Menu

Archiwum

Nowy numer infolinii dla osób niepełnosprawnych.

Od 8 sierpnia Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) uruchamia nowy dodatkowy numer infolinii dla osób niepełnosprawnych: 0 801 108 600 dla połączeń z telefonów stacjonarnych.

 

Dotychczasowy numer infolinii: 22 50 55 670 nadal będzie czynny dla połączeń z telefonów komórkowych. Infolinia będzie działać od poniedziałku do piątku, w godzinach: 9.00 – 15.30.

 

Uruchomienie nowego numeru pozwoli na skrócenie czasu oczekiwania na połączenie oraz obniżenie kosztów połączeń dla klientów Funduszu (osoba telefonująca poniesie koszt tylko  pierwszej minuty połączenia – zgodnie z cennikiem operatora).

 

Pracownicy infolinii udzielają informacji w zakresie m.in. zadań ustawowych PFRON, uprawnień osób niepełnosprawnych, realizowanych programów.

 

W Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działają jeszcze dwie infolinie:

 

0 801 233 554 (lub 22 581 84 10) – udzielająca informacji wyłącznie w sprawach związanych z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych lub refundacją składek na ubezpieczenie społeczne oraz zagadnieniami Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR).

22 50 55 699 – informująca wyłącznie w sprawach związanych z obowiązkowymi wpłatami na PFRON oraz z zagadnieniami systemu e-PFRON, umożliwiającego pracodawcy przygotowanie i składanie dokumentów poprzez teletransmisję danych w formie dokumentów elektronicznych.

niepełnospr

Zostań rodzicem zastępczym.

Jeśli chciałbyś pomóc pozbawionym opieki i wychowania dzieciom, szczególnie takim, które potrzebują poczucia bezpieczeństwa i opieki tuż po zabraniu od rodziców biologicznych, którzy źle wypełniali swoją rolę – zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu i zostań rodzicem zastępczym.

rodzina zastępczarodzrodzinadomy dzieckarrr

Oferta Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie i Koszalinie.
W ofercie porady zawodowe indywidualne oraz grupowe, a także bezpłatne badania predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem testów diagnozy zawodowej.
Poniżej prezentujemy harmonogram spotkań:

https://www.wup.pl/pl/dla-bezrobotnego/ciipkz-poradnictwo-zawodowe/aktualne-zdjcia/szczecin/ckii

Spotkanie dla osób niepełnosprawnych.

Już jutro 22 lipca o godzinie 11.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób niepełnosprawnych.
Dowiesz się o możliwościach wsparcia oraz formach pomocy dla osób niepełnosprawnych oferowanych przez PFRON oraz Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu.
Miejsce spotkania:
Sala Informacji Zawodowej PUP w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1, Budynek MDK, III piętro , sala 420.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!niep 111

SKORZYSTAJ Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH!

LogoUE2

Aktualnie posiadamy jeszcze wolne środki na:
– staże
– prace interwencyjne
– dotacje na podjęcie działalności gospodarczej.

NIE POZWÓL BY CIĘ KTOŚ WYPRZEDZIŁ I ZŁÓŻ WNIOSEK JUŻ DZIŚ!

WYMIENIONE FORMY WSPARCIA BĘDĄ REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE MIASTO ŚWINOUJŚCIE (II), KTÓRY JEST SKIEROWANY DO OSÓB PONIŻEJ 30 ROKU ŻYCIA.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu przy ulicy Wojska Polskiego 1/2a lub telefonicznie pod numerem 91 321 97 58.

Informator dla osób z niepełnosprawnością

informacja-620x350

Informator dla osób niepełnosprawnych został opracowany przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu. Znajdują się w nim najważniejsze informacje przydatne osobom niepełnosprawnym, dotyczące m.in. orzecznictwa lekarskiego, legitymacji osoby niepełnosprawnej, zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, zasiłków, a także kształcenia i przejazdów środkami komunikacji publicznej. Aby ułatwić osobom niepełnosprawnym dotarcie do możliwie najszerszej wiedzy na temat uprawnień im przysługujących, zostały one zebrane i przedstawione w niniejszej publikacji.

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Zachęcamy do zapoznania się z Powiatowym Programem Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2016-2020.  Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu miał przyjemność uczestniczyć w tworzeniu nowego programu, mającego na celu wyznaczenia kierunku działań na rzecz osób niepełnosprawnych w trzech obszarach: rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin zamieszkałych na terenie miasta Świnoujście. Koordynacją realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu.

 

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”

 

 

 

logo pfron

 

Informujemy, iż Miasto Świnoujście po raz kolejny, przystąpiło do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym, społecznym i dostępie do edukacji. Szczególną uwagę pragnę zwrócić na Moduł II w ramach którego można uzyskać pomoc w zakresie kształcenia na poziomie wyższym w następujących formach edukacji: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Program w 2016r. obejmuje następujące obszary wsparcia:

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
1) Obszar A likwidacja bariery transportowej:
– Zadanie 1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
– Zadanie 2 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2) Obszar B likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
– Zadanie 1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
– Zadanie 2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania,

3) Obszar C likwidacja barier w poruszaniu się:
– Zadanie 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym,
– Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne,
– Zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

4) Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla
osoby zależnej,

MODUŁ II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Terminy składania wniosków w ramach Modułu I:
– od dnia 21 marca 2016r. do dnia 30 sierpnia 2016r.

Termin składania wniosków w ramach Modułu II:

21.03.2016 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1-y cykl 2016)
15.04.2016 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1-y cykl 2016)
31.05.2016 Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 15.04.2016r.
01.09.2016 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie (2-gi cykl 2016)
10.10.2016 Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach programu (2-gi cykl 2016)
31.01.2017 Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu w 2016r. (zakończenia wypłat dofinansowania w odniesieniu do wniosków złożonych w 2016r.)
30.06.2017 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2016r. – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które w poszczególnych obszarach spełniają następujące warunki:

MODUŁ I
1. Obszar A: Zadanie 1: – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
– wiek do 18 lat lub aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
– dysfunkcja narządu ruchu,
2. Obszar A: Zadanie 2: – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
– wiek aktywności zawodowej,
– dysfunkcja narządu ruchu,
2. Obszar B: Zadanie 1,2-znaczny stopień niepełnoprawności lub orzeczenie o
niepełnosprawności
– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
– dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
3.Obszar C: Zadanie 2 : – znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o
niepełnosprawności,
Zadanie 3 i 4: – stopień niepełnosprawności,
– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
– potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu
chorobowego,
– potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania
zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
4. Obszar D : – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
– aktywność zawodowa,
– pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

MODUŁ II

1. posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
2. nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” należy złożyć w samorządzie powiatowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Zgodnie z normą kodeksu cywilnego – art. 25 kodeksu cywilnego to miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe. Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miejsca zameldowania. Meldunek jest czynnością administracyjną.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu w zakładce – dokumenty do pobrania lub siedzibie MOPR ul. Dąbrowskiego 4, pokój 318 – III piętro tel. 91 322 54 82. Informacji udzielą Panie: Dorota Reda – Grzeszek, Monika Weremij w godzinach od 7:30 do 15:30.

Oferta pracy na stanowisko sprzątaczka.

Firma ATUT Sp. z o.o. jest Zakładem Pracy Chronionej zajmujący się kompleksowym utrzymywaniem czystości na obiektach. W związku z planowanym rozszerzeniem działalności i zatrudnieniem pracowników na terenie Świnoujścia chcielibyśmy zatrudnić pracowników z grupami niepełnosprawności.

Zapewniamy:

Umowę o pracę

Warunki dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Kontakt:

Halina Klein – Specjalista ds. kadr i BHP

tel. 883-088-899

E- mail: kadry@atut.co

www.atut.comale-cartoon-on-wheel-chair

Chcesz założyć własną firmę?

Złóż wniosek o dotacje na podjęcie działalności gospodarczej i zyskaj do 20 tysięcy złotych!

Aktualnie posiadamy środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób pragnących założyć własną działalność gospodarczą.
Pobierz wniosek lub zadzwoń do naszego doradcy i dowiedz się więcej tel. 91 321 97 53.

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook