Menu

Informacja dla pracodawców

Oferty pracy oraz stażu do Urzędu Miasta Świnoujście.

Chcesz zdobyć doświadczenie w pracy biurowej?

Skontaktuj się z Centrum Aktywizacji Zawodowej w Świnoujściu i odbierz skierowanie na staż lub do pracy do Urzędu Miasta Świnoujście.

Oferta stażu: http://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/szczegolyOferty?d12270837fca6c41088ee473e50c4074

Oferta pracy: http://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/szczegolyOferty?1ab1c330e19521768bfd0884598d8cd1

Więcej informacji pod numerem tel. 91 321 97 52

Ochrona danych osobowych !

Ochrona danych osobowych:

W związku z wejściem w życie obowiązujących przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla systemów informatycznych, dotyczących ochrony danych osobowych i przepisów Ustawy wprowadzającej RODO – Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Powiatowy Urząd Pracy         w Świnoujściu informuje, iż zapewnia ochronę informacji, w tym danych osobowych swoich klientów. 

W celu zachowania zgodności z przepisami RODO informujemy wszystkie osoby, których dane osobowe są gromadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w siedzibie tutejszego urzędu jest Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72-600 Świnoujście.
 2. Obowiązki Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu pełni aktualnie Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI), powołany Zarządzeniem Dyrektora PUP – e-mail: zdyrektor@pup.swinoujscie.pl.
 3. Dane osobowe, są przetwarzane przez Administratora danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065), która określa szczegółowo zakres i cel przetwarzania danych osobowych oraz akty wykonawcze  do tej ustawy, na podstawie art. 6 ust.1 pkt b, c, e RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez nas usługi.
 5. Dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, w tym profilowaniu.
 6. Przysługuje Ci prawo do:
 7. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.
 8. Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, jako Administrator danych osobowych, przechowuje dane osobowe wg obowiązujących przepisów Instrukcji Kancelaryjnej oraz Rzeczowego Wykazu Akt.
 9. Twoje dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 10. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach – na podstawie Twojej zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteś stroną.
 11. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 12. Dane zgromadzone w wyniku działania monitoringu mają na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, w tym dla ochrony danych osobowych. Nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu. Monitoringiem objęte są wyłącznie miejsca ogólnodostępne w ciągach komunikacyjnych oraz otoczeniu Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu.

Niniejsza klauzula informacyjna obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu

ogłasza nabór wniosków
o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
dla osób do 30-go roku życia

w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Termin naboru wniosków upływa z dniem 8 czerwca 2018r.

Wysokość dofinansowania wynosi 20 000 zł.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu przy ulicy Wojska Polskiego 1/2a lub

telefonicznie pod numerem 91 321 97 53.

Masz problem z napisaniem CV ?

Zapraszamy na grupową informację zawodową – Dokumenty Aplikacyjne – 24.05.2018r. godz. 12.00 pok. nr 3, Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 1/2A

Zatrudniasz pracownika? Skorzystaj ze wsparcia !

 

Zatrudniając osobę bezrobotną na okres 9 miesięcy, możesz obniżyć koszty zatrudnienia nawet o 5 000 zł.

Zgłoś się do Centrum Aktywizacji Zawodowej w Świnoujściu lub zadzwoń pod numer tel. 91 321 97 52 

DROGOWSKAZ NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Centrum Aktywizacji Zawodowej zaprasza na poradę grupową dla osób zainteresowanych otwarciem własnej firmy – DROGOWSKAZ NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – 10.05.2018r. godz. 12.00 pok. nr 3, Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 1/2A

 

Zapraszamy na szkolenia indywidualne.

Zdobądź upragnione kwalifikacje zawodowe!

Jesteś osobą bezrobotną poszukującą pracy? Chciałbyś/ chciałabyś zdobyć lub poszerzyć swoje kwalifikacje. Dopasuj szkolenie do siebie korzystając z możliwości wyboru szkolenia indywidualnego.

Szkolenia indywidualne to szkolenia wskazane przez osobę bezrobotną i realizowane na jej wniosek, pod warunkiem uzasadnienia celowości szkolenia.
Osoba zainteresowana uczestniczeniem we wskazanym szkoleniu rozpoczynająca działalność gospodarczą po ukończonym szkoleniu składa indywidualny wniosek o szkolenie w którym zobowiązuje się do rozpoczęcia działalności gospodarczej w terminie do 30 dni od dnia ukończenia szkolenia. Szkolenia dla osób, które po szkoleniu podejmują zatrudnienie u wskazanego pracodawcy są organizowane po okazaniu oświadczenia o zamiarze zatrudnienia.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.caz.swinoujscie.pl/szkolenia-2/

Targi Pracy i Edukacji w Kamieniu Pomorskim – 24.04.2018r.

Targi Pracy i Edukacji dają możliwość zaprezentowania wystawców, ich ofert, umożliwiają zaspokojenie bieżących potrzeb kadrowych, ukazują nowe perspektywy, wspierają rozwój kariery oraz kreują przyszłość zawodową młodzieży. Wszyscy uczestnicy mają sposobność uzyskania kompleksowych informacji dotyczących form wsparcia realizowanych przez WUP i PUP.

Targi Pracy i Przedsiębiorczości w Drawsku Pomorskim – 25 kwietnia 2018r.

Zapraszamy pracodawców w imieniu Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim.

JEŻELI SZUKASZ PRACY, POTRZEBUJESZ ZMIAN W SWOIM ŻYCIU ZAWODOWYM, PLANUJESZ OTWORZYĆ WŁASNY BIZNES LUB ROZPOCZYNASZ SWOJĄ KARIERĘ ZAWODOWĄ ODWIEDŹ NAS NA TARGACH PRACY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2018.
TARGI PRACY TO WYDARZENIE REALIZOWANE PRZEZ STAROSTĘ DRAWSKIEGO WRAZ Z POWIATOWYM URZĘDEM PRACY W DRAWSKU POMORSKIM SKUPIAJĄCE W JEDNYM MIEJSCU JEDNOSTKI ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY, PRACODAWCÓW ORAZ POSZUKUJĄCYCH ZATRUDNIENIA.
SĄ ONE PRZEDE WSZYSTKIM WYDARZENIEM SPRZYJAJĄCYM SPOTKANIOM NA LINII PRACODAWCA – PRACOWNIK.
PRZYJDŹ I PRZEKONAJ SIĘ CO MAJĄ DO ZAOFEROWANIA PRACODAWCY Z KTÓRYMI BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLIWOŚĆ BEZPOŚREDNIEJ ROZMOWY.

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook