Menu

Oferty

Nabór na stanowisko : Strażnik działu ochrony w Areszcie Śledczym w Świnoujściu.

CAZ

Areszt Śledczy w Świnoujściu ogłasza nabór do Służby Więziennej na stanowisko: Strażnik działu ochrony.

 • WYMAGANIA:
  • W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:
  • posiadająca obywatelstwo polskie,
  • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,
  • korzystająca z pełni praw publicznych,
  • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
  • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
  • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

 • Wymagane dokumenty:
 • – podanie o przyjęcie do służby, CV
 • –   Wypełniona ankieta personalna (do pobrania ze strony http://www.sw.gov.pl/pl/praca/zasady-przyjecia-do-sluzby-wieziennej/ lub Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej, Załącznik nr 1, Dz. U. Nr 186, poz. 1247).
 • –  świadectwa  pracy lub służby
 • – dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie , kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne
 •  – kserokopia książeczki wojskowej
 • – kserokopię dowodu osobistego
 • – zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej
 •  – kserokopie odpisów skróconych aktów urodzenia własnego, małżonka i  dzieci oraz aktu małżeństwa

 

Kandydaci proszeni są  o dostarczenie /przesłanie dokumentów na adres:

Areszt Śledczy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 25A, 72-600 Świnoujście w terminie do:

 03 marca 2017 roku ( oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane)

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie po dokonaniu oceny złożonych dokumentów.

 • Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
 • -ocena złożonych dokumentów
 • -rozmowa kwalifikacyjna
 • -testy sprawności fizycznej
 • -badania psychologiczne
 • -uzyskanie informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych
 • -ustalenie przez właściwą komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej kandydata
 • -sporządzenie arkusza oceny predyspozycji kandydata
 • -zatwierdzenie listy kandydatów przez dyrektora jednostki.
Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook