Menu

Oferty

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wieloosobowym Stanowisku ds. Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
PODINSPEKTORA
W WIELOOSOBOWYM STANOWISKU DS. TECHNICZNYCH
W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ŚWINOUJŚCIU

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 35c, na podstawie z art. 11, 12 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016, poz. 902) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

I. Określenie stanowiska urzędniczego: Podinspektor
II. Wymiar czasu pracy- 1/1 etat.
III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania konieczne:
O stanowisko mogą ubiegać się osoby, które:
1) posiadają obywatelstwo polskie*,
2) mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,
3) nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) cieszą się nieposzlakowaną opinią,
5) posiadają wykształcenie średnie budowlane lub techniczne i co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie albo wykształcenie wyższe budowlane lub techniczne,
6) posiadają dobrą znajomość regulacji prawnych w zakresie odpowiadającym profilowi działalności Zakładu, a zwłaszcza: przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawie o prawie budowlanym, ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
2. Wymagania dodatkowe:
1) Znajomość prawa w zakresie finansów publicznych i zamówień publicznych,
2) doświadczenie w samodzielnym wykonywaniu powierzonych zadań,
3) znajomość obsługi programów komputerowych (w szczególności arkusza kalkulacyjnego), analizy danych i wnioskowania analitycznego,
4) umiejętność pracy w zespole i organizacji jego pracy,
5) sumienność, dokładność, odpowiedzialność,
6) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych lub administracji publicznej,
7) bardzo dobra obsługa komputera, pakietu Office oraz urządzeń biurowych,
8) umiejętność pracy pod presją czasu.
3. Zakres wykonywanych zadań:
1) przygotowywanie projektów planów remontów, konserwacji, modernizacji i inwestycji w oparciu o przeglądy okresowe budynków i lokali, potwierdzone zgłoszenia lokatorów, zarządców lub innych służb i osób uprawnionych do tych czynności jak również w oparciu o wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy lub zlecone przez jednostkę samorządu terytorialnego w ramach zadań statutowych,
2) przygotowanie materiałów zebranych w trakcie przeglądów i zgłaszanych wniosków do ujęcia w realizowanych lub przyszłych programach gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy,
3) sprawdzanie i opiniowanie zlecanych dokumentacji technicznych,
4) zgłaszanie zakresu zamówień koniecznych do realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w danym okresie celem ogłoszenia zamówienia,
5) nadzorowanie robót wykonywanych przez wykonawców oraz monitorowanie stopnia zaawansowania i jakości robót budowlanych,
6) uczestnictwo w odbiorze zleconych wykonawcom obcym robót budowlanych,
7) dokumentowanie odbioru prac protokołem odbioru na każdym etapie zaawansowania robót,
8) realizację praw i obowiązków gminy jako właściciela nieruchomości – między innymi poprzez uczestniczenie w zebraniach wspólnot mieszkaniowych, przygotowywanie korespondencji i kontaktowanie się z zarządami wspólnot z zakresu związanego z merytoryczną pracą służb technicznych,
9) terminowe, merytoryczne potwierdzanie na dokumentach księgowych, zrealizowanych robót budowlanych lub usług w ramach prowadzonych spraw,
10) sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych wymaganymi odrębnymi przepisami jak również zestawień, raportów i opracowań dla potrzeb kadry zarządzającej,
11) współpracę z właściwymi komórkami zakładu w zakresie przekazywania danych niezbędnych do realizacji zadań z zakresu gospodarowania lokalami i budynkami, w tym bieżącego przekazywania informacji niezbędnych do aktualizacji danych w systemach informatycznych,
12) przyjmowanie awarii i usterek technicznych dotyczących budynków i lokali administrowanych przez zakład,
13) zgłaszanie szkód w gospodarowanym mieniu powstałych na skutek awarii sprzętu technicznego do ubezpieczyciela mienia,
14) udzielanie odpowiedzi na pytania klientów zakładu z zakresu technicznej obsługi budynków i lokali mieszkalnych będących w zasobach gminy,
15) uczestniczenie w odbiorach robót realizowanych przez najemców oraz ustalenie poziomu kosztów za wykonane prace,
16) uczestniczenie w zadaniach związanych z opiniowaniem przygotowanych zamówień publicznych.

IV. Warunki pracy:
1. Charakter pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań:
1) praca administracyjno – biurowa wykonywana głównie w pozycji siedzącej,
2) praca przy monitorze ekranowym,
3) praca w terenie – na placu budowy.
2. Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
1) praca wykonywana w siedzibie Zakładu przy ul. Wyspiańskiego 35c w Świnoujściu, którego wyposażenie zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki do jej świadczenia,
2) stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze budynku,
3) podstawowe wyposażenie stanowiska pracy:
a) zestaw komputerowy,
b) meble biurowe,
4) oświetlenie sztuczne i naturalne,
5) budynek nie jest wyposażony w urządzenia umożliwiające poruszanie się na wózku inwalidzkim.
3. Czas pracy i zasady wypłaty wynagrodzenia:
1) norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin,
2) norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40 godzin,
3) wynagrodzenie za pracę wypłacane jest raz w miesiącu z dołu, nie wcześniej niż 3 dni robocze przed zakończeniem miesiąca i nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, za który wynagrodzenie przysługuje,
4) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie w miesiącu lipiec 2017 r. wyniósł poniżej 6 %.

V. Wymagane dokumenty:
Kandydat na stanowisko urzędnicze musi złożyć:
1) list motywacyjny i życiorys (CV),
2) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
4) dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie: świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach),
5) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana w postępowaniu konkursowym na ww. stanowisko zobowiązana będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
6) oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /Dz.U. z 2013 r., poz. 168/),
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
8) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: „Nabór na stanowisko PODINSPEKTOR DS. INWESTYCJI ‘’– osobiście lub listem poleconym do dnia 08.09.2017 r., w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu przy ul. Wyspiańskiego 35 c, Sekretariat pokój 219, w godz. od 7.30 do 15.30 w dniu 08.09.2017 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu do Zakładu).

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl – jednostki organizacyjne – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej).

CAZ

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook