Menu

Aktualności

Projekt Voucher zatrudnieniowy


Gmina Miasto Świnoujście/Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu realizuje projekt konkurencyjny pn .„Voucher zatrudnieniowy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego Działanie: 6.3 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, typ 1a.
 
Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zatrudnienia dla klientów PUP Świnoujście poprzez przyznanie Vouchera zatrudnieniowego dla pracodawców a tym samym podniesienie poziomu aktywności zawodowej 16 osób zarejestrowanych w PUP Świnoujście.
 
Wartość projektu wynosi: Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej (EFS+) : 847 500,00zł.
Wkład własny:  190 000,00 zł
 
Okres realizacji projektuod 01 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2026 r.
 
Uczestnicy projektu i zadania w projekcie:
Projekt skierowany jest do pracodawców zamierzających zatrudnić osoby bezrobotne, w tym m.in. znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
– osoby o niskich kwalifikacjach (tj. nie posiadające wykształcenia policealnego i/lub wyższego),
– osoby długotrwale bezrobotne (tj. zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy łącznie przez okres 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby w wieku 55 lat i więcej,
– osoby w wieku 18-29 lat,
– kobiety.
 
Pracodawca składa wniosek o przyznanie Vouchera zatrudnieniowego służącego przygotowaniu pracownika do wykonywania pracy na stanowisku pracy i/lub samego stanowiska pracy obejmującego koszty zgodne z Wytycznymi do realizacji projektu w ramach działania 6.3., tj.:
Środki w ramach Vouchera mogą zostać przeznaczone na:szkolenia, które pracodawca samodzielnie dopasuje do potrzeb pracownika i wymagań jakie są niezbędne na danym stanowisku pracy (m.in. zmiany kwalifikacji, dostosowanie kwalifikacji, coaching);
wynagrodzenie pracownika wraz z jego pochodnymi, premie, dodatki, nagrody funkcjonujące u pracodawcy – maksymalnie do 70% wartości Vouchera;
mobilność zawodową – możliwość finansowania zwrotu środków za dojazd do pracy, dofinansowanie kosztów noclegów w przypadku zmiany miejsca zamieszkania;
doposażenie stanowiska pracy lub np. zakupienia środka trwałego do firmy, niezbędnego do praktycznego przygotowania stanowiska pracy dla nowo zatrudnianej osoby. W przypadku zakupu środka transportu maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł;
finansowanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracownika;
finansowanie opieki nad dzieckiem pracownika/osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
zakup odzieży roboczej i środków BHP;
inne związane z podjęciem i utrzymaniem zatrudnienia na stanowisku pracy przez zatrudnioną osobę bezrobotną, po uprzednim uzgodnieniu i otrzymaniu akceptacji z PUP udzielającego wsparcia.
 
W ramach projektu Pracodawca może uzyskać maksymalnie dwa Vouchery zatrudnieniowe.
Jeden Voucher obejmuje zatrudnienie jednej osoby bezrobotnej.
 
Wsparcie skierowane jest do 16 osób bezrobotnych.
 
Nabór ogłaszany będzie na bieżąco na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy
w Świnoujściu (http://swinoujscie.praca.gov.pl/) oraz w mediach społecznościowych.
Informacje o aktualnych naborach udzielane są przez Doradców Klienta oraz rozpowszechnione na terenie Urzędu.
 
Rezultaty projektu: uzyskanie zatrudnienia przez 16 uczestników projektu.

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie
Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook