Menu

Informacja dla pracodawców

Nabór na stanowisko Kierownika w referacie organizacji i logistyki w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 35C, na podstawie z art. 11, 12 i 13 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016, poz. 902) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACJI I LOGISTYKI 1/1 etat

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: „Nabór na stanowisko Kierownika w Referacie organizacji i logistyki” – osobiście lub listem poleconym do dnia 23.01.2017 r., w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu przy ul. Wyspiańskiego 35C, Sekretariat pokój 219, w godz. od 7:30 do 15:30 w dniu 23.01.2017 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu do Zakładu).

 • Wymagania konieczne:

 

O stanowisko mogą ubiegać się osoby, które:

 1. posiadają obywatelstwo polskie *;
 2. mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych;
 3. nie były prawomocnie skazane za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. cieszą się nieposzlakowaną opinią;
 5. posiadają wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
 6. posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie;
 7. mają ukończony kurs, szkolenia lub studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;
 8. mają umiejętność organizowania pracy i kierowania zespołem;
 9. posiadają bardzo dobrą znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa zamówień publicznych oraz finansów publicznych;
 10. posiadają wiedzę w zakresie obowiązujących ustaw związanych ze stanowiskiem              w tym w szczególności: ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy prawo budowlane, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy o samorządzie gminnym.
 • Wymagania dodatkowe:

 

 • doświadczenie w samodzielnym wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność samodzielnego sporządzania sprawozdań,
 • umiejętność praktycznej interpretacji przepisów,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji i mediacji z kontrahentami;
 • sumienność, dokładność, odpowiedzialność,
 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Zakres wykonywanych zadań:

 

  1. nadzór, kontrolę, organizację i koordynację czynności w zakresie podziału pracy pomiędzy podległych pracowników w kierowanej komórce, w tym nadzór nad obsługą sekretariatu Zakładu oraz informatyczną i kadrowo – płacową Zakładu,
  2. przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w oparciu o dane merytoryczne i formalne przygotowane przez poszczególne komórki Zakładu,
  3. kontrolę zgodności sposobu udzielania zamówień na usługi, towary i materiały z prawem zamówień publicznych oraz prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości dotyczącej udzielanych zamówień zgodnie z tą ustawą,
  4. przygotowywanie i prowadzenie postępowań w ramach zakupów i dostaw przewidzianych w prawie zamówień publicznych dla zachowania ciągłości pracy Zakładu,
  5. czuwanie nad terminową realizacją zadań, w tym upływem terminu obowiązywania zawartych umów poprzez informowanie właściwych komórek merytorycznych o konieczności rozpoczęcia procedury wyłonienia dostawców, w tym w oparciu o prawo zamówień publicznych,
  6. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w sprawach związanych z zaopatrzeniem i organizacją pracy Zakładu,
  7. nadzór nad składnicą akt zakładowych według obowiązujących w tym zakresie instrukcji,
  8. nadzór nad administracją personalną Zakładu, dokumentami sprawozdawczymi z zakresu spraw kadrowych i płacowych (PFRON, GUS, ZFŚŚ), dokumentami przesyłanymi drogą elektroniczną na potrzeby ZUS,
  9. nadzór nad zakładową obroną cywilną oraz współpraca z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w wykonywaniu zadań obronności cywilnej,
  10. koordynacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  11. przygotowywanie bieżących dokumentów i zestawień na potrzeby Zakładu,
  12. przygotowywanie projektów, zarządzeń, decyzji i innych aktów prawa wewnętrznego w zakresie spraw organizacyjnych Zakładu, nadzór nad prowadzeniem ewidencji i rejestrów w zakresie powierzonego mienia,
  13. koordynacja działań w zakresie kontroli zarządczej i zarzadzania jakością,
  14. nadzór nad ewidencją umów zawartych umów przez Dyrektora w imieniu Gminy Miasto Świnoujście
  15. przygotowywanie opisów stanowisk, zakresów zadań i ocen okresowych dla pracowników Zakładu w oparciu o projekty złożone przez kierowników nadzorujących pracę innych pracowników Zakładu,
  16. przygotowywanie projektów pism w zakresie: wystąpień pokontrolnych, do prasy, odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące pracy Zakładu, odpowiedzi na interpelacje radnych,
  17. nadzór nad ewidencją przeprowadzanych kontroli oraz złożonych skarg i wniosków,
  18. aktualizację informacji do zamieszczania na stronie internetowej Zakładu lub Biuletynu Informacji Publicznej,
  19. monitoring zmian w prawie materialnym i procesowym regulującym działania organów administracji publicznej, w szczególności zmiany przepisów dotyczących zadań realizowanych przez podległą mu komórkę organizacyjną.

Warunki pracy:

1) praca administracyjno – biurowa wykonywana głównie w pozycji siedzącej,

2) praca przy monitorze ekranowym.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

1) praca wykonywana w siedzibie Zakładu przy ul. Wyspiańskiego 35C w Świnoujściu, którego wyposażenie zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki do jej świadczenia,

2) stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze budynku,

3) podstawowe wyposażenie stanowiska pracy:

 1. a) zestaw komputerowy,
 2. b) meble biurowe,

4) oświetlenie sztuczne i naturalne,

5) budynek nie jest wyposażony w urządzenia umożliwiające poruszanie się na wózku inwalidzkim.

Czas pracy i zasady wypłaty wynagrodzenia:

1) norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin,

2) norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40 godzin,

3) wynagrodzenie za pracę wypłacane jest raz w miesiącu z dołu, nie wcześniej niż 3 dni robocze przed zakończeniem miesiąca i nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, za który wynagrodzenie przysługuje,

4) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie w miesiącu grudzień 2016 r. wyniósł poniżej 6 %.

Kandydat na stanowisko urzędnicze musi złożyć:

 1. list motywacyjny i życiorys (CV),
 2. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 4. dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach),
 5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana w postępowaniu konkursowym na ww. stanowisko zobowiązana będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
 6. oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych),
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  do celów rekrutacji 
  1. Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
  1. Proponujemy zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony (służba przygotowawcza).
  2. Oferty złożone po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywanie.
  3. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 091 321 22 80 wew. 56
  5. *Dyrektor Zakładu, upowszechniając informację o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowyc(Dz. U. z 2016, poz. 902)

CAZ

Nabór na wolne stanowisko pracy – „Młodszy Opiekun Dziecięcy”

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Świnoujściu ul. Wyspiańskiego 2 przyjmie kandydata do pracy w wymiarze pełnego etatu na stanowisko młodszego opiekuna.

Zakres wykonywanych zadań: sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3-ch, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.

Osoba zainteresowana ofertą powinna spełniać następujące niezbędne warunki:

 1. Wykształcenie średnie/ wyższe: medyczne kierunkowe lub edukacji wczesnoszkolnej, opiekuńczo-wychowawczej – ukończone lub w trakcie kształcenia.
 2. Doświadczenie w wykonywaniu w/w zadań.
 3. Samodzielność i komunikatywność.
 4. Nieposzlakowana opinia
 5. Dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim w tym aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 7. Niekaralność za przestępstwa umyślne
 8. Praktyczną znajomość udzielania pierwszej pomocy
 9. Wysoka kultura osobista

10.Umiejętność pracy w zespole

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia);
 4. Kserokopie dokumentów o kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach w tym świadectwo potwierdzające znajomość udzielania pierwszej pomocy;
 5. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia;
 6. Kopia zaświadczenia o niekaralności lub oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne;

Oświadczenie o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz .U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U.

z 2008r. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.)”.

 

Dokumenty należy składać w biurze personalnym Żłobka Miejskiego w Świnoujściu ul. Wyspiańskiego 2 (pokój nr 10 w godz. od 11:00 do 14:00.) 09.01.2017 r. do dnia: 31.01.2017 r.

 

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, będą  zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w 06.02.2017r.. o godz. 9:00 w siedzibie pracodawcy ul. Wyspiańskiego 2.

 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Żłobku Miejskim w Świnoujściu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.
CAZ

Ogłaszamy nabór wniosków.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu

ogłasza nabór wniosków

o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

dla osób do 30-go roku życia

w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin naboru wniosków upływa z dniem 28 luty 2017r.

Wysokość dofinansowania wynosi 20 000 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu przy ulicy Wojska Polskiego 1/2a lub telefonicznie pod numerem 91 321 97 53.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor/podinspektor w Wydziale Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami

Dokumenty należy składać lub przesyłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 9 stycznia  2017 roku (uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Świnoujście), na adres: Urzędu Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko inspektor/podinspektor w Wydziale Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami”.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (091) 327-85-87.

Uwaga:
1.    O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.
2.    Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
3.    Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

http://www.bip.um.swinoujscie.pl/?cid=2930&bip_id=21411

PODSUMOWANIE PROJEKTU ZA 2016 ROK „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie Miasto Świnoujście (II)”

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWINOUJŚCIU informuje, iż w ramach realizowanego od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. projektu „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie Miasto Świnoujście (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  realizowanego w ramach Osi priorytetowej VI Rynek pracy numer działania 6.5 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

– doposażył 10 stanowisk pracy;

– podpisał 46 umów na organizację prac interwencyjnych;

– zorganizował 6 staży.

Projekt był skierowany do osób w wieku powyżej 29 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy) znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • osób w wieku 50 lat i więcej
 • kobiet
 • osób z niepełno sprawnościami
 • osób długotrwale bezrobotnych
 • osób niskowykwalifikowanych (tj. liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu wszystkim uczestnikom, pracodawcom i przedsiębiorcom serdecznie dziękuje za udział w projekcie.

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU ZA 2016 ROK „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasto Świnoujście (II)”

 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWINOUJŚCIU informuje, iż w ramach realizowanego od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. projektu

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasto Świnoujście (II)”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  realizowanego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

– przyznał 13 osobom jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

– podpisał  29 umów na organizację prac interwencyjnych;

– zorganizował staże dla 18 osób;

-przyznał 9 bonów na zasiedlenie.

Wsparciem w ramach projektu zostały objęte osoby bezrobotne należące do Kategorii NEET w wieku do 29 roku życia, w tym
w szczególności osoby niskowykwalifikowane, długotrwale bezrobotne i niepełnosprawne.

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu wszystkim uczestnikom, pracodawcom i przedsiębiorcom serdecznie dziękuje za udział w projekcie.

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor/podinspektor w Wydziale Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami

Prezydent Miasta Świnoujścia ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor/podinspektor w Wydziale Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami. Dokumenty należy składać lub przesyłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 9 stycznia  2017 roku (uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Świnoujście), na adres: Urzędu Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko inspektor/podinspektor w Wydziale Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami”.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (091) 327-85-87.

http://bip.um.swinoujscie.pl/?cid=2930&bip_id=21411

CAZ

Nabór na kandydatów do służby w Policji 2017r.

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie ogłasza rozpoczęcie procedury doboru kandydatów do służby w Policji w 2017r. w komendach powiatowych i miejskich Policji województwa zachodniopomorskiego oraz oddziale prewencji Policji w Szczecinie. 

Bliższe informacje na temat zasad i warunków rekrutacji na:
http://www.policja.pl/

 CAZ
Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook