Menu

Oferty

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor/podinspektor w Wydziale Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu

Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor/podinspektor w Wydziale Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu.

Dokumenty należy składać lub przesyłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 12 maja 2017 roku (uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Świnoujście), na adres: Urzędu Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu”.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (091) 327-86-01

Uwaga:
O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

BIP

caz

Wolne stanowisko urzędnicze: inspektor/podinspektor w Wydziale Urbanistyki i Architektury

Prezydent Miasta Świnoujścia ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor/podinspektor w Wydziale Urbanistyki i Architektury

Dokumenty należy składać lub przesyłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 5 maja 2017 roku (uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Świnoujście), na adres: Urzędu Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Urbanistyki i Architektury”.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (091) 327-86-18.

Uwaga:

 1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.
 2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

BIP

CAZ

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. Lokalnej Strategii Rozwoju w Biurze Stowarzyszenia w Świnoujściu

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” ogłasza konkurs na stanowisko:Specjalista ds. Lokalnej Strategii Rozwoju w Biurze Stowarzyszenia w Świnoujściu.

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 24 kwietnia 2017r. do godziny 15:00 na adres: Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”, ul. Dworcowa 4, 72-602 Świnoujściu (Baza Rybacka). Uwaga: decyduje data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia. Kopertę zawierającą ofertę należy oznaczyć napisem: „Oferta na stanowisko Specjalista ds. Lokalnej Strategii Rozwoju”. Szczegółowy opis stanowiska, wykaz pożądanych umiejętności i inne ważne informacje dla kandydatów znajdują się na stronie internetowej: www.lgr-zalew.pl Informacje można również uzyskać pod tel. 724 880 302.

BIP

CAZ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku pracownika socjalnego w Dziale Pracy Socjalnej

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która:

 1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 2. przed 01 stycznia 2008r. otrzymała dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,
 3. posiada ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;
 4. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
 1. pedagogika,
 2. pedagogika specjalna,
 3. politologia,
 4. polityka społeczna,
 5. psychologia,
 6. socjologia,
 7. nauki o rodzinie
 1. przed dniem 1 stycznia 2007 r. otrzymała dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna,
 2. przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończyła lub kontynuowała studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,
 3. przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyła studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia,
 4. w dniu 01 maja 2004r. kontynuowała i do dnia 31 października 2007r. ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia,
 5. przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia po uzyskaniu dyplomu mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.Wymiar czasu pracy – cały etat.
 6. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo na około 1 rok, możliwość dalszego zatrudnienia.Wymiar czasu pracy – cały etat.

  Osoby zainteresowane podjęciem pracy powinny złożyć:

  1. podanie o przyjęcie do pracy,
  2. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
  4. dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach),
  5. oświadczenie, że:
  1. jest obywatelem polskim,
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
  1. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r.,poz. 922).Termin i miejsce składania dokumentów:
  2. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
  3. dokumenty można składać do dnia 28 marca 2017r. do godziny 1500 w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).

  Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.CAZ

Nabór na stanowisko : Specjalista do spraw rozwoju zawodowego/Specjalista do spraw rozwoju zawodowego – stażysta.

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór na stanowisko pracy : Specjalista do spraw rozwoju zawodowego/Specjalista do spraw rozwoju zawodowego – stażysta.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu (pokój numer 8) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pup.swinoujscie.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Pośrednik pracy/Pośrednik pracy – stażysta” w terminie do 24.03.2017r.

http://pup.swinoujscie.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=250787

CAZ

Nabór na stanowisko : pośrednik pracy – stażysta

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór na stanowisko pracy : Pośrednik Pracy – stażysta.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu (pokój numer 8) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pup.swinoujscie.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Pośrednik pracy/Pośrednik pracy – stażysta” w terminie do 22.03.2017r.

http://pup.swinoujscie.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=250743

CAZ

DOŁĄCZ DO ZESPOŁU ALPITEAM

ALPITEAM to firma z wieloletnim doświadczeniem przy wykonywaniu prac na wysokościach. Obecnie firma poszukuje osoby do pracy na stanowisko pracownik fizyczny. Uwaga – nie są wymagane uprawnienia do pracy na wysokościach ! Wynagrodzenie na okres próbny 13 zł netto.

Dowiedz się więcej o firmie!

http://alpiteam.pl/

CAZ

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny specjalista/inspektor/podinspektor w Wydziale Inżyniera Miasta

Prezydent Miasta Świnoujścia ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny specjalista/inspektor/podinspektor w Wydziale Inżyniera Miasta.

Dokumenty należy składać lub przesyłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 24 marca 2017 roku (uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Świnoujście), na adres: Urzędu Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko ds. inwestycji i remontów w zakresie budownictwa w Wydziale Inżyniera Miasta”.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (091) 327-86-99.

Uwaga:
1.    O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.
2.    Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
3.    Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

http://bip.um.swinoujscie.pl/?cid=2930&bip_id=21827

CAZ

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook