Menu

Świadczenia aktywizacyjne

Zamierzasz zatrudnić rodzica powracającego na rynek pracy?

Skorzystaj z świadczenia aktywizacyjnego i zmniejsz koszty jego zatrudnienia.

Czym jest świadczenie aktywizacyjne?

Świadczenie aktywizacyjne to świadczenie, które może zostać przyznane pracodawcy za zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej. Jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Procedura ubiegania się o świadczenie aktywizacyjne:

Pracodawco, wypełnij wniosek i złóż go w sekretariacie PUP – I ptr, pok. 8

W ciągu 30 dni otrzymasz decyzję

Po uzyskaniu decyzji pozytywnej, podpiszesz umowę w PUP w Świnoujściu

Możesz zatrudnić osobę skierowaną przez PUP!

Kogo należy zatrudnić aby otrzymać świadczenie aktywizacyjne?

Świadczenie aktywizacyjne może zostać przyznane za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy:

  • skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka,
  • bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną,

który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Dlaczego warto ubiegać się o świadczenie aktywizacyjne?

Jeśli zatrudnisz jedną z wyżej wymienionych osób będziesz otrzymywał świadczenie aktywizacyjne przez okres:

  • 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie,
  • 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie.

Na jaki okres należy zatrudnić osobę bezrobotną?

Skierowaną osobę bezrobotna powinieneś zatrudnić na okres pobierania świadczenia aktywizacyjnego, czyli na 12 lub 18 miesięcy, a dodatkowo po upłynięciu okresu pobierania świadczenia zobowiązany jesteś do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego, odpowiednio przez okres 6 miesięcy, w przypadku gdy świadczenie otrzymywałeś przez 12 miesięcy i 9 miesięcy w sytuacji, gdy świadczenie zostało przyznane na 18 miesięcy.

Przydatne informacje:

Jeśli rozwiążesz umowę o pracę w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego lub nie wywiążesz się z warunku wymaganego okresu utrzymania zatrudnienia zobowiązany będziesz do zwrotu świadczenia.

W przypadku, gdy utrzymasz zatrudnienie przez okres otrzymywania świadczenia oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do świadczenia, zobowiązany będziesz do zwrotu 50 proc. kwoty o której mowa.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, bez wypowiedzenia z winy bezrobotnego (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy bezrobotnego w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego bądź przed upływem wskazanych okresów, skierowana zostaje na zwolnione stanowisko pracy kolejna osoba.

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook