Menu

Oferty

Nabór na wolne stanowisko pracy – „Młodszy Opiekun Dziecięcy”

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Świnoujściu ul. Wyspiańskiego 2 przyjmie kandydata do pracy w wymiarze pełnego etatu na stanowisko młodszego opiekuna.

Zakres wykonywanych zadań: sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3-ch, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.

Osoba zainteresowana ofertą powinna spełniać następujące niezbędne warunki:

 1. Wykształcenie średnie/ wyższe: medyczne kierunkowe lub edukacji wczesnoszkolnej, opiekuńczo-wychowawczej – ukończone lub w trakcie kształcenia.
 2. Doświadczenie w wykonywaniu w/w zadań.
 3. Samodzielność i komunikatywność.
 4. Nieposzlakowana opinia
 5. Dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim w tym aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 7. Niekaralność za przestępstwa umyślne
 8. Praktyczną znajomość udzielania pierwszej pomocy
 9. Wysoka kultura osobista

10.Umiejętność pracy w zespole

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia);
 4. Kserokopie dokumentów o kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach w tym świadectwo potwierdzające znajomość udzielania pierwszej pomocy;
 5. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia;
 6. Kopia zaświadczenia o niekaralności lub oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne;

Oświadczenie o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz .U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U.

z 2008r. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.)”.

 

Dokumenty należy składać w biurze personalnym Żłobka Miejskiego w Świnoujściu ul. Wyspiańskiego 2 (pokój nr 10 w godz. od 11:00 do 14:00.) 09.01.2017 r. do dnia: 31.01.2017 r.

 

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, będą  zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w 06.02.2017r.. o godz. 9:00 w siedzibie pracodawcy ul. Wyspiańskiego 2.

 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Żłobku Miejskim w Świnoujściu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.
CAZ

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook