Menu

RPO

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 

„Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

w powiecie Miasto Świnoujście (IV)”.

Jaki jest cel projektu?

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Okres realizacji projektu:

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Co projekt oferuje?

W ramach projektu osobom bezrobotnym zostaną zaoferowane aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu takie jak:

  • staże,
  • prace interwencyjne,
  • refundacja wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy,
  • szkolenia.

Do kogo projekt jest adresowany?

Projekt jest skierowany do osób w wieku 30 lat i więcej, , zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne (należące do II profilu pomocy) znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

  • Osób w wieku 50 lat i więcej,
  • Kobiet,
  • Osób z niepełnosprawnościami,
  • Osób długotrwale bezrobotnych,
  • Osób nisko wykwalifikowanych (tj. liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa).

Rekrutacja do projektu:

Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Świnoujściu informowane są o realizacji projektu przez doradców zawodowych i pośredników pracy zatrudnionych w PUP. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie są szczegółowo informowane o zasadach udzielanego wsparcia i usługach rynku pracy. Rekrutacja uczestników kończy się podpisaniem przez nich deklaracji udziału w projekcie. Projekt przewiduje równy dostęp do wsparcia dla osób spełniających warunki rekrutacji, a więc jest zgodny z zasadą równości szans dla kobiet i mężczyzn.

 

Więcej informacji: 

Katarzyna Rajner, tel. 91 321 97 52

Centrum Aktywizacji Zawodowej w Świnoujściu pok. nr 1

 

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook