Menu

Grant na Telepracę

Pracodawco! Zamierzasz zatrudnić rodzica powracającego na rynek pracy?

Skorzystaj ze świadczenia na utworzenie stanowiska w formie telepracy.

 Kto może pracować w ramach grantu na telepracę?

 • bezrobotny rodzic powracający na rynek pracy, posiadający co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub
 • bezrobotny sprawujący opiekę nad osobą zależną,

którzy w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Kto nie może pracować w ramach grantu na telepracę?

 • małżonek pracodawcy lub przedsiębiorcy,
 • rodzic pracodawcy lub przedsiębiorcy,
 • rodzeństwo pracodawcy lub przedsiębiorcy,
 • dzieci własne lub przysposobione pracodawcy lub przedsiębiorcy, ich małżonkowie oraz rodzeństwo.

Korzyści dla pracodawcy:

 • możliwość otrzymania wsparcia do 6-krotności min. wynagrodzenia,
 • zmniejszenie nakładów na przygotowanie stanowiska pracy i jego utrzymanie (oszczędzasz np. na kosztach czynszu, wyposażenia, obsługi pracowników),
 • brak potrzeby dojeżdżania do pracy,
 • zmniejszenie absencji chorobowej,
 • eliminacja spóźnień do pracy, a tym samym wzrost efektywności pracy,
 • zmniejszenie liczby nadgodzin.

Dodatkowe informacje:

Pracodawco w ramach umowy zobowiązany będziesz utrzymać zatrudnienie osoby przez  okers 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w  połowie wymiaru czasu pracy.

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook