Menu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Data publikacji strony internetowej: 2017-05-23. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Mapa lokalizacji urzędu nie jest dostępna – mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-10-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wskazaną do kontaktu jest Pan Olaf Szymański, sekretariat@pup.swinoujscie.pl. Kontaktować można się także telefonicznie dzwoniąc pod numer tel.: 91 321 97 77. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio-deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu jest obiektem zabytkowym i posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym.

Przed głównym wejściem znajduje się dzwonek w celu przywołania pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu, który udziela wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

W celu wcześniejszego przygotowania wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z pracownikiem tut. urzędu pod numerem telefonu 91 321 97 77 bądź za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@pup.swinoujscie.pl. Spotkanie z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego w Świnoujściu przy ulicy Wojska Polskiego 1/5. Budynek jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Sala spotkania oraz toaleta znajdują się na parterze budynku.

W celu umożliwienia bezproblemowego wjazdu wózkiem inwalidzkim na wizytę osoba niepełnosprawna może skorzystać z parkingu Urzędu Miejskiego w Świnoujściu znajdującego się na tyłach budynku (wjazd po lewej stronie za budynkiem Urzędu Miejskiego), gdzie została wykonana pochylnia dla wózków.

Informacja dla osób niesłyszących

Osoby posługujące się językiem migowym chcące umówić się na spotkanie z pracownikiem urzędu, proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: sekretariat@pup.swinoujscie.pl lub na numer faksu: 91 321 97 75. Zgłoszenie powinno zawierać informacje o preferowanej metodzie komunikacji (PJM, SJM, SKOGN) oraz krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło. Powyższe zgłoszenie należy przesłać na minimum 3 dni robocze przed planowaną datą wizyty w urzędzie.

Informacja dla osób niedowidzących

Na prośbę osoby niedowidzącej istnieje możliwość udostępniania decyzji i komunikatów w druku powiększonym.

Nasze strony internetowe posiadają ułatwienia dla osób niedowidzących. W lewym górnym rogu strony caz.swinoujscie.pl znajduje się ikona dla osób niepełnosprawnych. Po kliknięciu na niej rozwija się menu, z którego można wybrać ułatwienie i dostosować stronę do własnych potrzeb.

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook