Menu

RPO

Projekt systemowy RPO 6.5

logoEU

 

Projekt Systemowy RPO 6.5

„Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie Miasto Świnoujście (II)”

Cel projektu:

Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Do kogo projekt jest adresowany:

Projekt jest skierowany do osób w wieku powyżej 30 roku życia, , zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy) znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

  • Osób w wieku 50 lat i więcej
  • Kobiet
  • Osób z niepełno sprawnościami
  • Osób długotrwale bezrobotnych
  • Osób niskowykwalifikowanych (tj. liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)

Co projekt oferuje:

W ramach projektu osobom bezrobotnym zostaną zaoferowane aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu takie jak:

  • staże,
  • prace interwencyjne,
  • refundacja wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy.

Rekrutacja do projektu:

Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Świnoujściu informowane są o realizacji projektu przez doradców zawodowych i pośredników pracy zatrudnionych w PUP. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie są szczegółowo informowane o zasadach udzielanego wsparcia i usługach rynku pracy.

Rekrutacja uczestników kończy się podpisaniem przez nich deklaracji udziału w projekcie.

Projekt przewiduje równy dostęp do wsparcia dla osób spełniających warunki rekrutacji, a więc jest zgodny z zasadą równości szans dla kobiet i mężczyzn.

Okres realizacji:

01.01.2016r. – 31.12.2016r.

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook