Menu

Aktualności

Uwaga! dostarczanie korespondencji do urzędu nadal możliwe!

•Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz.697) Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu na podstawie treści § 13 ust.1, § 13 ust.2 pkt.5 i § 13 ust.3 informuje, iż na bieżąco realizuje wszystkie zadania publiczne wynikające z ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1482 z późn.zm.) a także prowadzi nabory na wszystkie formy wsparcia przedsiębiorców określone w ustawie z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.374 z późn.zm.) tj. na:
• pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w wysokości 5.000 zł.,
• dofinansowanie przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,
• dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,
• dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty pożytku publicznego oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli urząd realizuje zadania ograniczając bezpośrednią obsługę interesantów.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że do urzędu można dostarczyć korespondencje, według najbardziej dogodnego dla Państwa sposobu:

elektronicznie, przez platformę: http://praca.gov.pl, po opatrzeniu dokumentów kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym,

korzystając z poczty tradycyjnej na adres siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/2A, 72-600 Świnoujście,
złożyć bezpośrednio w urzędzie w skrzynce umieszczonej na tylnych drzwiach do budynku (od strony parkingu UM) Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu.

Uwaga! Zostawiamy korespondencję w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie!

Dodatkowo każdy zainteresowany może pozyskać szczegółowe informacje telefonicznie, za pomocą e-mail lub przeczytać na stronie internetowej urzędu!
• Sekretariat: tel. 91 321 97 77
• Rejestracja dla osób bezrobotnych: tel. 91 321 97 41 lub 782 492 812
• Wizyty osób bezrobotnych, oferty pracy, skierowania do pracy: tel. 782 492 801 lub 91 321 97 58/56
• Obsługa pracodawców (prace interwencyjne, refundacje, dofinansowania, bony na zasiedlenie, staże, szkolenia i inne formy pomocy: tel. 91 321 97 54/53 lub 661 031 831
• Sprawy dotyczące cudzoziemców: tel. 91 321 97 73/58
• Wnioski dotyczące pomocy dla Przedsiębiorców – Tarcza antykryzysowa: tel. 91 321 97 53/73 lub 661 031 831

Uwaga!
Po najechaniu myszką lub za pomocą klawiatury komputera na aktywne linki stron internetowych, umieszczonych wyżej, zostaną Państwo przekierowani do nich. Linki otworzą się w osobnym oknie.

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook