Menu

Oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu poszukuje kandydatów do pracy na kierownicze stanowisko urzędnicze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ul. J. Dąbrowskiego 4
poszukuje kandydatów do pracy na kierownicze stanowisko urzędnicze.

I. Określenie kierowniczego stanowiska urzędniczego.
Kierownik Działu Pracy Socjalnej
II. Wymagania konieczne:
O stanowisko mogą ubiegać się osoby, które:
1) posiadają obywatelstwo polskie,
2) mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,
3) nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) cieszą się nieposzlakowaną opinią,
5) posiadają pięcioletni staż pracy zawodowej , w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub na stanowisku pracownika socjalnego,
6) posiadają wykształcenie:
– ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;
lub
– do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyły studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczna,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie;
lub
– przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończyły lub kontynuowały studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie;
lub
– przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia;
lub
– w dniu 01 maja 2004r. kontynuowały i do dnia 31 października 2007r. ukończyły studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia;
lub
– przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia po uzyskaniu dyplomu mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

III. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie zawodowe w pracy w pomocy społecznej lub administracji publicznej,
2) znajomość:
a) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r., poz. 930 z późn. zm.),
b) rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2016r., poz. 1406 z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r. poz. 697 z późn. zm.),
d) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257),
e) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1793 z późn. zm.),
3) umiejętność zarządzania zespołem pracowników, organizowania pracy, podejmowania decyzji, interpretacji przepisów prawa i ich właściwego zastosowania, umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych, skutecznego komunikowania się z trudnym klientem, myślenia strategicznego.

IV. Warunki pracy:
1) miejsce pracy: pomieszczenie biurowe na II piętrze w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu. Budynek wyposażony w podjazd, windę, szerokie korytarze,
2) wymiar czasu pracy: cały etat,
3) umowa o pracę na czas określony zgodnie z art. 251 kodeksu pracy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016, poz. 902).

V. Zakres zadań wykonywanych na kierowniczym stanowisku urzędniczym.
Kierownik ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy Działu Pracy Socjalnej, a w szczególności za:
1) właściwą organizację pracy, sprawne funkcjonowanie, koordynację działalności i współpracę pracowników Działu Pracy Socjalnej z innymi komórkami MOPR i podmiotami działającymi w sferze pomocy społecznej,
2) prowadzenie dokumentacji, w tym korespondencji w Dziale Pracy Socjalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także innymi zaleceniami, w tym rzetelne, legalne i terminowe sporządzanie sprawozdań, zapotrzebowań na środki,
3) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą pracowników Działu Pracy Socjalnej polegającą w szczególności na:
a) czuwaniu nad prawidłowym i terminowym załatwianiem spraw przez pracowników,
b) sprawdzaniu sporządzonych wywiadów pod względem merytorycznym, formalnym, legalnym,
c) przeprowadzanie kontroli prawidłowości prowadzenia dokumentacji przez pracowników Działu oraz pracy terenowej podległych pracowników,
d) organizowaniu i kontroli pracy pracowników w systemie „POMOST”, Sepi.
4) prawidłowe dysponowanie środkami przeznaczonymi na realizację zadań Działu,
5) zabezpieczanie po zakończonej pracy, wyposażenia, środków pracy, dokumentów, pieczęci i pomieszczeń Działu.

VI. Kandydat na stanowisko urzędnicze musi złożyć:
1) list motywacyjny,
2) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (kserokopie),
4) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
6) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
8) dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach).

VII. Termin i miejsce składania dokumentów.
Dokumenty należy składać do dnia 25 sierpnia 2017r. do godziny 1530 w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).
Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłyną na wyżej wymieniony adres do dnia 25.08.2017r. do godziny 1530.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPR.

CAZ

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook