Menu

Bon na zasiedlenie

Chcesz podjąć zatrudnienie poza miejscem zamieszkania?

Skorzystaj z bonu na zasiedlenie!

Kiedy przysługuje bon na zasiedlenie?

Bon na zasiedlenie możesz otrzymać w związku z podjęciem, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:

  • za ich wykonywanie będziesz osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu podlegał ubezpieczeniom społecznym;
  • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszkasz w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
  • będziesz pozostawał w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub prowadził działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Kto może wnioskować o przyznanie bonu na zasiedlenie?

O przyznanie bonu na zasiedlenie może ubiegać się poprzez złożenie WNIOSKU zarejestrowana osoba bezrobotna, która:

  • nie ukończyła 30 roku życia,
  • złożyła wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie.

Uzyskaj środki finansowe w wysokości do 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę i przeznacz ją na pokrycie kosztów zamieszkania związanymi z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

Jeśli otrzymasz bon na zasiedlenie, zobowiązany jesteś:

do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy (niespełnienie warunku powoduje konieczność zwrotu całości środków);

do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy (niespełnienie warunku powoduje konieczność zwrotu całości środków);

do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, posiadanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy (niespełnienie warunku powoduje konieczność zwrotu środków proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, posiadania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej).

WZÓR BONU NA ZASIEDLENIE

WNIOSEK

Pliki do pobrania

WNIOSEK

OŚWIADCZENIE PRACODAWCY DOT. ZATRUDNIENIA

OŚWIADCZENIE OSOBY BEZROBOTNEJ DOT. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Umów się na spotkanie z naszym doradcą klienta i spełnij się zawodowo!

Doradca Klienta

tel: 91 321 97 56

staze@pup.swinoujscie.pl

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook