Menu

Archiwum

Prawo dla Każdego

W cyklu Prawo Dla każdego gościliśmy w Strefie Kobiet przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy, który przekazał nam szereg informacji dotyczących prawa pracy i ogólnych warunków związanych z podejmowaniem zatrudnienia. Bardzo serdecznie dziękujemy.

Pani Elżbieta Bruch i Akademia Każdego Wieku.

Akademia Każdego Wieku zawitała do Strefy Kobiet.
Co ciekawego można robić w Świnoujściu w wolnym czasie?
Pani Elżbieta Bruch przekonywała uczestniczki do uczestnictwa w spotkaniach integracyjnych, zajęciach z decoupage, tai chi, kursach komputerowych oraz językowych.
Dziękujemy i polecamy się na przyszłość.

Centrum Terapii Naturalnych.

Akupunktura, Chińska medycyna, masaże.
Pani Joanna Kabat – Hyżak z Centrum Terapii Naturalnych zaprezentowała w jaki sposób odpowiednio się odżywiać i dbać o nasze ciało aby mogło nam służyć w pełnym zdrowiu jak najdłużej. Wszystko z zakresu medycyny kobiecej i nie tylko!
Serdecznie dziękujemy i zapraszamy.

Stefa Kobiet z wizytą w Studio Fitness Energy.

W myśl powiedzenia, że:
„Twoje ciało może więcej niż podpowiada Ci Twój umysł” dzisiejsze zajęcia w Strefie Kobiet przebiegły bardzo aktywnie. Dzięki pomocy Pani Marty ze Studia Energy Fitness wiemy jak prawidłowo ćwiczyć i trenować!
Bardzo serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie

Spotkanie z Panią Martą Stefańską ze Studia Fitness Energy.

W myśl powiedzenia, że:
„Twoje ciało może więcej niż podpowiada Ci Twój umysł”  zajęcia w Strefie Kobiet przebiegły bardzo aktywnie. Dzięki pomocy Pani Marty ze Studia Energy Fitness wiemy jak prawidłowo ćwiczyć i trenować!
Bardzo serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie .

Sąd Rejonowy w Świnoujściu poszukuje kandydata do pracy na stanowisku stażysty

Sąd Rejonowy w Świnoujściu
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku stażysty – 1 etat

Termin składania ofert do dnia 10 marca   2017 r.

Lista  osób  zakwalifikowanych  i  dopuszczonych  do  kolejnego  etapu  konkursu  wraz  z  terminem  i  miejscem   przeprowadzenia
konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej sądu  (www.swinoujscie.sr.gov.pl) i na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego
w  Świnoujściu   ul.  Paderewskiego  6.  Osoby,  które  nie  złożą  kompletu  dokumentów  oraz  osoby,  które  nie  będą  spełniały
warunków ustawowych, nie zostaną zakwalifikowane i dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.

Zgłoszenie powinno zawierać :
–  podanie,  CV,    kserokopię  świadectwa/dyplomu  ukończenia  szkoły,    ewentualnie  kserokopie
świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia,
– oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i publiczn ych,
– oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji.

Wymagania:
·  posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
·  posiadają wykształcenie minimum średnie oraz zdany egzamin maturalny,
·  mają nieposzlakowaną opinię,
·  przeciwko którym nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwa skarbowe,
·  nie były karane za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
·  znajomość technik pracy biurowej, w tym  umiejętność  biegłego pisania oraz posługiwania
się  sprzętem  komputerowym,  w  stopniu  umożliwiającym  samodzielne  sporządzanie
dokumentacji w formacie Word, mile widziana znajomość programu Excel,
·  posiadają stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
Wymagania dodatkowe:
·  wysoka kultura osobista,
·  komunikatywność, operatywność  dokładność i dobra organizacja pracy,
·  umiejętność pracy w zespole,
·  odporność na stres,
Przewidywany zakres zadań do pracy na stanowisku :
Protokołowanie na sali rozpraw i wykonywanie wszelkiej związanej z tym pracy w sekretariacie
wydziału.
Wysokość proponowanego wynagrodzenia:
2.000,- złotych brutto + ewentualny dodatek za wysługę lat do maksymalnie  20% wynagrodzenia
zasadniczego miesięcznie.

CAZ

Nabór na stanowisko : Strażnik działu ochrony w Areszcie Śledczym w Świnoujściu.

CAZ

Areszt Śledczy w Świnoujściu ogłasza nabór do Służby Więziennej na stanowisko: Strażnik działu ochrony.

 • WYMAGANIA:
  • W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:
  • posiadająca obywatelstwo polskie,
  • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,
  • korzystająca z pełni praw publicznych,
  • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
  • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
  • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

 • Wymagane dokumenty:
 • – podanie o przyjęcie do służby, CV
 • –   Wypełniona ankieta personalna (do pobrania ze strony http://www.sw.gov.pl/pl/praca/zasady-przyjecia-do-sluzby-wieziennej/ lub Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej, Załącznik nr 1, Dz. U. Nr 186, poz. 1247).
 • –  świadectwa  pracy lub służby
 • – dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie , kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne
 •  – kserokopia książeczki wojskowej
 • – kserokopię dowodu osobistego
 • – zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej
 •  – kserokopie odpisów skróconych aktów urodzenia własnego, małżonka i  dzieci oraz aktu małżeństwa

 

Kandydaci proszeni są  o dostarczenie /przesłanie dokumentów na adres:

Areszt Śledczy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 25A, 72-600 Świnoujście w terminie do:

 03 marca 2017 roku ( oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane)

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie po dokonaniu oceny złożonych dokumentów.

 • Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
 • -ocena złożonych dokumentów
 • -rozmowa kwalifikacyjna
 • -testy sprawności fizycznej
 • -badania psychologiczne
 • -uzyskanie informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych
 • -ustalenie przez właściwą komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej kandydata
 • -sporządzenie arkusza oceny predyspozycji kandydata
 • -zatwierdzenie listy kandydatów przez dyrektora jednostki.
Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook