Menu

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi lub osobą zależną

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 (w przypadku dziecka niepełnosprawnego do lat 7) obejmuje osoby, które:

  • podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
  • zostały skierowane na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie,
  • osiągają z w/w tytułów miesięczny przychód nieprzekraczający minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • udokumentują faktycznie poniesione koszty związane z opieką nad dzieckiem/dziećmi do 6 roku życia lub osobą zależną.

Podstawa prawna (art. 61 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy):

  • Bezrobotnym, o których mowa w art. 49 pkt 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Starosta może, po udokumentowaniu poniesionych kosztów, refundować koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do 6 lat w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty, jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną prace zarobkową lub zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie oraz pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • Refundacja przysługuje na okres 6 miesięcy;
  • W przypadku skierowania na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie refundacja następuje na okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia.

Pliki do pobrania

WNIOSEK KOSZTY OPIEKI

WNIOSEK MIESIĘCZNY

Masz pytania dotyczące dofinansowania wynagrodzenia? Umów się na spotkanie z naszym doradcą!

Doradca Klienta

tel: 91 321 97 54

staze@pup.swinoujscie.pl

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook