Menu

Archiwum

Nabór wniosków na doposażenie stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu

ogłasza nabór wniosków

na doposażenie stanowiska pracy w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego WZ

Wnioski będą rozpatrywane w trybie ciągłym do wyczerpania środków przewidzianych na realizację powyższej formy wsparcia w ramach realizowanego projektu.

Wysokość refundacji wynosi 20 000 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu przy ulicy Wojska Polskiego 1/2a lub telefonicznie pod numerem 91 321 97 58.

Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 35 c, na podstawie z art. 11, 12 i 13 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016, poz. 902) ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY KSIĘGOWY.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: „Nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO” – osobiście lub listem poleconym do dnia 06.02.2017 r., w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu przy ul. Wyspiańskiego 35 c, Sekretariat  pokój 219, w godz. od 7.30 do 15.30 w dniu 06.02.2017 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu do Zakładu). Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl – jednostki organizacyjne- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Oferty złożone po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 321 22 80 wew. 30.

http://bip.um.swinoujscie.pl/?cid=2930&bip_id=21613

CAZ

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w referacie organizacji i logistyki w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: „Nabór na stanowisko INSPEKTORA w Referacie organizacji i logistyki” – osobiście lub listem poleconym do dnia 31.01.2017 r., w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu przy ul. Wyspiańskiego 35C, Sekretariat  pokój 219, w godz. od 7:30 do 15:30 w dniu 31.01.2017 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu do Zakładu).

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl – jednostki organizacyjne – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej).

http://www.bip.um.swinoujscie.pl/?cid=3122&bip_id=21567

caz

Rusza nowa edycja programu specjalnego Strefa Kobiet.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie Panie zainteresowane udziałem

w programie specjalnym Strefa Kobiet.

Spotkanie informacyjne 30 stycznia 2017 roku godz. 12.00

Sala Informacji Zawodowej, ul. Wojska Polskiego 1/1, Miejski Dom Kultury, III piętro , sala 420.

str 1

400 plus w Centrum Aktywizacji Zawodowej

dzieciForma pomocy dla osób wychowujących dzieci do 6 roku życia.
Możesz uzyskać zwrot faktycznie poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem, jeśli podejmiesz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Refundację kosztów będziesz mógł otrzymywać przez okres do 6 miesięcy.
O refundację możesz ubiegać się, jeśli spełnisz poniższe warunki:
• jesteś osobą bezrobotną i wychowujesz co najmniej jedno dziecko do lat 6 (lub dziecko niepełnosprawne do lat siedmiu) albo opiekujesz się osobą zależną,
• podejmiesz zatrudnienie albo inną pracę zarobkową,
• zostaniesz skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie,
• Twoje miesięczne przychody nie przekroczą minimalnego wynagrodzenia

Zadzwoń i dowiedz się więcej:
Edyta Zaremba 91 321 97 52,
Beata Szczerba 91 321 97 51.

Pracodawco – obniż koszty zatrudnienia pracownika!

Przypominamy, że nie musisz płacić składek na Fundusz pracy jeżeli:
– zatrudnisz osobę bezrobotną, która ukończyła 50 rok życia (okres pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia).
– zatrudnisz skierowana osobę bezrobotną, która nie ukończyła 30 roku życia (okres pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia).
– zatrudniasz pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego (okres pierwszych 36 miesięcy zatrudnienia po powrocie z urlopu).

Podstawa prawna:
Art. 104a, art. 104b. ust. 1 i 2, art. 104c ustawy z dnia 20.04.2004 o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 645).

49414

Hotel Radisson Blu zaprasza:

Dołącz do zespołu!
Przyjdź na spotkanie.
26 stycznia 2017r o godz. 11.00
Al. Baltic Park Molo 1 (przy biurze VACATION CLUB)

radisson

23.01.2017r. Zapraszamy na spotkanie z pracodawcą.

inter-banerbig

Interkadra – jest działającą na rynku europejskim renomowaną Agencją Pracy Tymczasowej, Doradztwa Personalnego oraz Pośrednictwa Pracy na terenie RP i za granicą, wpisaną na podstawie Certyfikatu Ministra Gospodarki i Pracy do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 3372. Jesteśmy jedną z największych polskich agencji świadczących usługi opiekuńcze i pielęgniarskie na rzecz klientów indywidualnych w Niemczech.

Agencja Zatrudnienia InterKadra Sp. z o.o.(nr cert 3372) ma zaszczyt poinformować, że w dniu 23.01.2017 (poniedziałek) o godz. 11 w Miejskim Domu Kultury odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące ofert pracy na stanowisku:

Opiekun/-ka Osób Starszych w Niemczech.
Osoby zainteresowane pracą w tym charakterze serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu!
Spotkanie informacyjne w Świnoujściu 23.01.2017 (poniedziałek) godz. 11Miejski Dom Kultury, ul. Wojska Polskiej 1/1 Sala Informacji Zawodowej (nr 420, IV p.).
Podczas spotkania informacyjnego będą mieli Państwo okazję porozmawiać i omówić:
● charakter pracy Opiekuna/-ki Osób Starszych w Niemczech;
● wymagania na tym stanowisku;
● korzyści płynące z legalnej pracy za granicą.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt:
Anna Włodarczyk, Specjalista ds. Rekrutacji, 503 102 635 lub
a.wlodarczyk@interkadra.pl

 

 

Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 35 c, na podstawie z art. 11, 12 i 13 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016, poz. 902) ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze – GŁÓWNY KSIĘGOWY.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: „Nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO” – osobiście lub listem poleconym do dnia 20.01.2017 r., w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu przy ul. Wyspiańskiego 35 c, Sekretariat pokój 219, w godz. od 7.30 do 15.30 w dniu 20.01.2017 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu do Zakładu).Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl – jednostki organizacyjne- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej).     Oferty złożone po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane.

 • Wymagania konieczne:

 

O stanowisko mogą ubiegać się osoby, które:

 1. posiadają obywatelstwo polskie *,
 2. posiada znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 3. mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,
 4. nie były prawomocnie skazane za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. cieszą się nieposzlakowaną opinią,
 6. spełniają jeden z poniższych warunków:
 1. ukończyły ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadają co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 2. ukończyły średnią , policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadają co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiadają certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
 5. przynajmniej pół roku pełnili obowiązki Głównego księgowego,
 6. posiadają dobrą znajomość regulacji prawnych w zakresie finansów publicznych, rachunkowości, prawa zamówień publicznych, ubezpieczeń społecznych,  
 7. znajomość obowiązujących ustaw związanych ze stanowiskiem w tym w szczególności: ordynacji podatkowej, przepisów w zakresie VAT, podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy kodeks pracy.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość obsługi komputera w zakresie systemu informatycznego niezbędnego do prowadzenia ewidencji księgowej, obsługi programu finansowo-księgowego, rozliczania rachunków, środków trwałych, systemu bankowości elektronicznej, a także elektroniczna obsługa ZUS, PFRON, Urzędu Skarbowego.
 2. doświadczenie w samodzielnym wykonywaniu powierzonych zadań,
 3. umiejętność samodzielnego sporządzania sprawozdań finansowych,
 4. umiejętność praktycznej interpretacji przepisów,
 5. umiejętność pracy w zespole i organizacji jego pracy,
 6. sumienność, dokładność, odpowiedzialność,
 7. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych,
 8. bardzo dobra obsługa komputera, pakietu Office oraz urządzeń biurowych,
 9. umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Zakres wykonywanych zadań:

 

  1. nadzorowanie pracy oraz planowanie i organizowanie pracy podległych komórek organizacyjnych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zarządzeniami, wytycznymi i zaleceniami przełożonych, w tym: realizacji wystąpień pokontrolnych i innych organów kontrolnych, przestrzegania zasad postępowania w zakresie realizacji bieżących należności i windykacji zaległości oraz niedopuszczenia  do przedawnień należności, przestrzegania zasad i przepisów dotyczących zabezpieczania informacji ustawowo chronionych,
  2. prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych na podstawie upoważnienia Dyrektora,
  3. prowadzenie rachunkowości jednostki,
  4. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  5. dokonywanie wstępnej kontroli w zakresie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym i kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  6. dokonywanie wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,
  7. opracowywanie projektów prawa wewnętrznego w zakresie gospodarki własnej zakładu oraz realizacji dochodów, a w szczególności polityki rachunkowości i procedur kontroli wydatkowania środków publicznych,
  8. aprobowanie planów finansowych dochodów i wydatków zakładu, planów urlopów wypoczynkowych pracowników w nadzorowanych komórkach organizacyjnych, planów pracy nadzorowanych komórek organizacyjnych, zakresów czynności podległych pracowników, wniosków w sprawach personalnych podległych pracowników, projektów innych pism i dokumentów sporządzanych w nadzorowanych komórkach organizacyjnych,
  9. inicjowanie oraz nadzorowanie inwentaryzacji składników majątkowych zakładu,
  10. analizowanie i kontrolowanie wykorzystania środków finansowych przydzielonych z budżetu Miasta Świnoujście, ze środków Unii Europejskiej będących w dyspozycji zakładu,
  11. badanie przyczyn przedawnienia zobowiązań cywilnoprawnych, ustalanie osób odpowiedzialnych za dopuszczenie do przedawnień zobowiązań oraz przedkładanie wniosków o dokonanie odpisu z ksiąg rachunkowych zaległości przedawnionych,
  12. dokonywania okresowych ocen pracy podległych pracowników, w uzasadnionych przypadkach wnioskowanie o dodatkowe wynagrodzenie dla tych osób; nadzorowanie efektywnego wykorzystania czasu pracy podległych pracowników,
  13. tworzenie instrukcji i procedur usprawniających pracę w nadzorowanej komórce organizacyjnej oraz w zakładzie,
  14. naliczanie wynagrodzeń dla pracowników i sporządzanie listy płac, w tym: przygotowywanie zestawień listy płac do księgowania, weryfikacja danych płacowych pod kątem rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS, sporządzanie raportów z płac, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS, deklaracji podatkowych (PIT-11, PIT-8AR, PIT-40, PIT-4R) wraz z przygotowaniem rozliczeń dla Sekcji Księgowości,
  15. współudział w sporządzaniu dokumentów sprawozdawczych z zakresu spraw płacowych (PFRON, GUS)
  16. obowiązki wynikające z funkcji kierownika podległych pracowników.

 

Praca wykonywana w siedzibie Zakładu przy ul. Wyspiańskiego 35c  w Świnoujściu, którego wyposażenie zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki do jej świadczenia, stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze budynku,podstawowe wyposażenie stanowiska pracy:

 1. a) zestaw komputerowy,
 2. b) meble biurowe,

4) oświetlenie sztuczne i naturalne,

5) budynek nie jest wyposażony w urządzenia umożliwiające poruszanie się na wózku inwalidzkim.

 Czas pracy i zasady wypłaty wynagrodzenia:

1) norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin,

2) norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40 godzin,

3) wynagrodzenie za pracę wypłacane jest raz w miesiącu z dołu, nie wcześniej niż  3 dni robocze przed zakończeniem miesiąca i nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, za który wynagrodzenie przysługuje,

4) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie w grudniu 2016 r. wyniósł poniżej 6 %.

 

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 2. Kandydat na stanowisko urzędnicze musi złożyć:
 1. list motywacyjny i życiorys (CV),
 2. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 4. dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie: świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach   i szkoleniach),
 5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana w postępowaniu konkursowym na ww. stanowisko zobowiązana będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
 6. oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych   (art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /Dz.U. z 2013 r., poz. 168/),
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 1. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 321 22 80 wew. 30.*Dyrektor Zakładu, upowszechniając informację o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902 ze zm.).                                                               CAZ

Nabór na stanowisko Kierownika w referacie organizacji i logistyki w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 35C, na podstawie z art. 11, 12 i 13 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016, poz. 902) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACJI I LOGISTYKI 1/1 etat

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: „Nabór na stanowisko Kierownika w Referacie organizacji i logistyki” – osobiście lub listem poleconym do dnia 23.01.2017 r., w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu przy ul. Wyspiańskiego 35C, Sekretariat pokój 219, w godz. od 7:30 do 15:30 w dniu 23.01.2017 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu do Zakładu).

 • Wymagania konieczne:

 

O stanowisko mogą ubiegać się osoby, które:

 1. posiadają obywatelstwo polskie *;
 2. mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych;
 3. nie były prawomocnie skazane za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. cieszą się nieposzlakowaną opinią;
 5. posiadają wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
 6. posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie;
 7. mają ukończony kurs, szkolenia lub studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;
 8. mają umiejętność organizowania pracy i kierowania zespołem;
 9. posiadają bardzo dobrą znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa zamówień publicznych oraz finansów publicznych;
 10. posiadają wiedzę w zakresie obowiązujących ustaw związanych ze stanowiskiem              w tym w szczególności: ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy prawo budowlane, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy o samorządzie gminnym.
 • Wymagania dodatkowe:

 

 • doświadczenie w samodzielnym wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność samodzielnego sporządzania sprawozdań,
 • umiejętność praktycznej interpretacji przepisów,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji i mediacji z kontrahentami;
 • sumienność, dokładność, odpowiedzialność,
 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Zakres wykonywanych zadań:

 

  1. nadzór, kontrolę, organizację i koordynację czynności w zakresie podziału pracy pomiędzy podległych pracowników w kierowanej komórce, w tym nadzór nad obsługą sekretariatu Zakładu oraz informatyczną i kadrowo – płacową Zakładu,
  2. przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w oparciu o dane merytoryczne i formalne przygotowane przez poszczególne komórki Zakładu,
  3. kontrolę zgodności sposobu udzielania zamówień na usługi, towary i materiały z prawem zamówień publicznych oraz prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości dotyczącej udzielanych zamówień zgodnie z tą ustawą,
  4. przygotowywanie i prowadzenie postępowań w ramach zakupów i dostaw przewidzianych w prawie zamówień publicznych dla zachowania ciągłości pracy Zakładu,
  5. czuwanie nad terminową realizacją zadań, w tym upływem terminu obowiązywania zawartych umów poprzez informowanie właściwych komórek merytorycznych o konieczności rozpoczęcia procedury wyłonienia dostawców, w tym w oparciu o prawo zamówień publicznych,
  6. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w sprawach związanych z zaopatrzeniem i organizacją pracy Zakładu,
  7. nadzór nad składnicą akt zakładowych według obowiązujących w tym zakresie instrukcji,
  8. nadzór nad administracją personalną Zakładu, dokumentami sprawozdawczymi z zakresu spraw kadrowych i płacowych (PFRON, GUS, ZFŚŚ), dokumentami przesyłanymi drogą elektroniczną na potrzeby ZUS,
  9. nadzór nad zakładową obroną cywilną oraz współpraca z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w wykonywaniu zadań obronności cywilnej,
  10. koordynacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  11. przygotowywanie bieżących dokumentów i zestawień na potrzeby Zakładu,
  12. przygotowywanie projektów, zarządzeń, decyzji i innych aktów prawa wewnętrznego w zakresie spraw organizacyjnych Zakładu, nadzór nad prowadzeniem ewidencji i rejestrów w zakresie powierzonego mienia,
  13. koordynacja działań w zakresie kontroli zarządczej i zarzadzania jakością,
  14. nadzór nad ewidencją umów zawartych umów przez Dyrektora w imieniu Gminy Miasto Świnoujście
  15. przygotowywanie opisów stanowisk, zakresów zadań i ocen okresowych dla pracowników Zakładu w oparciu o projekty złożone przez kierowników nadzorujących pracę innych pracowników Zakładu,
  16. przygotowywanie projektów pism w zakresie: wystąpień pokontrolnych, do prasy, odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące pracy Zakładu, odpowiedzi na interpelacje radnych,
  17. nadzór nad ewidencją przeprowadzanych kontroli oraz złożonych skarg i wniosków,
  18. aktualizację informacji do zamieszczania na stronie internetowej Zakładu lub Biuletynu Informacji Publicznej,
  19. monitoring zmian w prawie materialnym i procesowym regulującym działania organów administracji publicznej, w szczególności zmiany przepisów dotyczących zadań realizowanych przez podległą mu komórkę organizacyjną.

Warunki pracy:

1) praca administracyjno – biurowa wykonywana głównie w pozycji siedzącej,

2) praca przy monitorze ekranowym.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

1) praca wykonywana w siedzibie Zakładu przy ul. Wyspiańskiego 35C w Świnoujściu, którego wyposażenie zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki do jej świadczenia,

2) stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze budynku,

3) podstawowe wyposażenie stanowiska pracy:

 1. a) zestaw komputerowy,
 2. b) meble biurowe,

4) oświetlenie sztuczne i naturalne,

5) budynek nie jest wyposażony w urządzenia umożliwiające poruszanie się na wózku inwalidzkim.

Czas pracy i zasady wypłaty wynagrodzenia:

1) norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin,

2) norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40 godzin,

3) wynagrodzenie za pracę wypłacane jest raz w miesiącu z dołu, nie wcześniej niż 3 dni robocze przed zakończeniem miesiąca i nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, za który wynagrodzenie przysługuje,

4) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie w miesiącu grudzień 2016 r. wyniósł poniżej 6 %.

Kandydat na stanowisko urzędnicze musi złożyć:

 1. list motywacyjny i życiorys (CV),
 2. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 4. dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach),
 5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana w postępowaniu konkursowym na ww. stanowisko zobowiązana będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
 6. oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych),
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  do celów rekrutacji 
  1. Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
  1. Proponujemy zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony (służba przygotowawcza).
  2. Oferty złożone po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywanie.
  3. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 091 321 22 80 wew. 56
  5. *Dyrektor Zakładu, upowszechniając informację o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowyc(Dz. U. z 2016, poz. 902)

CAZ

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook