Menu

Archiwum

Nowy nabór – Dotacja 5.000 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu ogłasza nabór na dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw
prowadzących działalność oznaczoną jednym z trzech kodów PKD.

Dotacja do wysokości 5.000 zł

Dotację będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, których przychód z działalności  w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w grudniu 2021 r. był niższy co najmniej o 40 % w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., lub w listopadzie 2021 r. oraz spełniali na dzień 31 marca 2021 r. warunek prowadzenia działalności określonymi kodami
według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności.

Dotacje będą wypłacane na podstawie wniosków składanych wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl

Nabór zostanie uruchomiony 01.01.2022 r. i będzie trwał do 15 kwietnia 2022 r.

Więcej informacji: 91-321-97-71

 O dotację mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy oraz mali przedsiębiorcy posiadający kod PKD:

56.30.Z
Przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m. in. dyskoteki serwujące głównie napoje).

93.29.A
Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.

93.29.Z
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Do 10-06-2021 można składać wnioski o dofinansowania w ramach tarczy antykryzysowej

⛔ UWAGA – UWAGA ⛔

Do 🔟 czerwca 2021 r. można składać wnioski na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (15 zzb)

oraz o dofinansowanie dla samozatrudnionych przedsiębiorców (15 zzc).

⛔ Składając wniosek jeszcze w MAJU możesz dostać jeszcze 2 miesiące dofinansowania.

⛔ Składając wniosek w CZERWCU dostaniesz dofinansowanie na 1 miesiąc.

⛔ Dotacje branżowe w wysokości 5.000 zł można składać do końca sierpnia 2021 r.

☎ Więcej informacji: 91-321-97-54; 91-321-97-71 ☎

Tarcza Antykryzysowa

NOWY NABÓR NA DOTACJE OD 26.04.2021 !!!

Dotacja do wysokości 5.000 zł

Dotację będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 marca 2021 r.. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną określonymi kodami według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności, nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na dzień 31 marca 2021 r., a ich przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był  niższy o co najmniej 40 % w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim, lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.  

Dotacje będą wypłacane na podstawie wniosków składanych wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl

Nabór został uruchomiony 26.04.2021 r. 

Więcej informacji: 91-321-97-71

Dotacja przyznawana jest na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371).

NOWY NABÓR ! – Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców

Dotacja do wysokości 5.000 zł

 Dotację będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną określonymi kodami według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności, nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na dzień 30 listopada 2020 r., a ich przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był  niższy o co najmniej 40 % w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim, lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.  

Dotacje będą wypłacane na podstawie wniosków składanych wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl

Nabór został uruchomiony 28.02.2021 r. 

Więcej informacji: 91-321-97-71, 661-031-831

Poniżej znajdują się Zasady udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż na podstawie rozporządzenia

/documents/2286941/0/Zasady%20dotacji./f735b319-4e48-4811-bbf6-9e22d999607f

Dotacja przyznawana jest na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371).

Cel projektu:

Zwiększenie zatrudnienia w szczególności wśród osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zwłaszcza tych, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Okres realizacji: 

01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.

Do kogo projekt jest adresowany?

Projekt jest skierowany do osób w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie Miasto Świnoujście (tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z niskimi kwalifikacjami).

Rekrutacja do projektu:

Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Świnoujściu informowane są o realizacji projektu przez doradców zawodowych i pośredników pracy zatrudnionych w PUP. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie są szczegółowo informowane o zasadach udzielanego wsparcia i usługach rynku pracy. Rekrutacja uczestników kończy się podpisaniem przez nich deklaracji udziału w projekcie. Projekt przewiduje równy dostęp do wsparcia dla osób spełniających warunki rekrutacji,a więc jest zgodny z zasadą równości szans dla kobiet i mężczyzn.

Co projekt oferuje?

W ramach projektu osobom bezrobotnym zostaną zaoferowane aktywne formy wsparcia, które mają na celu przeciwdziałanie bezrobociu, są to:

 • staże,
 • prace interwencyjne,
 • dotacje na podjęcie działalności gospodarczej,
 • szkolenia,
 • doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy,
 • instrumenty dofinansowania (STW) w ramach tarczy antykryzysowej.

Efekt projektu:

Uczestnicy projektu otrzymają wysokiej jakości ofertę wsparcia, obejmującą takie instrumenty i usługi rynku pracy, które zostaną indywidualnie zidentyfikowane jako konieczne do poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia przez osobę obejmowaną wsparciem.

Więcej informacji:

Katarzyna Rajner

Centrum Aktywizacji Zawodowej w Świnoujściu, pok. nr 10

tel. 91 321-97-71

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – realizacja od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) w powiecie Miasto Świnoujście. Realizacja projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasto Świnoujście (V), przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu przyczyni się do osiągnięcia ww. celu poprzez stosowanie przez tutejszy Urząd Pracy instrumentów i usług rynku pracy wynikających z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.). Biorąc powyższe pod uwagę PUP w Świnoujściu w ramach projektu będzie realizował formy wsparcia tj. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy, staże, prace interwencyjne, szkolenia oraz bony na zasiedlenie. Realizując projekt tutejszy Urząd, będzie zapewniał dostępność do oferowanego wsparcia dla wszystkich jego uczestników oraz będzie zapewniał dostępność wszystkich produktów projektu dla wszystkich ich użytkowników. Poprzez taką realizację projekt, będzie miał pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Okres realizacji projektu:

od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Do kogo projekt jest adresowany?

Projekt jest skierowany do osób młodych, w wieku do 29 roku życia, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Grupę docelową w projekcie stanowią przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

Rekrutacja do projektu:

Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Świnoujściu informowane są o realizacji projektu przez doradców zawodowych i pośredników pracy zatrudnionych w PUP. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie są szczegółowo informowane o zasadach udzielanego wsparcia i usługach rynku pracy. Rekrutacja uczestników kończy się podpisaniem przez nich deklaracji udziału w projekcie. Projekt przewiduje równy dostęp do wsparcia dla osób spełniających warunki rekrutacji, tak więc jest zgodny z zasadą równości szans dla kobiet i mężczyzn.

Co projekt oferuje ?

W ramach projektu osobom bezrobotnym zostaną zaoferowane aktywne formy wsparcia, które mają na celu przeciwdziałanie bezrobociu, są to:

 • staże,
 • prace interwencyjne,
 • dotacje na podjęcie działalności gospodarczej,
 • bony na zasiedlenie,
 • szkolenia,
 • doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy.

Efekt projektu:

Uczestnicy projektu otrzymają wysokiej jakości ofertę wsparcia, obejmująca takie instrumenty i usługi rynku pracy, które zostaną indywidualnie zidentyfikowane jako konieczne do poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia przez osobę obejmowana wsparciem.

Więcej informacji:

Katarzyna Rajner

Centrum Aktywizacji Zawodowej w Świnoujściu, pok. nr 10

tel. 91 321-97-71

Nabór na środki z Limitu KFS w 2021 r.

Działania finansowane ze środków KFS:

1. Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
2. Egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
3. Badana lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia;
4. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Procedura ubiegania się o środki z KFS:

Pracodawca planujący zorganizowanie szkolenia musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.
Zgodnie z § 6 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Społecznego przy rozpatrywaniu wniosku starosta uwzględnia między innymi:
a) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
b) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
c) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
d) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
e) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
f) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
g) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
h) ograniczenia finansowe w dysponowaniu środkami KFS przez Urząd jako element brany pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków – w przypadku niewystarczających środków Urząd może zastosować dodatkowe kryteria np.: zwracać uwagę na wnioski niewielkich firm albo wnioski pracodawców nie wykorzystujących do tej pory dofinansowania ze środków KFS.

Wybór instytucji edukacyjnej prowadzącej kształcenie ustawiczne lub przeprowadzającej egzamin pozostawia się do decyzji pracodawcy.

Wniosek może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej.

Wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać:
• bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo
• podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Minister właściwy ds. pracy określił następujące priorytety wydatkowania KFS w 2021 r:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
 8. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych
  i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Dodatkowe informacje:

• Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
• Środki z limitu KFS w roku 2021 mogą być przeznaczone dla pracodawców i pracowników bez ograniczenia wiekowego.
• Możliwość otrzymania dofinansowania na sfinansowanie kosztów kształcenia do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w przeliczeniu na jednego pracownika.

Szczęśliwego Nowego Roku !

W Nowym Roku CAZ w Świnoujściu życzy Wam 12 miesięcy zdrowia,52 tygodni szczęścia, 8760 godzin wytrwałości,525600 minut pogody ducha i 31536000sekund miłości! 🙂Szczęśliwego Nowego Roku 🥂🥳🥳🥳

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook