Menu

Oferty

Sąd Rejonowy w Świnoujściu poszukuje kandydata do pracy na stanowisku stażysty

Sąd Rejonowy w Świnoujściu
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku stażysty – 1 etat

Termin składania ofert do dnia 10 marca   2017 r.

Lista  osób  zakwalifikowanych  i  dopuszczonych  do  kolejnego  etapu  konkursu  wraz  z  terminem  i  miejscem   przeprowadzenia
konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej sądu  (www.swinoujscie.sr.gov.pl) i na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego
w  Świnoujściu   ul.  Paderewskiego  6.  Osoby,  które  nie  złożą  kompletu  dokumentów  oraz  osoby,  które  nie  będą  spełniały
warunków ustawowych, nie zostaną zakwalifikowane i dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.

Zgłoszenie powinno zawierać :
–  podanie,  CV,    kserokopię  świadectwa/dyplomu  ukończenia  szkoły,    ewentualnie  kserokopie
świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia,
– oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i publiczn ych,
– oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji.

Wymagania:
·  posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
·  posiadają wykształcenie minimum średnie oraz zdany egzamin maturalny,
·  mają nieposzlakowaną opinię,
·  przeciwko którym nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwa skarbowe,
·  nie były karane za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
·  znajomość technik pracy biurowej, w tym  umiejętność  biegłego pisania oraz posługiwania
się  sprzętem  komputerowym,  w  stopniu  umożliwiającym  samodzielne  sporządzanie
dokumentacji w formacie Word, mile widziana znajomość programu Excel,
·  posiadają stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
Wymagania dodatkowe:
·  wysoka kultura osobista,
·  komunikatywność, operatywność  dokładność i dobra organizacja pracy,
·  umiejętność pracy w zespole,
·  odporność na stres,
Przewidywany zakres zadań do pracy na stanowisku :
Protokołowanie na sali rozpraw i wykonywanie wszelkiej związanej z tym pracy w sekretariacie
wydziału.
Wysokość proponowanego wynagrodzenia:
2.000,- złotych brutto + ewentualny dodatek za wysługę lat do maksymalnie  20% wynagrodzenia
zasadniczego miesięcznie.

CAZ

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook