Menu

Dodatek aktywizacyjny

Dodatek aktywizacyjny przysługuje bezrobotnemu, który posiada prawo do zasiłku, jeżeli: 

1) w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy bezrobotny podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę;
– w tym przypadku dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę, a otrzymanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50 % zasiłku, przez okres w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek,
2) z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową;
– w tym przypadku dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50 % zasiłku, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

1) skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1;
2) podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny;
3) podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.

Osoba otrzymująca dodatek aktywizacyjny jest zobowiązana:

  • niezwłocznie poinformować urząd pracy o zaprzestaniu wykonywania pracy lub świadczenia innej pracy zarobkowej w przypadku jej ustania przed terminem upływu prawa do dodatku aktywizacyjnego,
  • do comiesięcznego składania oświadczeń potwierdzających przepracowany poprzedni miesiąc (w przypadku podjęcia zatrudnienia/innej pracy zarobkowej z własnej inicjatywy),
  • do comiesięcznego dostarczania zaświadczeń potwierdzających przepracowany poprzedni miesiąc z informacją o wysokości uzyskanego wynagrodzenia w kwocie brutto (w przypadku podjęcia zatrudnienia/innej pracy zarobkowej w wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu),
  • do dostarczania kolejnych umów w przypadku ich przedłużania w trakcie pobierania dodatku aktywizacyjnego,
  • informować urząd o wszelkich, istotnych zmianach mających wpływ na pobieranie dodatku aktywizacyjnego.

Inne informacje:
1) wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego można złożyć w każdym okresie pracy,
2) podstawą jego wypłaty jest przedłożenie do tut. urzędu oświadczenia wraz z aktualną umową w terminie pierwszych 4 dni roboczych następnego miesiąca za przepracowany poprzedni,
3) wydanie decyzji o jego przyznaniu lub odmowie następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku i innych niezbędnych dokumentów do jego rozpatrzenia – jeśli zaistnieją okoliczności uniemożliwiające wydanie decyzji w w/w terminie, zostaje on przesunięty zgodnie z obowiązującymi przepisami do chwili wyjaśnienia nieprawidłowości,
4) wypłacany jest z dołu, za okresy miesięczne, w terminach ustalonych przez tutejszy urząd,
5) kwotę dodatku aktywizacyjnego za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc jego kwotę przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który świadczenie przysługuje,
6) dodatek aktywizacyjny przyznawany jest na wniosek strony, od dnia jego złożenia, za wyjątkiem:

złożenia wniosku wcześniej niż data podjęcia pracy (dodatek aktywizacyjny będzie naliczany od dnia zatrudnienia),

Pliki do pobrania

WNIOSEK O DODATEK AKTYWIZACYJNY

ZAŚWIADCZENIE O PRZEPRACOWANYM MIESIĄCU

Masz pytania dotyczące dofinansowania wynagrodzenia?

Umów się na spotkanie z naszym doradcą!

Doradca Klienta

tel: 91 321 97 44

kierewid@pup.swinoujscie.pl

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook