Menu

Aktualności dla osób niepełnosprawnych

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”

 

 

 

logo pfron

 

Informujemy, iż Miasto Świnoujście po raz kolejny, przystąpiło do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym, społecznym i dostępie do edukacji. Szczególną uwagę pragnę zwrócić na Moduł II w ramach którego można uzyskać pomoc w zakresie kształcenia na poziomie wyższym w następujących formach edukacji: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Program w 2016r. obejmuje następujące obszary wsparcia:

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
1) Obszar A likwidacja bariery transportowej:
– Zadanie 1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
– Zadanie 2 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2) Obszar B likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
– Zadanie 1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
– Zadanie 2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania,

3) Obszar C likwidacja barier w poruszaniu się:
– Zadanie 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym,
– Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne,
– Zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

4) Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla
osoby zależnej,

MODUŁ II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Terminy składania wniosków w ramach Modułu I:
– od dnia 21 marca 2016r. do dnia 30 sierpnia 2016r.

Termin składania wniosków w ramach Modułu II:

21.03.2016 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1-y cykl 2016)
15.04.2016 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1-y cykl 2016)
31.05.2016 Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 15.04.2016r.
01.09.2016 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie (2-gi cykl 2016)
10.10.2016 Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach programu (2-gi cykl 2016)
31.01.2017 Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu w 2016r. (zakończenia wypłat dofinansowania w odniesieniu do wniosków złożonych w 2016r.)
30.06.2017 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2016r. – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które w poszczególnych obszarach spełniają następujące warunki:

MODUŁ I
1. Obszar A: Zadanie 1: – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
– wiek do 18 lat lub aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
– dysfunkcja narządu ruchu,
2. Obszar A: Zadanie 2: – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
– wiek aktywności zawodowej,
– dysfunkcja narządu ruchu,
2. Obszar B: Zadanie 1,2-znaczny stopień niepełnoprawności lub orzeczenie o
niepełnosprawności
– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
– dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
3.Obszar C: Zadanie 2 : – znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o
niepełnosprawności,
Zadanie 3 i 4: – stopień niepełnosprawności,
– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
– potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu
chorobowego,
– potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania
zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
4. Obszar D : – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
– aktywność zawodowa,
– pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

MODUŁ II

1. posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
2. nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” należy złożyć w samorządzie powiatowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Zgodnie z normą kodeksu cywilnego – art. 25 kodeksu cywilnego to miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe. Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miejsca zameldowania. Meldunek jest czynnością administracyjną.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu w zakładce – dokumenty do pobrania lub siedzibie MOPR ul. Dąbrowskiego 4, pokój 318 – III piętro tel. 91 322 54 82. Informacji udzielą Panie: Dorota Reda – Grzeszek, Monika Weremij w godzinach od 7:30 do 15:30.

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook