Menu

Oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku pracownika socjalnego w Dziale Pracy Socjalnej

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która:

 1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 2. przed 01 stycznia 2008r. otrzymała dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,
 3. posiada ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;
 4. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
 1. pedagogika,
 2. pedagogika specjalna,
 3. politologia,
 4. polityka społeczna,
 5. psychologia,
 6. socjologia,
 7. nauki o rodzinie
 1. przed dniem 1 stycznia 2007 r. otrzymała dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna,
 2. przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończyła lub kontynuowała studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,
 3. przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyła studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia,
 4. w dniu 01 maja 2004r. kontynuowała i do dnia 31 października 2007r. ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia,
 5. przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia po uzyskaniu dyplomu mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.Wymiar czasu pracy – cały etat.
 6. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo na około 1 rok, możliwość dalszego zatrudnienia.Wymiar czasu pracy – cały etat.

  Osoby zainteresowane podjęciem pracy powinny złożyć:

  1. podanie o przyjęcie do pracy,
  2. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
  4. dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach),
  5. oświadczenie, że:
  1. jest obywatelem polskim,
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
  1. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r.,poz. 922).Termin i miejsce składania dokumentów:
  2. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
  3. dokumenty można składać do dnia 28 marca 2017r. do godziny 1500 w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).

  Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.CAZ

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook