Menu

Oferty

Sąd Rejonowy w Świnoujściu poszukuje kandydata do pracy na stanowisku stażysty

Sąd Rejonowy w Świnoujściu
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku stażysty – 1 etat

Termin składania ofert do dnia 10 marca   2017 r.

Lista  osób  zakwalifikowanych  i  dopuszczonych  do  kolejnego  etapu  konkursu  wraz  z  terminem  i  miejscem   przeprowadzenia
konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej sądu  (www.swinoujscie.sr.gov.pl) i na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego
w  Świnoujściu   ul.  Paderewskiego  6.  Osoby,  które  nie  złożą  kompletu  dokumentów  oraz  osoby,  które  nie  będą  spełniały
warunków ustawowych, nie zostaną zakwalifikowane i dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.

Zgłoszenie powinno zawierać :
–  podanie,  CV,    kserokopię  świadectwa/dyplomu  ukończenia  szkoły,    ewentualnie  kserokopie
świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia,
– oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i publiczn ych,
– oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji.

Wymagania:
·  posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
·  posiadają wykształcenie minimum średnie oraz zdany egzamin maturalny,
·  mają nieposzlakowaną opinię,
·  przeciwko którym nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwa skarbowe,
·  nie były karane za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
·  znajomość technik pracy biurowej, w tym  umiejętność  biegłego pisania oraz posługiwania
się  sprzętem  komputerowym,  w  stopniu  umożliwiającym  samodzielne  sporządzanie
dokumentacji w formacie Word, mile widziana znajomość programu Excel,
·  posiadają stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
Wymagania dodatkowe:
·  wysoka kultura osobista,
·  komunikatywność, operatywność  dokładność i dobra organizacja pracy,
·  umiejętność pracy w zespole,
·  odporność na stres,
Przewidywany zakres zadań do pracy na stanowisku :
Protokołowanie na sali rozpraw i wykonywanie wszelkiej związanej z tym pracy w sekretariacie
wydziału.
Wysokość proponowanego wynagrodzenia:
2.000,- złotych brutto + ewentualny dodatek za wysługę lat do maksymalnie  20% wynagrodzenia
zasadniczego miesięcznie.

CAZ

Nabór na stanowisko : Strażnik działu ochrony w Areszcie Śledczym w Świnoujściu.

CAZ

Areszt Śledczy w Świnoujściu ogłasza nabór do Służby Więziennej na stanowisko: Strażnik działu ochrony.

 • WYMAGANIA:
  • W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:
  • posiadająca obywatelstwo polskie,
  • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,
  • korzystająca z pełni praw publicznych,
  • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
  • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
  • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

 • Wymagane dokumenty:
 • – podanie o przyjęcie do służby, CV
 • –   Wypełniona ankieta personalna (do pobrania ze strony http://www.sw.gov.pl/pl/praca/zasady-przyjecia-do-sluzby-wieziennej/ lub Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej, Załącznik nr 1, Dz. U. Nr 186, poz. 1247).
 • –  świadectwa  pracy lub służby
 • – dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie , kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne
 •  – kserokopia książeczki wojskowej
 • – kserokopię dowodu osobistego
 • – zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej
 •  – kserokopie odpisów skróconych aktów urodzenia własnego, małżonka i  dzieci oraz aktu małżeństwa

 

Kandydaci proszeni są  o dostarczenie /przesłanie dokumentów na adres:

Areszt Śledczy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 25A, 72-600 Świnoujście w terminie do:

 03 marca 2017 roku ( oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane)

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie po dokonaniu oceny złożonych dokumentów.

 • Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
 • -ocena złożonych dokumentów
 • -rozmowa kwalifikacyjna
 • -testy sprawności fizycznej
 • -badania psychologiczne
 • -uzyskanie informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych
 • -ustalenie przez właściwą komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej kandydata
 • -sporządzenie arkusza oceny predyspozycji kandydata
 • -zatwierdzenie listy kandydatów przez dyrektora jednostki.

Nabór na stanowisko bosman portu

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko bosman portu w Kapitanacie Portu Świnoujście.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.02.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Morski w Szczecinie 
  Wydział Spraw Pracowniczych, pok. 221 a 
  Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty tj. życiorys, list motywacyjny i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dotyczące naboru pod nr tel.: 91-4403570. Dodatkowe informacje dotyczące wyniku naboru pod nr tel.: 91-4403410.

https://nabory.kprm.gov.pl/site/ad/id/8277

caz

Nabór na stanowisko technika farmacji

Prezes Zarządu Spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o z siedzibą w Świnoujściu ul. Mieszka I 7 ogłasza nabór na stanowisko technika farmacji.

Dokumenty  należy  składać  w  zamkniętej  kopercie   opisanej:   NABÓR  NA  STANOWISO  TECHNIKA  FARMACJI W SZPITALU MIEJSKIM IM. JANA GARDUŁY W ŚWINOUJŚCIU SP. Z O.O.  – osobiście lub listem poleconym do dnia  17.02.2017r. w Szpitalu Miejskim  im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.  przy ul. Mieszka I 7 , Sekretariat pok. 2010  w godzinach od 7.30 – do 15.00 (liczy się data wpływu do Szpitala).

Dodatkowe  informacje można uzyskać pod nr telefonu: 91 3267345.

http://www.bip.um.swinoujscie.pl/?cid=2930&bip_id=21661

CAZ

Nabór na Wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor/podinspektor w Wydziale Księgowości

Prezydent Miasta Świnoujścia ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor/podinspektor w Wydziale Księgowości.
Dokumenty należy składać lub przesyłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 9 lutego  2017 roku (uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Świnoujście), na adres: Urzędu Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Księgowości”.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (091) 327-86-99.

Uwaga:
1.    O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.
2.    Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
3.    Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

caz

Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 35 c, na podstawie z art. 11, 12 i 13 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016, poz. 902) ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY KSIĘGOWY.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: „Nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO” – osobiście lub listem poleconym do dnia 06.02.2017 r., w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu przy ul. Wyspiańskiego 35 c, Sekretariat  pokój 219, w godz. od 7.30 do 15.30 w dniu 06.02.2017 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu do Zakładu). Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl – jednostki organizacyjne- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Oferty złożone po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 321 22 80 wew. 30.

http://bip.um.swinoujscie.pl/?cid=2930&bip_id=21613

CAZ

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w referacie organizacji i logistyki w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: „Nabór na stanowisko INSPEKTORA w Referacie organizacji i logistyki” – osobiście lub listem poleconym do dnia 31.01.2017 r., w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu przy ul. Wyspiańskiego 35C, Sekretariat  pokój 219, w godz. od 7:30 do 15:30 w dniu 31.01.2017 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu do Zakładu).

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl – jednostki organizacyjne – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej).

http://www.bip.um.swinoujscie.pl/?cid=3122&bip_id=21567

caz

Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 35 c, na podstawie z art. 11, 12 i 13 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016, poz. 902) ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze – GŁÓWNY KSIĘGOWY.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: „Nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO” – osobiście lub listem poleconym do dnia 20.01.2017 r., w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu przy ul. Wyspiańskiego 35 c, Sekretariat pokój 219, w godz. od 7.30 do 15.30 w dniu 20.01.2017 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu do Zakładu).Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl – jednostki organizacyjne- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej).     Oferty złożone po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane.

 • Wymagania konieczne:

 

O stanowisko mogą ubiegać się osoby, które:

 1. posiadają obywatelstwo polskie *,
 2. posiada znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 3. mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,
 4. nie były prawomocnie skazane za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. cieszą się nieposzlakowaną opinią,
 6. spełniają jeden z poniższych warunków:
 1. ukończyły ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadają co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 2. ukończyły średnią , policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadają co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiadają certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
 5. przynajmniej pół roku pełnili obowiązki Głównego księgowego,
 6. posiadają dobrą znajomość regulacji prawnych w zakresie finansów publicznych, rachunkowości, prawa zamówień publicznych, ubezpieczeń społecznych,  
 7. znajomość obowiązujących ustaw związanych ze stanowiskiem w tym w szczególności: ordynacji podatkowej, przepisów w zakresie VAT, podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy kodeks pracy.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość obsługi komputera w zakresie systemu informatycznego niezbędnego do prowadzenia ewidencji księgowej, obsługi programu finansowo-księgowego, rozliczania rachunków, środków trwałych, systemu bankowości elektronicznej, a także elektroniczna obsługa ZUS, PFRON, Urzędu Skarbowego.
 2. doświadczenie w samodzielnym wykonywaniu powierzonych zadań,
 3. umiejętność samodzielnego sporządzania sprawozdań finansowych,
 4. umiejętność praktycznej interpretacji przepisów,
 5. umiejętność pracy w zespole i organizacji jego pracy,
 6. sumienność, dokładność, odpowiedzialność,
 7. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych,
 8. bardzo dobra obsługa komputera, pakietu Office oraz urządzeń biurowych,
 9. umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Zakres wykonywanych zadań:

 

  1. nadzorowanie pracy oraz planowanie i organizowanie pracy podległych komórek organizacyjnych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zarządzeniami, wytycznymi i zaleceniami przełożonych, w tym: realizacji wystąpień pokontrolnych i innych organów kontrolnych, przestrzegania zasad postępowania w zakresie realizacji bieżących należności i windykacji zaległości oraz niedopuszczenia  do przedawnień należności, przestrzegania zasad i przepisów dotyczących zabezpieczania informacji ustawowo chronionych,
  2. prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych na podstawie upoważnienia Dyrektora,
  3. prowadzenie rachunkowości jednostki,
  4. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  5. dokonywanie wstępnej kontroli w zakresie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym i kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  6. dokonywanie wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,
  7. opracowywanie projektów prawa wewnętrznego w zakresie gospodarki własnej zakładu oraz realizacji dochodów, a w szczególności polityki rachunkowości i procedur kontroli wydatkowania środków publicznych,
  8. aprobowanie planów finansowych dochodów i wydatków zakładu, planów urlopów wypoczynkowych pracowników w nadzorowanych komórkach organizacyjnych, planów pracy nadzorowanych komórek organizacyjnych, zakresów czynności podległych pracowników, wniosków w sprawach personalnych podległych pracowników, projektów innych pism i dokumentów sporządzanych w nadzorowanych komórkach organizacyjnych,
  9. inicjowanie oraz nadzorowanie inwentaryzacji składników majątkowych zakładu,
  10. analizowanie i kontrolowanie wykorzystania środków finansowych przydzielonych z budżetu Miasta Świnoujście, ze środków Unii Europejskiej będących w dyspozycji zakładu,
  11. badanie przyczyn przedawnienia zobowiązań cywilnoprawnych, ustalanie osób odpowiedzialnych za dopuszczenie do przedawnień zobowiązań oraz przedkładanie wniosków o dokonanie odpisu z ksiąg rachunkowych zaległości przedawnionych,
  12. dokonywania okresowych ocen pracy podległych pracowników, w uzasadnionych przypadkach wnioskowanie o dodatkowe wynagrodzenie dla tych osób; nadzorowanie efektywnego wykorzystania czasu pracy podległych pracowników,
  13. tworzenie instrukcji i procedur usprawniających pracę w nadzorowanej komórce organizacyjnej oraz w zakładzie,
  14. naliczanie wynagrodzeń dla pracowników i sporządzanie listy płac, w tym: przygotowywanie zestawień listy płac do księgowania, weryfikacja danych płacowych pod kątem rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS, sporządzanie raportów z płac, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS, deklaracji podatkowych (PIT-11, PIT-8AR, PIT-40, PIT-4R) wraz z przygotowaniem rozliczeń dla Sekcji Księgowości,
  15. współudział w sporządzaniu dokumentów sprawozdawczych z zakresu spraw płacowych (PFRON, GUS)
  16. obowiązki wynikające z funkcji kierownika podległych pracowników.

 

Praca wykonywana w siedzibie Zakładu przy ul. Wyspiańskiego 35c  w Świnoujściu, którego wyposażenie zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki do jej świadczenia, stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze budynku,podstawowe wyposażenie stanowiska pracy:

 1. a) zestaw komputerowy,
 2. b) meble biurowe,

4) oświetlenie sztuczne i naturalne,

5) budynek nie jest wyposażony w urządzenia umożliwiające poruszanie się na wózku inwalidzkim.

 Czas pracy i zasady wypłaty wynagrodzenia:

1) norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin,

2) norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40 godzin,

3) wynagrodzenie za pracę wypłacane jest raz w miesiącu z dołu, nie wcześniej niż  3 dni robocze przed zakończeniem miesiąca i nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, za który wynagrodzenie przysługuje,

4) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie w grudniu 2016 r. wyniósł poniżej 6 %.

 

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 2. Kandydat na stanowisko urzędnicze musi złożyć:
 1. list motywacyjny i życiorys (CV),
 2. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 4. dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie: świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach   i szkoleniach),
 5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana w postępowaniu konkursowym na ww. stanowisko zobowiązana będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
 6. oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych   (art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /Dz.U. z 2013 r., poz. 168/),
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 1. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 321 22 80 wew. 30.*Dyrektor Zakładu, upowszechniając informację o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902 ze zm.).                                                               CAZ

Nabór na stanowisko Kierownika w referacie organizacji i logistyki w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 35C, na podstawie z art. 11, 12 i 13 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016, poz. 902) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACJI I LOGISTYKI 1/1 etat

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: „Nabór na stanowisko Kierownika w Referacie organizacji i logistyki” – osobiście lub listem poleconym do dnia 23.01.2017 r., w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu przy ul. Wyspiańskiego 35C, Sekretariat pokój 219, w godz. od 7:30 do 15:30 w dniu 23.01.2017 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu do Zakładu).

 • Wymagania konieczne:

 

O stanowisko mogą ubiegać się osoby, które:

 1. posiadają obywatelstwo polskie *;
 2. mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych;
 3. nie były prawomocnie skazane za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. cieszą się nieposzlakowaną opinią;
 5. posiadają wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
 6. posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie;
 7. mają ukończony kurs, szkolenia lub studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;
 8. mają umiejętność organizowania pracy i kierowania zespołem;
 9. posiadają bardzo dobrą znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa zamówień publicznych oraz finansów publicznych;
 10. posiadają wiedzę w zakresie obowiązujących ustaw związanych ze stanowiskiem              w tym w szczególności: ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy prawo budowlane, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy o samorządzie gminnym.
 • Wymagania dodatkowe:

 

 • doświadczenie w samodzielnym wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność samodzielnego sporządzania sprawozdań,
 • umiejętność praktycznej interpretacji przepisów,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji i mediacji z kontrahentami;
 • sumienność, dokładność, odpowiedzialność,
 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Zakres wykonywanych zadań:

 

  1. nadzór, kontrolę, organizację i koordynację czynności w zakresie podziału pracy pomiędzy podległych pracowników w kierowanej komórce, w tym nadzór nad obsługą sekretariatu Zakładu oraz informatyczną i kadrowo – płacową Zakładu,
  2. przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w oparciu o dane merytoryczne i formalne przygotowane przez poszczególne komórki Zakładu,
  3. kontrolę zgodności sposobu udzielania zamówień na usługi, towary i materiały z prawem zamówień publicznych oraz prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości dotyczącej udzielanych zamówień zgodnie z tą ustawą,
  4. przygotowywanie i prowadzenie postępowań w ramach zakupów i dostaw przewidzianych w prawie zamówień publicznych dla zachowania ciągłości pracy Zakładu,
  5. czuwanie nad terminową realizacją zadań, w tym upływem terminu obowiązywania zawartych umów poprzez informowanie właściwych komórek merytorycznych o konieczności rozpoczęcia procedury wyłonienia dostawców, w tym w oparciu o prawo zamówień publicznych,
  6. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w sprawach związanych z zaopatrzeniem i organizacją pracy Zakładu,
  7. nadzór nad składnicą akt zakładowych według obowiązujących w tym zakresie instrukcji,
  8. nadzór nad administracją personalną Zakładu, dokumentami sprawozdawczymi z zakresu spraw kadrowych i płacowych (PFRON, GUS, ZFŚŚ), dokumentami przesyłanymi drogą elektroniczną na potrzeby ZUS,
  9. nadzór nad zakładową obroną cywilną oraz współpraca z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w wykonywaniu zadań obronności cywilnej,
  10. koordynacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  11. przygotowywanie bieżących dokumentów i zestawień na potrzeby Zakładu,
  12. przygotowywanie projektów, zarządzeń, decyzji i innych aktów prawa wewnętrznego w zakresie spraw organizacyjnych Zakładu, nadzór nad prowadzeniem ewidencji i rejestrów w zakresie powierzonego mienia,
  13. koordynacja działań w zakresie kontroli zarządczej i zarzadzania jakością,
  14. nadzór nad ewidencją umów zawartych umów przez Dyrektora w imieniu Gminy Miasto Świnoujście
  15. przygotowywanie opisów stanowisk, zakresów zadań i ocen okresowych dla pracowników Zakładu w oparciu o projekty złożone przez kierowników nadzorujących pracę innych pracowników Zakładu,
  16. przygotowywanie projektów pism w zakresie: wystąpień pokontrolnych, do prasy, odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące pracy Zakładu, odpowiedzi na interpelacje radnych,
  17. nadzór nad ewidencją przeprowadzanych kontroli oraz złożonych skarg i wniosków,
  18. aktualizację informacji do zamieszczania na stronie internetowej Zakładu lub Biuletynu Informacji Publicznej,
  19. monitoring zmian w prawie materialnym i procesowym regulującym działania organów administracji publicznej, w szczególności zmiany przepisów dotyczących zadań realizowanych przez podległą mu komórkę organizacyjną.

Warunki pracy:

1) praca administracyjno – biurowa wykonywana głównie w pozycji siedzącej,

2) praca przy monitorze ekranowym.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

1) praca wykonywana w siedzibie Zakładu przy ul. Wyspiańskiego 35C w Świnoujściu, którego wyposażenie zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki do jej świadczenia,

2) stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze budynku,

3) podstawowe wyposażenie stanowiska pracy:

 1. a) zestaw komputerowy,
 2. b) meble biurowe,

4) oświetlenie sztuczne i naturalne,

5) budynek nie jest wyposażony w urządzenia umożliwiające poruszanie się na wózku inwalidzkim.

Czas pracy i zasady wypłaty wynagrodzenia:

1) norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin,

2) norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40 godzin,

3) wynagrodzenie za pracę wypłacane jest raz w miesiącu z dołu, nie wcześniej niż 3 dni robocze przed zakończeniem miesiąca i nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, za który wynagrodzenie przysługuje,

4) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie w miesiącu grudzień 2016 r. wyniósł poniżej 6 %.

Kandydat na stanowisko urzędnicze musi złożyć:

 1. list motywacyjny i życiorys (CV),
 2. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 4. dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach),
 5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana w postępowaniu konkursowym na ww. stanowisko zobowiązana będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
 6. oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych),
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  do celów rekrutacji 
  1. Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
  1. Proponujemy zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony (służba przygotowawcza).
  2. Oferty złożone po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywanie.
  3. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 091 321 22 80 wew. 56
  5. *Dyrektor Zakładu, upowszechniając informację o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowyc(Dz. U. z 2016, poz. 902)

CAZ

Nabór na wolne stanowisko pracy – „Młodszy Opiekun Dziecięcy”

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Świnoujściu ul. Wyspiańskiego 2 przyjmie kandydata do pracy w wymiarze pełnego etatu na stanowisko młodszego opiekuna.

Zakres wykonywanych zadań: sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3-ch, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.

Osoba zainteresowana ofertą powinna spełniać następujące niezbędne warunki:

 1. Wykształcenie średnie/ wyższe: medyczne kierunkowe lub edukacji wczesnoszkolnej, opiekuńczo-wychowawczej – ukończone lub w trakcie kształcenia.
 2. Doświadczenie w wykonywaniu w/w zadań.
 3. Samodzielność i komunikatywność.
 4. Nieposzlakowana opinia
 5. Dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim w tym aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 7. Niekaralność za przestępstwa umyślne
 8. Praktyczną znajomość udzielania pierwszej pomocy
 9. Wysoka kultura osobista

10.Umiejętność pracy w zespole

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia);
 4. Kserokopie dokumentów o kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach w tym świadectwo potwierdzające znajomość udzielania pierwszej pomocy;
 5. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia;
 6. Kopia zaświadczenia o niekaralności lub oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne;

Oświadczenie o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz .U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U.

z 2008r. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.)”.

 

Dokumenty należy składać w biurze personalnym Żłobka Miejskiego w Świnoujściu ul. Wyspiańskiego 2 (pokój nr 10 w godz. od 11:00 do 14:00.) 09.01.2017 r. do dnia: 31.01.2017 r.

 

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, będą  zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w 06.02.2017r.. o godz. 9:00 w siedzibie pracodawcy ul. Wyspiańskiego 2.

 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Żłobku Miejskim w Świnoujściu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.
CAZ

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook