Menu

Szkolenia

Szkolenia organizowane są w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Możliwość sfinansowania szkolenia przysługuje w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych,
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

 

Koszt szkolenia indywidualnego w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Kto może skorzystać ze szkolenia:

 • osoba bezrobotna,
 • osoba poszukująca pracy, która:
  • pobiera rentę szkoleniową,
  • pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podst. przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
  • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  • uczestniczy w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • pozostaje zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  • jest żołnierzem rezerwy,
  • jest zatrudniona, wykonuje inną pracę zarobkową  lub działalność gospodarczą, w wieku 45 lat i powyżej.
  • osoba niepełnosprawna na zasadach określonych w w/w ustawie oraz w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Szkolenie może być przeprowadzone w instytucji szkoleniowej, która posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowej.

Uwaga:
Przyznanie wsparcia jest uzależnione od analizy Twojej sytuacji i Twoich szans na rynku pracy.

Szkolenia osób bezrobotnych odbywają się w dwóch formach:

 • Szkolenia grupowe skierowane są do określonej grupy osób bezrobotnych (w zależności od typu szkolenia i zawodu) i poprzedza je zorganizowana rekrutacja prowadzona przez powiatowy urząd pracy.
  Zajęcia mogą odbywać się zarówno rano jak i popołudniu, od poniedziałku do piątku. Osoba skierowana zobowiązuje się do regularnego uczestnictwa w zajęciach.

 • Szkolenia indywidualne to szkolenia wskazane przez osobę bezrobotną i realizowane na jej wniosek, pod warunkiem uzasadnienia celowości szkolenia.
  Osoba zainteresowana uczestniczeniem we wskazanym szkoleniu rozpoczynająca działalność gospodarczą po ukończonym szkoleniu składa indywidualny wniosek o szkolenie w którym zobowiązuje się do rozpoczęcia działalności gospodarczej w terminie do 30 dni od dnia ukończenia szkolenia. Szkolenia organizowane są również dla osób, które po szkoleniu podejmują zatrudnienie u wskazanego pracodawcy.

Pliki do pobrania

Masz pytania dotyczące szkoleń?

Umów się na spotkanie z naszym doradcą!

Doradca Klienta

tel: 91 321 97 51

szkolenia@pup.swinoujscie.pl

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook