Menu

Oferty

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWINOUJŚCIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA DS. PROGRAMÓW lub SPECJALISTA DS. PROGRAMÓW – stażysta

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWINOUJŚCIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO: PRACY SPECJALISTA DS. PROGRAMÓW lub SPECJALISTA DS. PROGRAMÓW – stażysta w CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Liczba wolnych miejsc: 1
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – nie przekroczyło 6%.

1. Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie: co najmniej średnie o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku objętym naborem,
b) Co najmniej 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań z zakresu pracy administracyjno – biurowej,
c) Nieposzlakowana opinia,
d) Pełna zdolność do czynności prawnych,
e) Niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) Obywatelstwo polskie lub znajomość języka polskiego wystarczająca do wykonywania zadań.

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niezbędnych rozporządzeń,
b) znajomość rozporządzenia MPiPS z 14 maja 2014 w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy,
c) znajomość lokalnego rynku pracy i zjawisk na nim zachodzących,
d) posiadanie wiedzy dotyczącej misji i zadań PUP,
e) znajomość metod i technik z zakresu obsługi klienta,
f) znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
g) znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
h) znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
i) znajomość podstaw marketingu i public relations,
j) znajomość wewnętrznych aktów prawa,
k) podstawowa znajomość programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
l) obsługa komputera , w tym edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, pakietu office, programów do obróbki grafiki oraz przeglądarki internetowej, poczty elektronicznej, administrowanie stronami internetowymi i portalami społecznościowymi,
m) umiejętność obsługi systemu informatycznego Syriusz,
n) umiejętność obsługi programu do obiegu dokumentów wewnątrz firmy,
o) umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
p) umiejętność poprawnego sporządzania pism i formułowania wypowiedzi,
q) umiejętność przygotowywanie tekstów promocyjnych,
r) umiejętność analizowania i diagnozowania sytuacji klienta wobec wymagań rynku pracy,
s) umiejętność odpowiedniego doboru form pomocy świadczonej przez PUP do potrzeb klienta,
t) umiejętność negocjacji i mediacji,
u) umiejętność podejmowania decyzji oraz inicjatywy w tym duża samodzielność.

3. Opis stanowiska pracy:

1) Dane organizacyjne:
Komórka organizacyjna: Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)
Stanowisko: Specjalista do spraw programów/ – stażysta*.

2) Miejsce w strukturze organizacyjnej urzędu:
Stanowisko bezpośrednio podległe (jeśli są) i bezpośrednio nadrzędne.
Specjaliście do spraw programów/stażysta* nie podlegają bezpośrednio inne stanowiska, bezpośrednim przełożonym Specjalisty do spraw programów/stażysta* jest Zastępca Dyrektora, przełożonym wyższego stopnia jest Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu.

3) Cel istnienia stanowiska:
Wykonywanie wszelkich czynności związanych z realizacją przyznawania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz realizacją staży dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z późn. zm.

4) Zadania główne:
1. Wykonywanie zadań z zakresu przyznawania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy (m.in. weryfikacja wniosków pod względem formalnym, opracowanie niezbędnej dokumentacji w zakresie przyznania bądź odmowy przyznania dofinansowania, monitoring).
2. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w powiązaniu innymi aktami wykonawczymi, w zakresie organizacji szkoleń i przyznawania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
3. Realizacja spraw związanych z organizacją staży i przygotowania zawodowego.
4. Realizacja spraw związanych z organizacją refundacji wynagrodzenia dla osób powyżej 50-tego roku życia.
5. Realizacja spraw związanych z organizacją prac społecznie użytecznych.
6. Bieżąca aktualizacja informacji zawartych na stronie internetowej PUP z zakresu wykonywanych obowiązków.
7. Wprowadzanie i uaktualnianie danych do SI Syriusz.
8. Prowadzenie korespondencji, dokumentacji w zakresie pracy na zajmowanym stanowisku, w tym dokumentacji elektronicznej.
9. Realizacja sprawozdań w zakresie wykonywanych zadań na stanowisku pracy.
10. Pomoc przy wdrożeniu nowo zatrudnionego pracownika.

5) Zadania dodatkowe:
1. Wykonywanie zadań w zakresie planowania rozwoju zawodowego oraz organizowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych.
2. Udzielanie informacji o możliwościach i zasadach korzystania z usług szkoleniowych świadczonych przez PUP oraz promowanie tych usług.
3. Realizacja zadań w zakresie zawierania trójstronnych umów szkoleniowych.
4. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
5. Realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym.
6. Marketing i promocja usług rynku pracy (w szczególności przy wykorzystaniu mediów społecznościowych oraz innych technik rynkowych mających na celu świadczenie wysokiej jakości usług kierowanych do szerokiego grona odbiorców).
7. Współdziałanie z pracownikami CAZ oraz pozostałych komórek organizacyjnych w niezbędnym zakresie związanym z charakterem powierzonych zadań.
8. Wykonywanie zadań z zakresu realizowanych przez PUP projektów, a także programów współfinansowanych z EFS.
9. Opracowywanie i gromadzenie innych zasobów informacji niezbędnych do pracy z klientami.
10. Udział w pracach zespołów/komisji działających w PUP w celu realizacji działań wynikających z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych.
11. Realizacja i współudział w spotkaniach dla klienta, imprezach (np. Giełdy Pracy, Targi Pracy) organizowanych przez PUP.
12. Obsługa osób niezarejestrowanych w PUP.

4. Podejmowanie decyzji (samodzielność stanowiska pracy) – zakres uprawnień:
Specjalista do spraw programów/stażysta* podejmuje decyzje będące w zakresie jego obowiązków i kompetencji.
5. Kontakty i reprezentacja:
Kontakt z pracownikami innych urzędów i instytucji w zakresie realizacji powierzonych zadań.

6. Kierowanie i zarządzanie personelem:
Nadzór bezpośredni: brak
Nadzór pośredni: brak

7. Zastępstwa:
W czasie nieobecności pracownika na stanowisku Specjalista ds. programów – stażysta* z powodu choroby, urlopu bądź innej długotrwałej przyczyny, zastępstwo w zakresie realizacji powierzonych mu zadań w uzgodnieniu z przełożonym.

8. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu:
Czynna współpraca z bezpośrednim przełożonym, kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych i pracownikami poszczególnych referatów.

9. Warunki pracy i wynagradzania:
1. Praca jednozmianowa.
2. Pełny wymiar czasu pracy.
3. 8 godzin dziennie.
4. 40 godzin w tygodniu.
5. Od poniedziałku do piątku.
6. Miejsce wykonywania pracy: w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu i Sali Informacji Zawodowej.

10. Okres zatrudnienia:
Zatrudnienie na czas: określony.

11. Kryteria oceny wyników pracy i mierniki efektywności:
Ocena jakości pracy dokonywana jest na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz w oparciu o obowiązujące akty wewnętrzne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu.

12. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony BIP),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5) inne dodatkowe dokumenty m.in. o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania ze strony BIP), ponadto osoba wyłoniona na ww. stanowisko jest zobowiązana dostarczyć przed zatrudnieniem oryginał zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) ewentualne referencje wystawione przez poprzednich pracodawców.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy (pokój nr 8), pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pup.swinoujscie.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą, z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko:
SPECJALISTA DS. PROGRAMÓW
lub
SPECJALISTA DS. PROGRAMÓW – stażysta

w terminie do dnia 31 SIERPNIA 2017r.
Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po wskazanym wyżej określonym terminie
nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (lub test kwalifikacyjny), której termin wstępnie przewiduje się w okresie:
od 01.09.2017r. do 06.09.2017r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (http://pup.swinoujscie.ibip.pl/public/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/2a.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV uwzględniające dokładny przebieg kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru pracownika przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu z siedzibą: ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72-600 Świnoujście zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922 z późn. zm.)”.

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zostały zakwalifikowane do II etapu naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia następnego od dnia ukazania się na stronie BIP informacji o wynikach naboru. Po tym okresie dokumenty będą do odebrania u Kierownika Referatu ds. Organizacyjno-Administracyjnych (pok. Nr 8), natomiast po upływie 4 miesięcy od dnia opublikowania wyników w/w dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu naboru będą do odebrania u Kierownika Referatu ds. Organizacyjno-Administracyjnych (pok. Nr 8) do 10 dni, licząc od dnia następnego po ukazaniu się na stronie BIP informacji o wynikach naboru, po tym terminie w/w dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) przetwarza dane osobowe osób składających dokumenty aplikacyjne w tutejszym urzędzie, które gromadzi w zarejestrowanym zbiorze danych osobowych do celów wynikających z Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
Informujemy, iż w myśl w/w przepisów Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w siedzibie tutejszego urzędu jest Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72-600 Świnoujście, który reprezentuje Dyrektor. Jednocześnie wskazujemy, iż każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w tut. zbiorze danych przysługuje prawo do ich wglądu, poprawiania, a także prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz wobec przekazywania tych danych osobowych innym podmiotom.

PUP 

CAZ

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook