Menu

Aktualności

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – realizacja od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) w powiecie Miasto Świnoujście. Realizacja projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasto Świnoujście (V), przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu przyczyni się do osiągnięcia ww. celu poprzez stosowanie przez tutejszy Urząd Pracy instrumentów i usług rynku pracy wynikających z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.). Biorąc powyższe pod uwagę PUP w Świnoujściu w ramach projektu będzie realizował formy wsparcia tj. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy, staże, prace interwencyjne, szkolenia oraz bony na zasiedlenie. Realizując projekt tutejszy Urząd, będzie zapewniał dostępność do oferowanego wsparcia dla wszystkich jego uczestników oraz będzie zapewniał dostępność wszystkich produktów projektu dla wszystkich ich użytkowników. Poprzez taką realizację projekt, będzie miał pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Okres realizacji projektu:

od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Do kogo projekt jest adresowany?

Projekt jest skierowany do osób młodych, w wieku do 29 roku życia, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Grupę docelową w projekcie stanowią przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

Rekrutacja do projektu:

Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Świnoujściu informowane są o realizacji projektu przez doradców zawodowych i pośredników pracy zatrudnionych w PUP. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie są szczegółowo informowane o zasadach udzielanego wsparcia i usługach rynku pracy. Rekrutacja uczestników kończy się podpisaniem przez nich deklaracji udziału w projekcie. Projekt przewiduje równy dostęp do wsparcia dla osób spełniających warunki rekrutacji, tak więc jest zgodny z zasadą równości szans dla kobiet i mężczyzn.

Co projekt oferuje ?

W ramach projektu osobom bezrobotnym zostaną zaoferowane aktywne formy wsparcia, które mają na celu przeciwdziałanie bezrobociu, są to:

  • staże,
  • prace interwencyjne,
  • dotacje na podjęcie działalności gospodarczej,
  • bony na zasiedlenie,
  • szkolenia,
  • doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy.

Efekt projektu:

Uczestnicy projektu otrzymają wysokiej jakości ofertę wsparcia, obejmująca takie instrumenty i usługi rynku pracy, które zostaną indywidualnie zidentyfikowane jako konieczne do poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia przez osobę obejmowana wsparciem.

Więcej informacji:

Katarzyna Rajner

Centrum Aktywizacji Zawodowej w Świnoujściu, pok. nr 10

tel. 91 321-97-71

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook