Menu

Informacja dla pracodawców

NOWY NABÓR ! – Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców

Dotacja do wysokości 5.000 zł

 Dotację będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną określonymi kodami według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności, nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na dzień 30 listopada 2020 r., a ich przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był  niższy o co najmniej 40 % w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim, lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.  

Dotacje będą wypłacane na podstawie wniosków składanych wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl

Nabór został uruchomiony 28.02.2021 r. 

Więcej informacji: 91-321-97-71, 661-031-831

Poniżej znajdują się Zasady udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż na podstawie rozporządzenia

/documents/2286941/0/Zasady%20dotacji./f735b319-4e48-4811-bbf6-9e22d999607f

Dotacja przyznawana jest na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371).

Cel projektu:

Zwiększenie zatrudnienia w szczególności wśród osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zwłaszcza tych, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Okres realizacji: 

01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.

Do kogo projekt jest adresowany?

Projekt jest skierowany do osób w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie Miasto Świnoujście (tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z niskimi kwalifikacjami).

Rekrutacja do projektu:

Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Świnoujściu informowane są o realizacji projektu przez doradców zawodowych i pośredników pracy zatrudnionych w PUP. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie są szczegółowo informowane o zasadach udzielanego wsparcia i usługach rynku pracy. Rekrutacja uczestników kończy się podpisaniem przez nich deklaracji udziału w projekcie. Projekt przewiduje równy dostęp do wsparcia dla osób spełniających warunki rekrutacji,a więc jest zgodny z zasadą równości szans dla kobiet i mężczyzn.

Co projekt oferuje?

W ramach projektu osobom bezrobotnym zostaną zaoferowane aktywne formy wsparcia, które mają na celu przeciwdziałanie bezrobociu, są to:

 • staże,
 • prace interwencyjne,
 • dotacje na podjęcie działalności gospodarczej,
 • szkolenia,
 • doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy,
 • instrumenty dofinansowania (STW) w ramach tarczy antykryzysowej.

Efekt projektu:

Uczestnicy projektu otrzymają wysokiej jakości ofertę wsparcia, obejmującą takie instrumenty i usługi rynku pracy, które zostaną indywidualnie zidentyfikowane jako konieczne do poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia przez osobę obejmowaną wsparciem.

Więcej informacji:

Katarzyna Rajner

Centrum Aktywizacji Zawodowej w Świnoujściu, pok. nr 10

tel. 91 321-97-71

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – realizacja od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) w powiecie Miasto Świnoujście. Realizacja projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasto Świnoujście (V), przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu przyczyni się do osiągnięcia ww. celu poprzez stosowanie przez tutejszy Urząd Pracy instrumentów i usług rynku pracy wynikających z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.). Biorąc powyższe pod uwagę PUP w Świnoujściu w ramach projektu będzie realizował formy wsparcia tj. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy, staże, prace interwencyjne, szkolenia oraz bony na zasiedlenie. Realizując projekt tutejszy Urząd, będzie zapewniał dostępność do oferowanego wsparcia dla wszystkich jego uczestników oraz będzie zapewniał dostępność wszystkich produktów projektu dla wszystkich ich użytkowników. Poprzez taką realizację projekt, będzie miał pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Okres realizacji projektu:

od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Do kogo projekt jest adresowany?

Projekt jest skierowany do osób młodych, w wieku do 29 roku życia, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Grupę docelową w projekcie stanowią przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

Rekrutacja do projektu:

Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Świnoujściu informowane są o realizacji projektu przez doradców zawodowych i pośredników pracy zatrudnionych w PUP. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie są szczegółowo informowane o zasadach udzielanego wsparcia i usługach rynku pracy. Rekrutacja uczestników kończy się podpisaniem przez nich deklaracji udziału w projekcie. Projekt przewiduje równy dostęp do wsparcia dla osób spełniających warunki rekrutacji, tak więc jest zgodny z zasadą równości szans dla kobiet i mężczyzn.

Co projekt oferuje ?

W ramach projektu osobom bezrobotnym zostaną zaoferowane aktywne formy wsparcia, które mają na celu przeciwdziałanie bezrobociu, są to:

 • staże,
 • prace interwencyjne,
 • dotacje na podjęcie działalności gospodarczej,
 • bony na zasiedlenie,
 • szkolenia,
 • doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy.

Efekt projektu:

Uczestnicy projektu otrzymają wysokiej jakości ofertę wsparcia, obejmująca takie instrumenty i usługi rynku pracy, które zostaną indywidualnie zidentyfikowane jako konieczne do poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia przez osobę obejmowana wsparciem.

Więcej informacji:

Katarzyna Rajner

Centrum Aktywizacji Zawodowej w Świnoujściu, pok. nr 10

tel. 91 321-97-71

Nabór na środki z Limitu KFS w 2021 r.

Działania finansowane ze środków KFS:

1. Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
2. Egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
3. Badana lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia;
4. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Procedura ubiegania się o środki z KFS:

Pracodawca planujący zorganizowanie szkolenia musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.
Zgodnie z § 6 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Społecznego przy rozpatrywaniu wniosku starosta uwzględnia między innymi:
a) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
b) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
c) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
d) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
e) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
f) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
g) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
h) ograniczenia finansowe w dysponowaniu środkami KFS przez Urząd jako element brany pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków – w przypadku niewystarczających środków Urząd może zastosować dodatkowe kryteria np.: zwracać uwagę na wnioski niewielkich firm albo wnioski pracodawców nie wykorzystujących do tej pory dofinansowania ze środków KFS.

Wybór instytucji edukacyjnej prowadzącej kształcenie ustawiczne lub przeprowadzającej egzamin pozostawia się do decyzji pracodawcy.

Wniosek może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej.

Wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać:
• bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo
• podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Minister właściwy ds. pracy określił następujące priorytety wydatkowania KFS w 2021 r:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
 8. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych
  i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Dodatkowe informacje:

• Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
• Środki z limitu KFS w roku 2021 mogą być przeznaczone dla pracodawców i pracowników bez ograniczenia wiekowego.
• Możliwość otrzymania dofinansowania na sfinansowanie kosztów kształcenia do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w przeliczeniu na jednego pracownika.

Uwaga!!! Ważna informacja dla Pracodawców!

Od 01 stycznia 2021r.  przyjmowanie wniosków dotyczących zatrudnienia cudzoziemców na podstawie:  oświadczenia o powierzeniu pracy i zezwolenia na pracę sezonową będzie odbywało się wyłącznie w formie elektronicznej.
Wnioski prosimy składać za pośrednictwem strony:  praca.gov.pl


Szczęśliwego Nowego Roku !

W Nowym Roku CAZ w Świnoujściu życzy Wam 12 miesięcy zdrowia,52 tygodni szczęścia, 8760 godzin wytrwałości,525600 minut pogody ducha i 31536000sekund miłości! 🙂Szczęśliwego Nowego Roku 🥂🥳🥳🥳

NOWY NABÓR ! – Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców


Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu ogłasza nabór na dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw (art. 15 zze⁴)

Dotacja do wysokości 5.000 zł

Dotację będa mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną określonymi kodami według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności, nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 r., a ich przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40 % w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. 
 
Dotacje będą wypłacane na podstawie wniosków składanych wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl

Nabór zostanie uruchomiony 19.12.2020 r.


Więcej informacji: 91-321-97-71, 91-321-97-53, 661-031-831

 
O dotację mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy oraz mali przedsiębiorcy o PKD:

47.71.Z
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z
Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

49.39.Z
Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

56.10.A
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B
Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z
Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z
Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z
Przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z
Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

74.20.Z
Działalność fotograficzna

77.21.Z
Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.90.A
Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

82.30.Z
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z
Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A
Nauka języków obcych

85.59.B
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.10.Z1
Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

86.90.A
Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D
Działalność paramedyczna

90.01.Z
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.04.Z
Działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z
Działalność muzeów

93.11.Z
Działalność obiektów sportowych

93.13.Z
Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z
Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z
Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.A
Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

93.29.B
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.01.Z
Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

96.04.Z
Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook