Menu

Aktualności

Ogłaszamy nabór wniosków ze środków Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu ogłasza  nabór na środki z Rezerwy KFS od 11.09.2023 r. do 15.09.2023 r.

Pracodawca ubiegający się w 2023 r. o przyznanie środków rezerwy KFS na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców musi spełnić przynajmniej jeden z poniższych priorytetów Rady Rynku Pracy.

Rada Rynku Pracy określiła następujące priorytety wydatkowania z Rezerwy KFS  w 2023 roku:

A. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej,
Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności
Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników
zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego
wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
B. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

C. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

Dla Powiatowego Urzędu Pracy Świnoujście  jako dokument strategiczny stanowi:

Strategia Rozwoju województwa zachodniopomorskiego do 2030 r.

http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/srwz_2030.pdf

Środki w ramach priorytetu C przeznacza się na wsparcie kształcenia ustawicznego  w następujących branżach/obszarach:

– Edukacja , szkolnictwo (wykorzystanie potencjału ludzkiego poprzez wzmacnianie rozwoju indywidualnego)

– opieka zdrowotna  (usługi medyczne, rehabilitacyjne, uzdrowiskowe, pomoc społeczna)

– ochrona środowiska (wykorzystanie potencjału turystycznego i przyrodniczego, wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii.)

– niebieska gospodarka  (rozwój czystych technologii, energii odnawialnej oraz odzysku surowców, rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy przy jednoczesnym zachowaniu równowagi ekosystemu)

– zielona gospodarka, gospodarka niskoemisyjna i zasobooszczędna

– usługi na rzecz poprawy jakości środowiska

– logistyka (wsparcie systemu komunikacyjnego umożliwiającego sprawną obsługę ruchu pasażerskiego i przewozu towarów, w szczególności połączenia drogowe, kolejowe oraz transport wodny, zwiększenie dostępności komunikacyjnej)

D. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób
mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów
stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
E. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie
przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Zasady i wnioski do pobrania na stronie https://caz.swinoujscie.pl/kfs/

 

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook