Menu

Oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze-Podinspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Dokumenty należy składać do dnia 18 września 2017r. do godziny 1530  w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).
Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłyną na wyżej wymieniony adres do dnia 18.09.2017r. do godziny 1530.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPR.

BIP

CAZ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Kierownik Działu Pracy Socjalnej

Dokumenty należy składać do dnia 15 września 2017r. do godziny 1530  w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).
Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłyną na wyżej wymieniony adres do dnia 15.09.2017r. do godziny 1530.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPR.

BIP

CAZ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- główny księgowy

Dokumenty należy składać do dnia 15.09.2017r. do godziny 15.30  w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).
Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłyną na wyżej wymieniony adres do dnia 15.09.2017r.. do godziny 1530.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPR.

BIP

CAZ

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWINOUJŚCIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA DS. PROGRAMÓW lub SPECJALISTA DS. PROGRAMÓW – stażysta

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWINOUJŚCIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO: PRACY SPECJALISTA DS. PROGRAMÓW lub SPECJALISTA DS. PROGRAMÓW – stażysta w CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Liczba wolnych miejsc: 1
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – nie przekroczyło 6%.

1. Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie: co najmniej średnie o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku objętym naborem,
b) Co najmniej 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań z zakresu pracy administracyjno – biurowej,
c) Nieposzlakowana opinia,
d) Pełna zdolność do czynności prawnych,
e) Niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) Obywatelstwo polskie lub znajomość języka polskiego wystarczająca do wykonywania zadań.

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niezbędnych rozporządzeń,
b) znajomość rozporządzenia MPiPS z 14 maja 2014 w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy,
c) znajomość lokalnego rynku pracy i zjawisk na nim zachodzących,
d) posiadanie wiedzy dotyczącej misji i zadań PUP,
e) znajomość metod i technik z zakresu obsługi klienta,
f) znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
g) znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
h) znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
i) znajomość podstaw marketingu i public relations,
j) znajomość wewnętrznych aktów prawa,
k) podstawowa znajomość programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
l) obsługa komputera , w tym edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, pakietu office, programów do obróbki grafiki oraz przeglądarki internetowej, poczty elektronicznej, administrowanie stronami internetowymi i portalami społecznościowymi,
m) umiejętność obsługi systemu informatycznego Syriusz,
n) umiejętność obsługi programu do obiegu dokumentów wewnątrz firmy,
o) umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
p) umiejętność poprawnego sporządzania pism i formułowania wypowiedzi,
q) umiejętność przygotowywanie tekstów promocyjnych,
r) umiejętność analizowania i diagnozowania sytuacji klienta wobec wymagań rynku pracy,
s) umiejętność odpowiedniego doboru form pomocy świadczonej przez PUP do potrzeb klienta,
t) umiejętność negocjacji i mediacji,
u) umiejętność podejmowania decyzji oraz inicjatywy w tym duża samodzielność.

3. Opis stanowiska pracy:

1) Dane organizacyjne:
Komórka organizacyjna: Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)
Stanowisko: Specjalista do spraw programów/ – stażysta*.

2) Miejsce w strukturze organizacyjnej urzędu:
Stanowisko bezpośrednio podległe (jeśli są) i bezpośrednio nadrzędne.
Specjaliście do spraw programów/stażysta* nie podlegają bezpośrednio inne stanowiska, bezpośrednim przełożonym Specjalisty do spraw programów/stażysta* jest Zastępca Dyrektora, przełożonym wyższego stopnia jest Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu.

3) Cel istnienia stanowiska:
Wykonywanie wszelkich czynności związanych z realizacją przyznawania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz realizacją staży dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z późn. zm.

4) Zadania główne:
1. Wykonywanie zadań z zakresu przyznawania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy (m.in. weryfikacja wniosków pod względem formalnym, opracowanie niezbędnej dokumentacji w zakresie przyznania bądź odmowy przyznania dofinansowania, monitoring).
2. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w powiązaniu innymi aktami wykonawczymi, w zakresie organizacji szkoleń i przyznawania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
3. Realizacja spraw związanych z organizacją staży i przygotowania zawodowego.
4. Realizacja spraw związanych z organizacją refundacji wynagrodzenia dla osób powyżej 50-tego roku życia.
5. Realizacja spraw związanych z organizacją prac społecznie użytecznych.
6. Bieżąca aktualizacja informacji zawartych na stronie internetowej PUP z zakresu wykonywanych obowiązków.
7. Wprowadzanie i uaktualnianie danych do SI Syriusz.
8. Prowadzenie korespondencji, dokumentacji w zakresie pracy na zajmowanym stanowisku, w tym dokumentacji elektronicznej.
9. Realizacja sprawozdań w zakresie wykonywanych zadań na stanowisku pracy.
10. Pomoc przy wdrożeniu nowo zatrudnionego pracownika.

5) Zadania dodatkowe:
1. Wykonywanie zadań w zakresie planowania rozwoju zawodowego oraz organizowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych.
2. Udzielanie informacji o możliwościach i zasadach korzystania z usług szkoleniowych świadczonych przez PUP oraz promowanie tych usług.
3. Realizacja zadań w zakresie zawierania trójstronnych umów szkoleniowych.
4. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
5. Realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym.
6. Marketing i promocja usług rynku pracy (w szczególności przy wykorzystaniu mediów społecznościowych oraz innych technik rynkowych mających na celu świadczenie wysokiej jakości usług kierowanych do szerokiego grona odbiorców).
7. Współdziałanie z pracownikami CAZ oraz pozostałych komórek organizacyjnych w niezbędnym zakresie związanym z charakterem powierzonych zadań.
8. Wykonywanie zadań z zakresu realizowanych przez PUP projektów, a także programów współfinansowanych z EFS.
9. Opracowywanie i gromadzenie innych zasobów informacji niezbędnych do pracy z klientami.
10. Udział w pracach zespołów/komisji działających w PUP w celu realizacji działań wynikających z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych.
11. Realizacja i współudział w spotkaniach dla klienta, imprezach (np. Giełdy Pracy, Targi Pracy) organizowanych przez PUP.
12. Obsługa osób niezarejestrowanych w PUP.

4. Podejmowanie decyzji (samodzielność stanowiska pracy) – zakres uprawnień:
Specjalista do spraw programów/stażysta* podejmuje decyzje będące w zakresie jego obowiązków i kompetencji.
5. Kontakty i reprezentacja:
Kontakt z pracownikami innych urzędów i instytucji w zakresie realizacji powierzonych zadań.

6. Kierowanie i zarządzanie personelem:
Nadzór bezpośredni: brak
Nadzór pośredni: brak

7. Zastępstwa:
W czasie nieobecności pracownika na stanowisku Specjalista ds. programów – stażysta* z powodu choroby, urlopu bądź innej długotrwałej przyczyny, zastępstwo w zakresie realizacji powierzonych mu zadań w uzgodnieniu z przełożonym.

8. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu:
Czynna współpraca z bezpośrednim przełożonym, kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych i pracownikami poszczególnych referatów.

9. Warunki pracy i wynagradzania:
1. Praca jednozmianowa.
2. Pełny wymiar czasu pracy.
3. 8 godzin dziennie.
4. 40 godzin w tygodniu.
5. Od poniedziałku do piątku.
6. Miejsce wykonywania pracy: w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu i Sali Informacji Zawodowej.

10. Okres zatrudnienia:
Zatrudnienie na czas: określony.

11. Kryteria oceny wyników pracy i mierniki efektywności:
Ocena jakości pracy dokonywana jest na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz w oparciu o obowiązujące akty wewnętrzne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu.

12. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony BIP),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5) inne dodatkowe dokumenty m.in. o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania ze strony BIP), ponadto osoba wyłoniona na ww. stanowisko jest zobowiązana dostarczyć przed zatrudnieniem oryginał zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) ewentualne referencje wystawione przez poprzednich pracodawców.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy (pokój nr 8), pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pup.swinoujscie.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą, z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko:
SPECJALISTA DS. PROGRAMÓW
lub
SPECJALISTA DS. PROGRAMÓW – stażysta

w terminie do dnia 31 SIERPNIA 2017r.
Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po wskazanym wyżej określonym terminie
nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (lub test kwalifikacyjny), której termin wstępnie przewiduje się w okresie:
od 01.09.2017r. do 06.09.2017r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (http://pup.swinoujscie.ibip.pl/public/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/2a.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV uwzględniające dokładny przebieg kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru pracownika przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu z siedzibą: ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72-600 Świnoujście zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922 z późn. zm.)”.

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zostały zakwalifikowane do II etapu naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia następnego od dnia ukazania się na stronie BIP informacji o wynikach naboru. Po tym okresie dokumenty będą do odebrania u Kierownika Referatu ds. Organizacyjno-Administracyjnych (pok. Nr 8), natomiast po upływie 4 miesięcy od dnia opublikowania wyników w/w dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu naboru będą do odebrania u Kierownika Referatu ds. Organizacyjno-Administracyjnych (pok. Nr 8) do 10 dni, licząc od dnia następnego po ukazaniu się na stronie BIP informacji o wynikach naboru, po tym terminie w/w dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) przetwarza dane osobowe osób składających dokumenty aplikacyjne w tutejszym urzędzie, które gromadzi w zarejestrowanym zbiorze danych osobowych do celów wynikających z Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
Informujemy, iż w myśl w/w przepisów Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w siedzibie tutejszego urzędu jest Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72-600 Świnoujście, który reprezentuje Dyrektor. Jednocześnie wskazujemy, iż każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w tut. zbiorze danych przysługuje prawo do ich wglądu, poprawiania, a także prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz wobec przekazywania tych danych osobowych innym podmiotom.

PUP 

CAZ

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wieloosobowym Stanowisku ds. Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
PODINSPEKTORA
W WIELOOSOBOWYM STANOWISKU DS. TECHNICZNYCH
W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ŚWINOUJŚCIU

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 35c, na podstawie z art. 11, 12 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016, poz. 902) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

I. Określenie stanowiska urzędniczego: Podinspektor
II. Wymiar czasu pracy- 1/1 etat.
III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania konieczne:
O stanowisko mogą ubiegać się osoby, które:
1) posiadają obywatelstwo polskie*,
2) mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,
3) nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) cieszą się nieposzlakowaną opinią,
5) posiadają wykształcenie średnie budowlane lub techniczne i co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie albo wykształcenie wyższe budowlane lub techniczne,
6) posiadają dobrą znajomość regulacji prawnych w zakresie odpowiadającym profilowi działalności Zakładu, a zwłaszcza: przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawie o prawie budowlanym, ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
2. Wymagania dodatkowe:
1) Znajomość prawa w zakresie finansów publicznych i zamówień publicznych,
2) doświadczenie w samodzielnym wykonywaniu powierzonych zadań,
3) znajomość obsługi programów komputerowych (w szczególności arkusza kalkulacyjnego), analizy danych i wnioskowania analitycznego,
4) umiejętność pracy w zespole i organizacji jego pracy,
5) sumienność, dokładność, odpowiedzialność,
6) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych lub administracji publicznej,
7) bardzo dobra obsługa komputera, pakietu Office oraz urządzeń biurowych,
8) umiejętność pracy pod presją czasu.
3. Zakres wykonywanych zadań:
1) przygotowywanie projektów planów remontów, konserwacji, modernizacji i inwestycji w oparciu o przeglądy okresowe budynków i lokali, potwierdzone zgłoszenia lokatorów, zarządców lub innych służb i osób uprawnionych do tych czynności jak również w oparciu o wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy lub zlecone przez jednostkę samorządu terytorialnego w ramach zadań statutowych,
2) przygotowanie materiałów zebranych w trakcie przeglądów i zgłaszanych wniosków do ujęcia w realizowanych lub przyszłych programach gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy,
3) sprawdzanie i opiniowanie zlecanych dokumentacji technicznych,
4) zgłaszanie zakresu zamówień koniecznych do realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w danym okresie celem ogłoszenia zamówienia,
5) nadzorowanie robót wykonywanych przez wykonawców oraz monitorowanie stopnia zaawansowania i jakości robót budowlanych,
6) uczestnictwo w odbiorze zleconych wykonawcom obcym robót budowlanych,
7) dokumentowanie odbioru prac protokołem odbioru na każdym etapie zaawansowania robót,
8) realizację praw i obowiązków gminy jako właściciela nieruchomości – między innymi poprzez uczestniczenie w zebraniach wspólnot mieszkaniowych, przygotowywanie korespondencji i kontaktowanie się z zarządami wspólnot z zakresu związanego z merytoryczną pracą służb technicznych,
9) terminowe, merytoryczne potwierdzanie na dokumentach księgowych, zrealizowanych robót budowlanych lub usług w ramach prowadzonych spraw,
10) sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych wymaganymi odrębnymi przepisami jak również zestawień, raportów i opracowań dla potrzeb kadry zarządzającej,
11) współpracę z właściwymi komórkami zakładu w zakresie przekazywania danych niezbędnych do realizacji zadań z zakresu gospodarowania lokalami i budynkami, w tym bieżącego przekazywania informacji niezbędnych do aktualizacji danych w systemach informatycznych,
12) przyjmowanie awarii i usterek technicznych dotyczących budynków i lokali administrowanych przez zakład,
13) zgłaszanie szkód w gospodarowanym mieniu powstałych na skutek awarii sprzętu technicznego do ubezpieczyciela mienia,
14) udzielanie odpowiedzi na pytania klientów zakładu z zakresu technicznej obsługi budynków i lokali mieszkalnych będących w zasobach gminy,
15) uczestniczenie w odbiorach robót realizowanych przez najemców oraz ustalenie poziomu kosztów za wykonane prace,
16) uczestniczenie w zadaniach związanych z opiniowaniem przygotowanych zamówień publicznych.

IV. Warunki pracy:
1. Charakter pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań:
1) praca administracyjno – biurowa wykonywana głównie w pozycji siedzącej,
2) praca przy monitorze ekranowym,
3) praca w terenie – na placu budowy.
2. Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
1) praca wykonywana w siedzibie Zakładu przy ul. Wyspiańskiego 35c w Świnoujściu, którego wyposażenie zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki do jej świadczenia,
2) stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze budynku,
3) podstawowe wyposażenie stanowiska pracy:
a) zestaw komputerowy,
b) meble biurowe,
4) oświetlenie sztuczne i naturalne,
5) budynek nie jest wyposażony w urządzenia umożliwiające poruszanie się na wózku inwalidzkim.
3. Czas pracy i zasady wypłaty wynagrodzenia:
1) norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin,
2) norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40 godzin,
3) wynagrodzenie za pracę wypłacane jest raz w miesiącu z dołu, nie wcześniej niż 3 dni robocze przed zakończeniem miesiąca i nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, za który wynagrodzenie przysługuje,
4) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie w miesiącu lipiec 2017 r. wyniósł poniżej 6 %.

V. Wymagane dokumenty:
Kandydat na stanowisko urzędnicze musi złożyć:
1) list motywacyjny i życiorys (CV),
2) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
4) dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie: świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach),
5) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana w postępowaniu konkursowym na ww. stanowisko zobowiązana będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
6) oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /Dz.U. z 2013 r., poz. 168/),
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
8) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: „Nabór na stanowisko PODINSPEKTOR DS. INWESTYCJI ‘’– osobiście lub listem poleconym do dnia 08.09.2017 r., w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu przy ul. Wyspiańskiego 35 c, Sekretariat pokój 219, w godz. od 7.30 do 15.30 w dniu 08.09.2017 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu do Zakładu).

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl – jednostki organizacyjne – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej).

CAZ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu poszukuje kandydatów do pracy na kierownicze stanowisko urzędnicze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ul. J. Dąbrowskiego 4
poszukuje kandydatów do pracy na kierownicze stanowisko urzędnicze.

I. Określenie kierowniczego stanowiska urzędniczego.
Kierownik Działu Pracy Socjalnej
II. Wymagania konieczne:
O stanowisko mogą ubiegać się osoby, które:
1) posiadają obywatelstwo polskie,
2) mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,
3) nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) cieszą się nieposzlakowaną opinią,
5) posiadają pięcioletni staż pracy zawodowej , w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub na stanowisku pracownika socjalnego,
6) posiadają wykształcenie:
– ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;
lub
– do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyły studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczna,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie;
lub
– przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończyły lub kontynuowały studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie;
lub
– przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia;
lub
– w dniu 01 maja 2004r. kontynuowały i do dnia 31 października 2007r. ukończyły studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia;
lub
– przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia po uzyskaniu dyplomu mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

III. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie zawodowe w pracy w pomocy społecznej lub administracji publicznej,
2) znajomość:
a) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r., poz. 930 z późn. zm.),
b) rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2016r., poz. 1406 z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r. poz. 697 z późn. zm.),
d) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257),
e) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1793 z późn. zm.),
3) umiejętność zarządzania zespołem pracowników, organizowania pracy, podejmowania decyzji, interpretacji przepisów prawa i ich właściwego zastosowania, umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych, skutecznego komunikowania się z trudnym klientem, myślenia strategicznego.

IV. Warunki pracy:
1) miejsce pracy: pomieszczenie biurowe na II piętrze w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu. Budynek wyposażony w podjazd, windę, szerokie korytarze,
2) wymiar czasu pracy: cały etat,
3) umowa o pracę na czas określony zgodnie z art. 251 kodeksu pracy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016, poz. 902).

V. Zakres zadań wykonywanych na kierowniczym stanowisku urzędniczym.
Kierownik ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy Działu Pracy Socjalnej, a w szczególności za:
1) właściwą organizację pracy, sprawne funkcjonowanie, koordynację działalności i współpracę pracowników Działu Pracy Socjalnej z innymi komórkami MOPR i podmiotami działającymi w sferze pomocy społecznej,
2) prowadzenie dokumentacji, w tym korespondencji w Dziale Pracy Socjalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także innymi zaleceniami, w tym rzetelne, legalne i terminowe sporządzanie sprawozdań, zapotrzebowań na środki,
3) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą pracowników Działu Pracy Socjalnej polegającą w szczególności na:
a) czuwaniu nad prawidłowym i terminowym załatwianiem spraw przez pracowników,
b) sprawdzaniu sporządzonych wywiadów pod względem merytorycznym, formalnym, legalnym,
c) przeprowadzanie kontroli prawidłowości prowadzenia dokumentacji przez pracowników Działu oraz pracy terenowej podległych pracowników,
d) organizowaniu i kontroli pracy pracowników w systemie „POMOST”, Sepi.
4) prawidłowe dysponowanie środkami przeznaczonymi na realizację zadań Działu,
5) zabezpieczanie po zakończonej pracy, wyposażenia, środków pracy, dokumentów, pieczęci i pomieszczeń Działu.

VI. Kandydat na stanowisko urzędnicze musi złożyć:
1) list motywacyjny,
2) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (kserokopie),
4) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
6) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
8) dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach).

VII. Termin i miejsce składania dokumentów.
Dokumenty należy składać do dnia 25 sierpnia 2017r. do godziny 1530 w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).
Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłyną na wyżej wymieniony adres do dnia 25.08.2017r. do godziny 1530.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPR.

CAZ

Nabór na wolne stanowiska pracy

Zdrojowa Hotels Central Pomerania sp z o.o. poszukuje pracowników na stanowisko KUCHARZ-10 wolnych miejsc pracy oraz  na stanowisko –KELNER 10 wolnych  miejsc pracy.

Miejsce wykonywania pracy :

Hotel Radisson Blu  al. Baltic Park Molo 2 72-600 Świnoujście.

caz

CAZ

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ŚWINOUJŚCIU OGŁOSZA O NABÓR NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO W REFERACIE KSIĘGOWOŚCI

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: „Nabór na stanowisko  KSIĘGOWEGO- nabór do dnia 16.08.2017r.”- osobiście lub listem poleconym do dnia 16.08.2017r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu przy ul. Wyspiańskiego 35c, Sekretariat pokój 219, w godz. 7.30 do 15.30

w dniu 16.08.2017r. do godz.12.00(liczy się data wpływu do Zakładu).

BIP

CAZ

Nabór na wolne stanowisko: Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu

 

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4 , 72-600 Świnoujście (zwana dalej Spółką),  ogłasza

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych w Zakładzie Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu.

I.    Opis stanowiska i wymagań:

Kandydaci na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych  powinni posiadać:

a)    wykształcenie wyższe ekonomiczne ( tytuł magistra) ,
b)    co najmniej 10 – letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5-letni staż na stanowisku kierowniczym,
c)    dobra znajomość prawa rachunkowego i podatkowego.
Dla Kandydatów na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych   dodatkowym atutem będzie:
d)    znajomość przepisów z sektora ochrony  środowiska (w szczególności: Prawo wodne , Prawo Ochrony Środowiska )
e)    znajomość języków obcych (szczególnie pożądany język niemiecki , angielski ).
II.    Zgłoszenia kandydatów i proces wyboru/selekcji:

1.    Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w   siedzibie Spółki , w sekretariacie.
2.    Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych ”, do dnia  18.08.2017r. do godz. 12:00.
3.    W przypadku przesłania ofert pocztą lub pocztą kurierską decyduje data i godzina wpływu do Spółki.
4.    Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
a)    list motywacyjny i życiorys zawodowy (z podaniem adresu do korespondencji, adresu e-mailowego i telefonu kontaktowego),
b)    kserokopie dokumentów potwierdzających:
– ukończenie studiów wyższych,
– kwalifikacje zawodowe do zajmowanego stanowiska,
– dodatkowe umiejętności i kwalifikacje, które kandydat uważa za istotne.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może być zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowo poświadczonych odpisów dokumentów.

c)    oświadczenie o:
– korzystaniu z pełni praw publicznych,
– posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
-braku prowadzenia postępowania przeciwko kandydatowi  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
postępowanie dyscyplinarne,
-zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla celów postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2135 ze zm.).

5.    Zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania, nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydaci, których zgłoszenia nie będą podlegały rozpatrzeniu, zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, a złożone dokumenty im zwrócone.
6.    Wybrani przez Zarząd Spółki, na podstawie pisemnych zgłoszeń kandydaci, wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej, o terminie której, zostaną poinformowani (e-mailem lub telefonicznie).
7.    Zarząd Spółki  zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata w każdym czasie, bez podania przyczyny.
8.    Zgłoszenia kandydatów odrzucone lub pozostawione bez rozpatrzenia pozostaną w siedzibie Spółki .

Strona BIP:

http://bip.um.swinoujscie.pl/?cid=3518&bip_id=22922

CAZ

Nabór na Wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami

Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami.

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 25 sierpnia 2017 roku (uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Świnoujście), na adres: Urzędu Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Eksploatacji  i Zarządzania Nieruchomościami – umowa na zastępstwo”.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (091) 327-85-87.

Uwaga:
1.    O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.
2.    Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
3.    Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

BIP

CAZ

 

 

 

 

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook