Menu

Studia podyplomowe

Chcesz zwiększyć swoje szanse na rynku pracy ?

Złóż wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych.

Czym jest dofinansowanie studiów podyplomowych?
Dofinansowanie studiów podyplomowych umożliwia pogłębienie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności, dzięki czemu osoba poszukująca pracy może zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. O dofinansowanie mogą starać się osoby bezrobotne oraz uprawnione osoby poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Studia podyplomowe są formą kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje uzyskane na studiach pierwszego stopnia, zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera potwierdzone odpowiednim dyplomem. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry i kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych.
Kto może skorzystać z dofinansowania studiów podyplomowych?

Z dofinansowania studiów podyplomowych może skorzystać zarejestrowana w urzędzie pracy:

  • osoba bezrobotna,
  • osoba poszukująca pracy:

– będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,– pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji,– otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,– uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,– będąca żołnierzem rezerwy,– pobierająca rentę szkoleniową,– pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,– będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu,– będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,

  • pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

W celu uzyskania sfinansowania kosztów studiów podyplomowych należy złożyć wniosek zawierający:

  • dane identyfikujące wnioskującego,
  • nazwę, termin, adres organizatora studiów,
  • koszt studiów podyplomowych,
  • uzasadnienie potrzeby sfinansowania kosztów studiów podyplomowych.

Możesz uzyskać dofinansowanie  do 100% kosztów studiów podyplomowych, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Powiatowy Urząd Pracy zawiera z osobą bezrobotną lub poszukującą pracy umowę na dofinansowanie/sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych, w której zobowiązuje osobę do powiadomienia Urzędu o podjęciu, kontynuowaniu na kolejnych semestrach i ukończeniu studiów podyplomowych oraz do przedstawienia dyplomu ukończenia tych studiów oraz zobowiązuje do zwrotu kosztów studiów, w przypadku nieukończenia lub przerwania studiów podyplomowych z winy osoby korzystającej z tej formy pomocy.

Procedura ubiegania się o dofinansowanie studiów podyplomowych

Wypełnij poprawnie wniosek

Złóż wniosek wraz z dokumentacją w sekretariacie PUP – I ptr, pok. 8

W ciągu 30 dniotrzymasz decyzję o dofinansowaniu

Gratulujemy!

Podpisz umowę o dofinansowanie studiów podyplomowych

Uwaga!
Uczestnik studiów podyplomowych zobowiązuje się do zwrotu dofinansowania kosztów studiów podyplomowych w przypadku nieukończenia lub przerwania ich z jego winy.
Bezrobotnemu, który w trakcie odbywania studiów podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się dofinansowania kosztów tych studiów oraz wypłaty stypendium do planowanego terminu ich ukończenia.

Pliki do pobrania

WNIOSEK STUDIA PODYPLOMOWE

Masz pytania dotyczące dofinansowania studiów podyplomowych skontaktuj się z naszym doradcą klienta!

telefon: 91 321 97 71

k.rajner@pup.swinoujscie.pl

Podstawa prawna:

  1. Art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz. U. z 2022r. poz. 690)
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 667).
Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook