Menu

Archiwum

Nabór wniosków na środki z Limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu ogłasza nabór na środki z LIMITU KFS.

Pracodawca ubiegający się w 2024 r. o przyznanie środków limitu KFS na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców musi spełnić przynajmniej jeden z poniższych priorytetów:

Minister właściwy ds. Pracy określił następujące priorytety wydatkowania z Limitu KFS w 2024 roku:
1.Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.

2.Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych

3.Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.

4.Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.

5.Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

6.Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

7.Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

8.Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

wnioski i zasady do pobrania na stronie https://caz.swinoujscie.pl/kfs/

Nabór wniosków z REZERWY KFS

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu ogłasza nabór na środki z Rezerwy KFS od 07.11.2023 r. do 10.11.2023 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu dysponuje środkami finansowymi w kwocie 103405,00 zł

Pracodawca ubiegający się w 2023 r. o przyznanie środków rezerwy KFS na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców musi spełnić przynajmniej jeden z poniższych priorytetów Rady Rynku Pracy.

Rada Rynku Pracy określiła następujące priorytety wydatkowania z Rezerwy KFS w 2023 roku:

A. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej,
Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności
Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników
zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego
wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
B. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
C. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

Dla Powiatowego Urzędu Pracy Świnoujście jako dokument strategiczny stanowi: Strategia Rozwoju województwa zachodniopomorskiego do 2023 http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/srwz_2030.pdf

Środki w ramach priorytetu C przeznacza się na wsparcie kształcenia ustawicznego w następujących branżach/obszarach:
– Edukacja , szkolnictwo (wykorzystanie potencjału ludzkiego poprzez wzmacnianie rozwoju indywidualnego
– opieka zdrowotna (usługi medyczne, rehabilitacyjne, uzdrowiskowe, pomoc społeczna)
– ochrona środowiska (wykorzystanie potencjału turystycznego i przyrodniczego, wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii.)
– niebieska gospodarka (rozwój czystych technologii, energii odnawialnej oraz odzysku surowców, rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy przy jednoczesnym zachowaniu równowagi ekosystemu)
– zielona gospodarka
– usługi na rzecz poprawy jakości środowiska
– logistyka (wsparcie systemu komunikacyjnego umożliwiającego sprawną obsługę ruchu pasażerskiego i przewozu towarów, w szczególności połączenia drogowe, kolejowe oraz transport wodny, zwiększenie dostępności komunikacyjnej)

D. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

E. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie
przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Zasady i wnioski do pobrania na stronie https://caz.swinoujscie.pl/kfs/

 

 

Nabór wniosków z REZERWY KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu ogłasza uzupełniający nabór na środki z Rezerwy KFS od 09.10.2023 r. do 13.10.2023 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu dysponuje środkami finansowymi w kwocie 58 231,00 zł

Pracodawca ubiegający się w 2023 r. o przyznanie środków rezerwy KFS na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców musi spełnić przynajmniej jeden z poniższych priorytetów Rady Rynku Pracy.

Rada Rynku Pracy określiła następujące priorytety wydatkowania z Rezerwy KFS  w 2023 roku:A. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej,
Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności
Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników
zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego
wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
B. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
C. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

Dla Powiatowego Urzędu Pracy Świnoujście  jako dokument strategiczny stanowi:Strategia Rozwoju województwa zachodniopomorskiego do 2030 r.

http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/srwz_2030.pdf
Środki w ramach priorytetu C przeznacza się na wsparcie kształcenia ustawicznego  w następujących branżach/obszarach:
– Edukacja , szkolnictwo (wykorzystanie potencjału ludzkiego poprzez wzmacnianie rozwoju indywidualnego
– opieka zdrowotna  (usługi medyczne, rehabilitacyjne, uzdrowiskowe, pomoc społeczna)
– ochrona środowiska (wykorzystanie potencjału turystycznego i przyrodniczego, wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii.)
– niebieska gospodarka  (rozwój czystych technologii, energii odnawialnej oraz odzysku surowców, rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy przy jednoczesnym zachowaniu równowagi ekosystemu)
– zielona gospodarka
– usługi na rzecz poprawy jakości środowiska
– logistyka (wsparcie systemu komunikacyjnego umożliwiającego sprawną obsługę ruchu pasażerskiego i przewozu towarów, w szczególności połączenia drogowe, kolejowe oraz transport wodny, zwiększenie dostępności komunikacyjnej)

D. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.E. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie
przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Zasady i wnioski do pobrania na stronie https://caz.swinoujscie.pl/kfs/

Ogłaszamy nabór wniosków ze środków Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu ogłasza  nabór na środki z Rezerwy KFS od 11.09.2023 r. do 15.09.2023 r.

Pracodawca ubiegający się w 2023 r. o przyznanie środków rezerwy KFS na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców musi spełnić przynajmniej jeden z poniższych priorytetów Rady Rynku Pracy.

Rada Rynku Pracy określiła następujące priorytety wydatkowania z Rezerwy KFS  w 2023 roku:

A. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej,
Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności
Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników
zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego
wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
B. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

C. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

Dla Powiatowego Urzędu Pracy Świnoujście  jako dokument strategiczny stanowi:

Strategia Rozwoju województwa zachodniopomorskiego do 2030 r.

http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/srwz_2030.pdf

Środki w ramach priorytetu C przeznacza się na wsparcie kształcenia ustawicznego  w następujących branżach/obszarach:

– Edukacja , szkolnictwo (wykorzystanie potencjału ludzkiego poprzez wzmacnianie rozwoju indywidualnego)

– opieka zdrowotna  (usługi medyczne, rehabilitacyjne, uzdrowiskowe, pomoc społeczna)

– ochrona środowiska (wykorzystanie potencjału turystycznego i przyrodniczego, wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii.)

– niebieska gospodarka  (rozwój czystych technologii, energii odnawialnej oraz odzysku surowców, rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy przy jednoczesnym zachowaniu równowagi ekosystemu)

– zielona gospodarka, gospodarka niskoemisyjna i zasobooszczędna

– usługi na rzecz poprawy jakości środowiska

– logistyka (wsparcie systemu komunikacyjnego umożliwiającego sprawną obsługę ruchu pasażerskiego i przewozu towarów, w szczególności połączenia drogowe, kolejowe oraz transport wodny, zwiększenie dostępności komunikacyjnej)

D. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób
mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów
stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
E. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie
przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Zasady i wnioski do pobrania na stronie https://caz.swinoujscie.pl/kfs/

 

Pracodawco! Zapraszamy do współpracy

Pamiętaj!

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy należy złożyć zanim zatrudnisz osobę bezrobotną. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd, podpisaniu umowy z urzędem pracy określającej warunki refundacji oraz dokonaniu wszystkich zakupów, możliwe jest zatrudnienie osoby skierowanej.

Wnioski i regulamin na stronie https://caz.swinoujscie.pl/dofinansowania-stanowisk-pracy/

Ogłaszamy nabór wniosków ze środków Rezerwy KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2022 r.

Nabór będzie prowadzony w terminie od 06.09.2022 r. do 13.09.2022 r.

Środki finansowe pozostające w dyspozycji Urzędu to kwota 63.416,00 zł

Pracodawcy mogą składać wnioski w ramach następujących priorytetów Rady Rynku Pracy:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Wnioski i zasady do pobrania na stronie https://caz.swinoujscie.pl/kfs/

Czas na nowe kwalifikacje

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu realizuje projekt pilotażowy „Czas na nowe kwalifikacje” w ramach naboru pn. „Stabilna praca-silna rodzina” finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook