Menu

Aktualności

Ochrona danych osobowych !

Ochrona danych osobowych:

W związku z wejściem w życie obowiązujących przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla systemów informatycznych, dotyczących ochrony danych osobowych i przepisów Ustawy wprowadzającej RODO – Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Powiatowy Urząd Pracy         w Świnoujściu informuje, iż zapewnia ochronę informacji, w tym danych osobowych swoich klientów. 

W celu zachowania zgodności z przepisami RODO informujemy wszystkie osoby, których dane osobowe są gromadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w siedzibie tutejszego urzędu jest Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72-600 Świnoujście.
 2. Obowiązki Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu pełni aktualnie Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI), powołany Zarządzeniem Dyrektora PUP – e-mail: zdyrektor@pup.swinoujscie.pl.
 3. Dane osobowe, są przetwarzane przez Administratora danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065), która określa szczegółowo zakres i cel przetwarzania danych osobowych oraz akty wykonawcze  do tej ustawy, na podstawie art. 6 ust.1 pkt b, c, e RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez nas usługi.
 5. Dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, w tym profilowaniu.
 6. Przysługuje Ci prawo do:
 7. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.
 8. Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, jako Administrator danych osobowych, przechowuje dane osobowe wg obowiązujących przepisów Instrukcji Kancelaryjnej oraz Rzeczowego Wykazu Akt.
 9. Twoje dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 10. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach – na podstawie Twojej zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteś stroną.
 11. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 12. Dane zgromadzone w wyniku działania monitoringu mają na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, w tym dla ochrony danych osobowych. Nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu. Monitoringiem objęte są wyłącznie miejsca ogólnodostępne w ciągach komunikacyjnych oraz otoczeniu Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu.

Niniejsza klauzula informacyjna obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook