza kredytów.

Kasy zrzeszają ponad 1,9 mln osób, co w praktyce oznacza, że dla takiej właśnie liczby gospodarstw domowych SKOK-i są partnerami finansowymi. Sieć placówek SKOK jest największą co do wielkości wśród instytucji oferujących ludności usługi finansowe.

Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie z pracodawcą! 28.02.2017r. o godz.10:00 odbędzie się giełda pracy na stanowisko Doradca Zawodowy.

Miejsce spotkania – Sala Informacji Zawodowej, Miejski Dom Kultury, sala 420 piętro III.

caz

Strefa Kobiet 2017 wystartowała!

Już dzisiaj odbyło się pierwsze wprowadzające spotkanie w ramach programu specjalnego – Rozwiń skrzydła. Jutro spotkanie z ekspertem Panią Martą Stefańską – Studio Fitness Energy.

Pozdrawiamy

Strefa Kobiet 03.03.2017 r.

„Strefa Kobiet” to program mający na celu zwiększenie zdolności kobiet do zatrudnienia oraz poprawę ich społecznego funkcjonowania poprzez zmianę postaw życiowych.
Strefa Kobiet jest obszarem, w którym kobiety wymagające wsparcia oraz poszukujące źródeł rozwoju osobistego mogą realizować swoje potrzeby.
Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności zawodowej 10 kobiet mieszkających na terenie Miasta Świnoujście poprzez udział w innowacyjnym programie doradczo-szkoleniowym.

Rusza nowy unijny instrument dla polskich mikroprzedsiębiorców

Umowa z Nest Bankiem została zawarta w ramach Europejskiego Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI – EU Programme for Employment and Social Innovation) na lata 2014-2020, w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, stanowiącego część Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera). Dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej, Europejski Fundusz Inwestycyjny zapewnia gwarancję, umożliwiającą bankowi udzielenie kredytów w łącznej kwocie 40 milionów złotych, na preferencyjnych warunkach. Oznacza to obniżkę marży, rezygnację z prowizji oraz brak wymogu przedstawiania „twardych” zabezpieczeń.

 

Kredyty Nest Banku z gwarancją EFI w ramach programu EaSI przeznaczone są dla mikroprzedsiębiorców (tzn. firm zatrudniających do 9 pracowników), znajdujących się w fazie rozwoju. Maksymalna kwota kredytu z gwarancją EaSI to 100 tys. złotych, a czas do spłaty to nawet 120 miesięcy.

Europejski Program na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI)ma na celu zwiększenie dostępu do finansowania dłużnego dla europejskich mikroprzedsiębiorców (w tym osób samozatrudnionych), osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorstw społecznych. W Polsce instytucją nadzorującą realizację programu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wspieranie mikroprzedsiębiorców za pomocą preferencyjnych instrumentów dłużnych jest skuteczną metodą rozwoju zatrudnienia oraz redukcji wykluczenia finansowego. Gwarancje UE są przy tym receptą na największą bolączkę polskich przedsiębiorstw w zakresie dostępu do finansowania, tzn. na brak zabezpieczeń. Nowa polska umowa w ramach programu EaSI zapewni polskim mikroprzedsiębiorcom wsparcie niezbędne do rozpoczęcia bądź rozwijania działalności, przyczyniając się do redukcji bezrobocia i szybszego wzrostu gospodarczego –

powiedział Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Preferencyjne finansowanie dla polskich mikroprzedsiębiorców jest dostępne w każdej z 52 placówek Nest Banku. Według aktualnych szacunków, z oferty skorzysta ok. 1300 beneficjentów. Finansowanie będzie dostępne przez najbliższe trzy lata. W razie wcześniejszego wykorzystania puli preferencyjnego finansowania, możliwe jest jej zwiększenie, na podstawie rozszerzenia umowy Nest Banku z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym.

W zainicjowaniu i we wdrożeniu polskiego projektu pośrednika finansowego wspierał Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE.

 

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook